326/2003

Given i Helsingfors den 25 april 2003

Lag om ändring av 2 kap. 9 § bokföringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 2 kap. 9 § bokföringslagen av den 30 december 1997 (1336/1997), sådant detta lagrum lyder delvis ändrat i lag 300/1998, ett nytt 3 mom. som följer:

2 kap.

Bokföring av affärshändelser samt bokföringsmaterial

9 §
Förvaring av bokföringsmaterial utomlands

Utan hinder av 1 och 2 mom. får verifikationer enligt 209 i § 1 mom. mervärdesskattelagen (1501/1993) förvaras elektroniskt i en annan medlemsstat inom Europeiska gemenskapen på de villkor som föreskrivs i 209 h § 2 mom. 1 punkten i nämnda lag.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 266/2002
FiUB 43/2002
RSv 285/2002

Helsingfors den 25 april 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.