325/2003

Given i Helsingfors den 25 april 2003

Lag om ändring av mervärdesskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i mervärdesskattelagen av den 30 december 1993 (1501/1993) 173 a § 3 mom., sådant det lyder i lag 1486/1994,

ändras 13 a § 2 mom., 43 b § 4 mom., 43 c § 4 mom., 102 a § 1 mom., 112 § 4 och 5 mom., 169 och 170 a §, 173 a § 2 mom, rubriken för 22 kap., 209 och 209 a―209 c § samt 218 § 3 mom.,

av dessa 13 a § 2 mom. sådant det lyder i lagarna 377/1994 och 1265/1997, 43 b § 4 mom., 43 c § 4 mom. och 170 a § sådana de lyder i lag 940/1999, 102 a § 1 mom., 169 och 209 b § sådana de lyder i lag 1767/1995, 173 a § 2 mom. och 209 § sådana de lyder i nämnda lag 1486/1994, 209 a § sådan den lyder i nämnda lagar 1486/1994 och 1767/1995 samt i lag 1457/2001, 209 c § sådan den lyder i nämnda lag 940/1999 och i lag 915/2001 samt 218 § 3 mom. sådant det lyder i lag 250/2001, samt

fogas till 13 a §, sådan den lyder i nämnda lagar 377/1994 och 1265/1997, ett nytt 5 mom., till 13 c §, sådan den lyder i nämnda lagar 1486/1994 och 1767/1995, ett nytt 6 mom., till 102 a §, sådan den lyder i nämnda lag 1767/1995, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., till lagen en ny 102 c §, till 111 § ett nytt 2 mom., till 112 § ett nytt 3 mom. i stället för det 3 mom. som upphävts genom nämnda lag 1486/1994, till lagen nya 209 d―209 k § och före 210 § en ny rubrik för 22 a kap. som följer:

13 a §

Till en skattskyldighetsgrupp kan endast höra

1) en näringsidkare som i huvudsak säljer finansiella tjänster som avses i 41 § eller försäkringstjänster som avses i 44 § 1 mom.,

2) en holdingsammanslutning som avses i 4 § kreditinstitutslagen (1607/1993) eller en försäkringskoncerns modersammanslutning som avses i 3 kap. 1 § 2 mom. bokföringsförordningen (1339/1997),

3) en näringsidkare i vilken en näringsidkare enligt 1 eller 2 punkten har sådant bestämmande inflytande som avses i 1 kap. 5 § eller 6 § 2 mom. bokföringslagen (1336/1997),

4) en näringsidkare i vilken näringsidkare enligt 1―3 punkten tillsammans kan utöva inflytande som motsvarar bestämmande inflytande enligt 1 kap. 5 § eller 6 § 2 mom. bokföringslagen, och en näringsidkare som på det sätt som avses i 3 punkten står under dennes bestämmande inflytande.


Utan hinder av vad som bestäms i 1 mom. skall bestämmelserna om faktura i denna lag tillämpas särskilt på varje näringsidkare.

13 c §

Utan hinder av vad som bestäms i 1 mom. skall bestämmelserna om faktura i denna lag tillämpas särskilt på varje näringsidkare.

43 b §

På guldmynt som avses i 2 och 3 mom. tillämpas inte i 59 § 1 punkten.

43 c §

Säljaren kan välja skattepliktighet separat för varje försäljning. Valet av skattepliktighet för försäljningen skall framgå av en anteckning på fakturan om skattepliktighet för försäljningen.

Allmän avdragsrätt
102 a §

En förutsättning för avdragsrätten enligt 102 § 1 mom. 1 och 3 punkten är att den skattskyldige över den vara eller tjänst som köpts har en av säljaren utfärdad faktura enligt 209 b eller 209 c § eller en annan verifikation som kan betraktas som faktura.

Om det är fråga om avdrag av skatt som enligt 2 a, 8 a eller 9 § skall betalas på ett köp eller av skatt som skall betalas på ett gemenskapsinternt förvärv, är en ytterligare förutsättning att den skattskyldige har fullgjort sin deklarationsskyldighet enligt 162 § eller att skatten har debiterats. Får den skattskyldige inte en i 1 mom. avsedd faktura av säljaren, förutsätter avdragsrätten att den skattskyldige själv uppgör en verifikation som i tillämpliga delar innehåller de uppgifter som avses i 209 b § 2 mom. samt anger den skatt som skall betalas och den skattesats som skall tillämpas på köpet eller det gemenskapsinterna förvärvet.


102 c §

En förutsättning för avdrag av skatt enligt 102 § 1 mom. 5 punkten är att den skattskyldige har en uträkning över grunden för den skatt som skall betalas. Den skattskyldige skall också ha i 102 a § avsedda handlingar över försäljningar, importer och gemenskapsinterna förvärv som med stöd av 72 n § 1 eller 2 mom. räknas till skattegrunden.

111 §

En förutsättning för avdragsrätten är att säljaren ger köparen en utredning om beloppet av skatten på säljarens inköp av energinyttigheter eller bränsle.

112 §

Avdrag som nämns i 1 eller 2 mom. får inte göras från en fastighet.

Vad som i 1 och 2 mom. föreskrivs om varor skall tillämpas också på andra tjänster än byggtjänster.

En förutsättning för avdragsrätten är att den skattskyldige uppgör en verifikation vid den tidpunkt nyttigheten tas i avdragsgill användning. Till den del det gäller en vara eller tjänst som den skattskyldige köpt eller en vara som den skattskyldige importerat tillämpas dessutom vad som föreskrivs i 102 a §.

169 §

Den skattskyldige skall på uppmaning av skattestyrelsen, ett skatteverk eller skatteombudet för granskning i Finland visa upp sin bokföring och sina anteckningar samt allt det material och all den egendom som hör till verksamheten och annat material och annan egendom som kan behövas för hans beskattning eller vid behandlingen av ändringssökande som gäller hans beskattning.

Utan hinder av 1 mom. gäller för verifikationer eller annat material som lagras elektroniskt utomlands i enlighet med 209 g―209 i § att det är tillräckligt att uppgifterna är fullständigt tillgängliga i realtid genom en datorförbindelse och att en utskrift kan fås av dem i vanlig läsbar skriftlig form. På uppmaning av en myndighet skall en kopia av den tekniska upptagningen dessutom framställas för den person som utför granskningen, om detta behövs för genomförandet av granskningen.

Över granskningen skall upprättas en berättelse, om inte särskilda skäl föranleder annat.

Närmare bestämmelser om förfarandet vid granskningen samt om det material och den egendom som skall visas upp utfärdas genom förordning av statsrådet.

170 a §

Den som säljer investeringsguld skall på uppmaning av skattestyrelsen eller ett skatteverk visa upp i 209 k § avsett material för granskning och lämna uppgifter om det.

173 a §

Vad som i 169, 209 och 209 g―209 i § bestäms om den skattskyldiges förpliktelser tillämpas också på det ombud som avses i 1 mom.

22 kap.

Bokföring och verifikationer

209 §

Den som är skattskyldig skall lägga upp sin bokföring så att de uppgifter som behövs för fastställande av skatten kan fås ur den. Bokföringen av de affärshändelser som inverkar på beloppet av den skatt som skall betalas och dras av skall basera sig på sådana verifikationer som avses i bokföringslagen, med ytterligare beaktande av vad som i denna lag föreskrivs om verifikationer. Närmare bestämmelser om bokföringen utfärdas genom förordning av statsrådet.

En skattskyldig som inte är bokföringsskyldig skall föra sådana anteckningar att de uppgifter som behövs för fastställande av skatten kan fås ur dem. Anteckningarna skall basera sig på daterade och numrerade verifikationer med beaktande av vad som i denna lag bestäms om verifikationer. Närmare bestämmelser om anteckningarna utfärdas genom beslut av skattestyrelsen.

209 a §

Över skattepliktig försäljning av varor eller tjänster skall säljaren ge köparen en faktura, om köparen är en näringsidkare eller en juridisk person som inte är näringsidkare. Detsamma gäller försäljning som är skattefri enligt 43 a, 55, 56 och 58 §, 59 § 4 punkten, 62, 70, 70 b, 71, 72, 72 a―72 e samt 72 h §. Över försäljning som avses i 63 a § och 72 b § 4 mom. skall en faktura ges också när köparen är en privatperson. En faktura behöver inte ges över försäljning som är skattefri med stöd av 3―5 §.

Den som säljer en sådan tjänst eller vara som avses i 130 a § 1 mom. skall ge kommunen en faktura för försäljningen.

Vid försäljning som avses i 1 och 2 mom. skall säljaren ge köparen en faktura även för

1) förskottsbetalningar,

2) rättelseposter och ersättningar som avses i 78 § 1 mom. 1 och 3 punkten samt 78 a §, om de inte har beaktats i tidigare fakturor.

En faktura som köparen har uppgjort anses vara utfärdad av säljaren, om säljaren och köparen har överenskommit om detta och om det finns ett förfarande enligt vilket säljaren godkänner fakturan.

209 b §

Fakturor som avses i 209 a § kan sändas elektroniskt till mottagare som samtycker till det. En samlingsfaktura kan utfärdas för flera separata försäljningar av varor eller tjänster.

En faktura skall innehålla följande uppgifter:

1) datum för utfärdandet,

2) ett löpnummer baserat på en eller flera serier, som ensamt identifierar fakturan,

3) det identifieringsnummer för mervärdesskatt som näringsidkaren använt vid försäljningen av varor eller tjänster,

4) det identifieringsnummer för mervärdesskatt som köparen använt vid köpet, om köparen är skattskyldig för köpet eller om det är fråga om gemenskapsintern varuförsäljning enligt 72 a §,

5) namn och adress för säljaren och köparen,

6) de sålda varornas mängd och art samt tjänsternas omfattning och art,

7) datum för varuleveransen eller utförande av tjänsterna eller betalningsdagen för en förskottsbetalning, om ett sådant datum kan fastställas och skiljer sig från datum för fakturans utfärdande,

8) skattegrunden för varje skattesats eller skattefrihet, enhetspriset exklusive skatt samt eventuell prisnedsättning eller rabatt, om dessa inte är inkluderade i enhetspriset,

9) skattesats,

10) det skattebelopp som skall betalas, uttryckt i euro, dock inte för försäljning som avses i punkt 13,

11) när skatt inte skall betalas på försäljningen eller när köparen i enlighet med 2 a, 8 a eller 9 § är skyldig att betala skatt, en hänvisning till grunden för skattefriheten eller köparens skattskyldighet, eller en hänvisning till den relevanta bestämmelsen i denna lag eller i Europeiska gemenskapernas råds sjätte direktiv (77/388/EEG) om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter ― Gemensamt system för mervärdesskatt: enhetlig beräkningsgrund, nedan sjätte momsdirektivet,

12) i fråga om ett nytt transportmedel som säljs till en annan medlemsstat, de uppgifter på basis av vilka de i 26 d § 1 mom. avsedda förutsättningarna kan konstateras,

13) om förfarandet i 79 a § tillämpas på försäljningen, en hänvisning till att förfarandet tillämpas eller till nämnda paragraf eller till den relevanta bestämmelsen i sjätte momsdirektivet,

14) vid försäljning av resebyråtjänster enligt 80 §, en hänvisning till att förfarandet tillämpas eller till nämnda paragraf eller till den relevanta bestämmelsen i sjätte momsdirektivet,

15) när säljaren av investeringsguld väljer skattepliktighet för försäljningen enligt 43 c §, en anteckning om skattepliktighet för försäljningen,

16) när en tidigare utfärdad faktura ändras med en ny faktura, en entydig hänvisning till den första fakturan.

Om en del av de uppgifter som avses i 2 mom. ingår i någon handling som redan tidigare getts till köparen eller som köparen innehar, anses fakturan bildas av handlingarna tillsammans. En förutsättning är dock att den senare handlingen innehåller en entydig hänvisning till den tidigare handlingen.

Med det skattebelopp som skall betalas och som avses i 2 mom. 10 punkten och med skattegrunden avses den skatt som säljaren enligt denna lag är skyldig att betala för i fakturan avsedd försäljning eller del av försäljning och grunden för denna skatt. Skattebelopp och skattesats får dock inte anges i en faktura, om säljaren inte har införts i registret över mervärdesskattskyldiga. Om införandet i detta register är anhängigt, får skattebeloppet och skattesatsen dock anges på villkor att det samtidigt nämns att en registreringsansökan är anhängig.

Ett enhetspris behöver inte anges i fakturor som avses i 209 a § 3 mom.

209 c §

Med avvikelse från 209 b § 2 mom. 1―10 punkten behöver följande fakturor innehålla endast de uppgifter som nämns nedan i 3 mom.:

1) fakturor på högst 1 000 euro,

2) fakturor i minuthandeln eller i annan jämförbar försäljningsverksamhet som nästan uteslutande riktar sig till privatpersoner,

3) fakturor för serveringstjänster eller persontransport, med undantag för fakturor för tjänster som är avsedda för vidareförsäljning,

4) verifikationer som skrivs ut av parkeringsautomater och andra liknande anordningar.

Bestämmelserna i 1 mom. gäller inte fakturor för varuförsäljning som avses i 63 § 3 mom., 63 a, 63 b eller 72 b § eller 72 g § 3 punkten.

Fakturor som avses i 1 mom. skall innehålla följande uppgifter:

1) datum för utfärdandet,

2) säljarens namn och identifieringsnummer för mervärdesskatt,

3) de sålda varornas mängd och art samt tjänsternas art,

4) det skattebelopp som skall betalas angivet per skattesats eller skattegrunden angiven per skattesats.

209 d §

Av den utredning som avses i 105 § skall framgå datum för utredningen, säljarens och köparens namn, adresser samt företags- och organisationsnummer, överlåtelsens art, året under vilket byggtjänsten har slutförts och beloppet av den skatt som säljaren skall betala.

Av den utredning som avses i 111 § 2 mom. skall framgå datum för utredningen, säljarens och köparens namn, adresser samt eventuella företags- och organisationsnummer, överlåtelsens art och den månad den hänför sig till, hyrans eller bolagsvederlagets totalbelopp och energins andel av det samt skatten på säljarens inköp av energinyttigheter eller bränsle.

Av den verifikation som avses i 112 § 3 mom. skall framgå datum för verifikationen, den skattskyldiges namn, varornas mängd och art samt tjänsternas omfattning och art, den dag nyttigheten togs i avdragsgill användning, om denna dag inte är densamma som verifikationens datum, den skatt som ingick i förvärvet eller den skatt som betalts för eget bruk samt en hänvisning till verifikationen över förvärvet eller över betalningen av skatt för eget bruk, sannolikt överlåtelsepris exklusive skatt, skattesats och avdragbar skatt.

209 e §

I samband med granskning eller återbäring eller debitering av skatt kan skatteverket godkänna ett avdrag som gjorts trots att den skattskyldige inte har någon faktura, utredning eller annan verifikation som motsvarar kraven i lagen, om den skattskyldige på annat sätt förmår visa att han är berättigad till avdrag på basis av 102, 102 a―102 c, 103―106 eller 111―113 §.

209 f §

På begäran av säljaren skall den som fortsätter rörelsen i enlighet med 62 § ge en utredning om att de överlåtna varorna och tjänsterna tas i bruk för ett ändamål som berättigar till avdrag.

På begäran av köparen skall den som överlåter egendom i enlighet med 62 § ge en utredning om att de förutsättningar som avses i 79 f § 5 punkten föreligger.

209 g §

Den som är skattskyldig skall förvara kopior av fakturor som han utfärdat över försäljning som avses i 1 § 1 mom. 1 punkten samt mottagna fakturor över inköp av varor och tjänster som anknyter till verksamheten.

Under hela förvaringstiden skall det säkerställas att i 209 b § 2 mom. avsedda uppgifter i fakturorna hålls oförändrade och läsbara. Uppgifterna i fakturor i maskinläsbart datamedium skall vara tillgängliga i vanlig läsbar skriftlig form.

Fakturorna skall förvaras i minst sex år från utgången av det kalenderår under vilket räkenskapsperioden gick ut. Med räkenskapsperiod avses en räkenskapsperiod som omfattar den kalendermånad till vilken i fakturan nämnda försäljningar, inköp, rättelseposter eller förskottsbetalningar enligt 13 kap. hänför sig.

Bestämmelserna i 2 och 3 mom. tillämpas på fakturor mottagna av utländska näringsidkare endast i fråga om de fakturor som mottas hos ett fast driftställe i Finland.

209 h §

Fakturor som avses i 209 g § skall förvaras i Finland.

Fakturorna kan dock förvaras i en annan medlemsstat, om

1) lagringen har skett elektroniskt så att en fullständig datorförbindelse i realtid till uppgifterna är säkerställd, eller

2) näringsidkaren är utlänning och saknar fast driftställe i Finland.

På de villkor som föreskrivs i 2 kap. 9 § 1 och 2 mom. bokföringslagen kan fakturor dock förvaras på något annat ställe än vad som anges ovan i 1 och 2 mom. Detta gäller i tillämpliga delar även andra än dem som är bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen.

209 i §

Bestämmelserna i 209 g och 209 h § om fakturor iakttas i tillämpliga delar även i fråga om andra verifikationer på vilka bokföringen av de affärshändelser som inverkar på beloppet av den skatt som skall betalas eller dras av baserar sig.

Bestämmelserna i 209 g och 209 h § om utfärdade fakturor gäller i tillämpliga delar även den skattskyldiges övriga anteckningsmaterial, om den skattskyldige inte är bokföringsskyldig enligt bokföringslagen.

209 j §

Den skattskyldige skall föra en förteckning över de varor som den skattskyldige själv eller någon annan för hans räkning transporterar till en annan medlemsstat för sådana affärstransaktioner som nämns i 18 b § 1 mom. 1―3 punkten.

209 k §

En säljare av investeringsguld som avses i 43 a och 43 c § skall alltid identifiera kunden då värdet av en transaktion eller det sammanlagda värdet av flera sinsemellan sammanhängande transaktioner uppgår till minst 15 000 euro. Säljaren skall med till buds stående medel även identifiera en person för vars räkning ovan nämnda kund sannolikt handlar.

Identifiering behövs inte om kunden är en näringsidkare som avses i 6 § 6 mom. lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt (68/1998).

Närmare bestämmelser om identifiering av i 1 mom. avsedda kunder och om bokföring av transaktioner utfärdas genom förordning av statsrådet.

Det material som avses i 1 och 3 mom. skall förvaras sex år från utgången av det kalenderår under vilket den räkenskapsperiod har utgått då transaktionen eller den sista av de sinsemellan sammanhängande transaktionerna gjordes.

22 a kap.

Särskilda bestämmelser

218 §

Den som underlåter att behörigen fullgöra sin skyldighet enligt 209 k § eller trots uppmaning av myndighet sin skyldighet enligt 162, 162 b eller 165 §, 166 § 2 mom., 168 § 2 mom., 169 § 1 och 2 mom., 170 § 1 mom., 170 a eller 209, 209 a―209 c §, skall för mervärdesskatteförseelse dömas till böter.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004, om inte något annat bestäms nedan.

Bestämmelserna i 13 a § 2 mom. träder dock i kraft den 1 juni 2003.

Om inte något annat bestäms nedan, tillämpas lagen när en såld vara har levererats eller en tjänst utförts, ett gemenskapsinternt varuförvärv gjorts, en importerad vara har utlämnats från tullkontroll, en vara har tagits i eget bruk eller överförts från förvaringsförfarande den dag lagen träder i kraft eller därefter.

Bestämmelserna i 10 kap. om skatt som får dras av tillämpas när en såld vara har levererats eller en tjänst utförts eller en importerad vara har utlämnats från tullkontroll till en näringsidkare som är berättigad till avdrag eller när ett gemenskapsinternt varuförvärv har gjorts eller när någon själv har producerat en vara eller en tjänst den dag lagen träder i kraft eller därefter.

RP 266/2002
FiUB 43/2002
RSv 285/2002

Helsingfors den 25 april 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.