321/2003

Given i Helsingfors den 24 april 2003

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om statsbudgeten

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet,

ändras i förordningen den 11 december 1992 om statsbudgeten (1243/1992) 1 §, 1 a § 1 mom. samt 1 b och 4 §, dessa lagrum sådana de lyder 1 §, 1 a § 1 mom. och 1 b § i förordning 263/2000 samt 4 § i förordning 1054/2000, som följer:

1 §

Till skedena i beredningen av budgetpropositionen hör uppgörande av ramförslag för statsfinanserna och statsrådets beslut om ramarna för statsfinanserna, uppgörande av ämbetsverkens och inrättningarnas förslag till budget, uppgörande av förslag till budget för förvaltningsområdena och övriga förslag till budget, utarbetande av finansministeriets förslag till budgetproposition som skall föreläggas riksdagen samt behandlingen av propositionsförslaget vid statsrådets allmänna sammanträde.

1 a §

Ministerierna skall lämna in sina förslag till ramar för sina förvaltningsområden till finansministeriet, som gör upp sitt förslag till ramar för statsfinanserna för utarbetande av budgetpropositionen. Till finansministeriet kan även ges in förslag till ramar för andra helheter enligt vad som anges i de föreskrifter av statsrådet som avses i 1 b §.


1 b §

Förslagen till ramar för statsfinanserna jämte motivering samt budgetförslagen jämte motivering skall uppgöras i enlighet med de tidsfrister och föreskrifter som statsrådet och finansministeriet meddelar.

4 §

Uppgifterna grupperas i huvudtitlar i budgeten enligt följande:

Riksdagen

Republikens President

Statsrådet

Utrikesministeriets förvaltningsområde

Justitieministeriets förvaltningsområde

Inrikesministeriets förvaltningsområde

Försvarsministeriets förvaltningsområde

Finansministeriets förvaltningsområde

Undervisningsministeriets förvaltningsområde

Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

Kommunikationsministeriets förvaltningsområde

Handels- och industriministeriets förvaltningsområde

Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

Arbetsministeriets förvaltningsområde

Miljöministeriets förvaltningsområde

Räntor på statsskulden

Minskning av statsskulden


Denna förordning träder i kraft den 24 april 2003.

Förordningens 4 § tillämpas första gången på budgeten för finansåret 2004.

Helsingfors den 24 april 2003

Finansminister
Antti Kalliomäki

Konsultativ tjänsteman
Tuomas Pöysti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.