316/2003

Given i Helsingfors den 16 april 2003

Statsrådets förordning om specialtandläkarexamen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet, föreskrivs med stöd av 7 § 3 mom. universitetslagen av den 27 juni 1997 (645/1997):

1 §
Utbildningsansvar

Specialtandläkarexamen kan avläggas vid Helsingfors universitet, Uleåborgs universitet och Åbo universitet.

2 §
Antagning till utbildning

Specialtandläkarexamen kan avläggas av den som i Finland har fått rätt att utöva tandläkaryrket som legitimerad tandläkare eller tillstånd att vara verksam som tandläkare och som dessutom i huvudsyssla har arbetat som tandläkare i minst två år.

3 §
Målet för utbildningen

Målet för specialtandläkarutbildningen är att göra tandläkaren förtrogen med den vetenskapliga kunskapen och inhämtandet av information inom det egna specialområdet samt ge färdigheter för specialtandläkares uppgifter inom området, för upprätthållandet av yrkesskickligheten och utvecklandet av det egna specialområdet samt för verksamhet som specialtandläkare inom social- och hälsovårdens servicesystem. Förutom i specialområdet fördjupar sig tandläkaren under utbildningen också i planeringen, förvaltningen och ledningen av hälsovården samt det yrkesövergripande samarbetet inom hälsovården. Specialtandläkaren skall behärska krävande diagnostiska metoder samt ha färdigheter att planera och genomföra krävande prevention och vård inom specialområdet på individ- och befolkningsnivå.

4 §
Utbildningsprogram

Den utbildning som leder till specialtandläkarexamen ordnas i form av utbildningsprogram, till vilka hör utbildningsprogrammet för tandreglering, utbildningsprogrammet för klinisk tandvård, utbildningsprogrammet för oral och maxillofacial kirurgi och utbildningsprogrammet för hälsovård.

Vid handledda studier på heltid omfattar utbildningsprogrammet för oral och maxillofacial kirurgi sex år och de övriga utbildningsprogrammen tre år.

Universitetet skall komma överens om start och nedläggning av ett utbildningsprogram med undervisningsministeriet.

5 §
Avläggande av examen

För avläggande av specialtandläkarexamen skall tandläkaren

1) delta i den teoretiska undervisningen enligt den undervisningsplan som fastställts av universitetet,

2) under en utbildares ledning med godkänt resultat genomföra den praktiska utbildningen i en tjänst eller uppgift som universitetet godkänt för utbildningen på specialområdet samt under denna tid delta i regelbunden arbetsplatsutbildning på det sätt som universitetet godkänner,

3) delta i utvecklandet och utvärderingen av den egna inlärningen och det sätt på vilket utbildningen fungerar, samt

4) i ett riksomfattande förhör inom specialområdet visa att examensmålen uppnåtts.

Minst hälften av den praktiska utbildning som avses i 1 mom. 2 punkten skall fullgöras utanför universitetssjukhuset och av denna tid minst nio månader på en hälsocentral.

Vad som bestäms i 2 mom. gäller, med undantag av den praktiska utbildning som skall fullgöras på en hälsocentral, inte utbildningsprogrammet för oral och maxillofacial kirurgi.

Universitetet kan som sådan praktisk utbildning på en hälsocentral som avses i 2 mom. godkänna praktisk tjänstgöring i tandläkaruppgifter vid hälsovårdscentral enligt statsrådets förordning om ändring av 6 § förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (1179/2002) eller motsvarande tidigare fullgjord tjänstgöring vid hälsocentral.

6 §
Riksomfattande förhör

Det riksomfattande förhöret för vart och ett specialområde ordnas i samarbete mellan universiteten.

7 §
Samarbetsorgan

Riksomfattande samarbetsorgan i frågor som gäller specialtandläkarutbildningen är den delegation som avses i 41 § lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994). Regionala samarbetsorgan är de regionala delegationer för läkar- och tandläkarutbildningen som finns i samband med universiteten.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 30 april 2003.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 24 augusti 1984 om specialtandläkarexamen (629/1984) jämte ändringar, nedan den upphävda förordningen. På dem som senast den 31 december 2003 inleder de studier som avses i 6 a § i den upphävda förordningen tillämpas dock den nämnda paragrafen till och med den 31 december 2005.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

9 §
Övergångsbestämmelse om studerandenas ställning

Den som när denna förordning träder i kraft studerar för specialtandläkarexamen enligt den upphävda förordningen har rätt att övergå till att studera enligt denna förordning eller fortsätta sina studier enligt den upphävda förordningen. En studerande övergår dock till att studera enligt denna förordning om han eller hon inte har avlagt examen enligt den upphävda förordningen före utgången av 2009. Universitetet beslutar om övergångsarrangemangen.

En studerande kan för en specialtandläkarexamen enligt denna förordning räkna sig till godo studieprestationer som har ingått i studier enligt den upphävda förordningen.

På studerande som enligt 1 mom. studerar för en specialtandläkarexamen enligt den upphävda förordningen tillämpas i tillämpliga delar bestämmelserna i den upphävda förordningen.

Helsingfors den 16 april 2003

Undervisningsminister
Maija Rask

Undervisningsråd
Marja-Liisa Niemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.