305/2003

Given i Helsingfors den 11 april 2003

Lag om ändring av kommunallagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i kommunallagen av den 17 mars 1995 (365/1995) 44 a och 44 b § samt 47―49 §, av dessa lagrum 44 a och 44 b § sådana de lyder i lag 413/2000, samt

ändras 44, 45 och 46 §, av dessa lagrum 45 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 486/1996, som följer:

6 kap.

Personal

44 §
Kommunens anställda

De som är anställda hos kommunen står i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande till kommunen. I fråga om tjänsteförhållande och arbetsavtalsförhållande gäller vad som föreskrivs särskilt om dem.

Uppgifter i vilka utövas offentlig makt sköts i tjänsteförhållande. För en sådan uppgift inrättas en tjänst. Av grundad anledning kan en person dock för en sådan uppgift anställas i tjänsteförhållande också utan att en tjänst inrättas för uppgiften.

45 §
Inrättande och indragning av tjänster

Fullmäktige eller ett annat kommunalt organ som anges i instruktion beslutar om inrättande och indragning av tjänster.

När en tjänst i vilken offentlig makt inte utövas blir ledig dras den in.

46 §
Ombildning av tjänsteförhållande till arbetsavtalsförhållande

Om utövande av offentlig makt inte ingår i uppgifterna för en tjänst och arbetsgivaren har erbjudit tjänsteinnehavaren ett arbetsavtalsförhållande med minst samma anställningsvillkor som för tjänsteförhållandet samt gett tjänsteinnehavaren skriftlig information om de centrala villkoren i arbetet i enlighet med 2 kap. 4 § arbetsavtalslagen (55/2001), kan arbetsgivaren besluta att tjänsteförhållandet ombildas till arbetsavtalsförhållande. Tjänsteförhållandet ombildas till ett arbetsavtalsförhållande i enlighet med arbetsgivarens erbjudande enligt denna paragraf sedan beslutet vunnit laga kraft.


Denna lag träder i kraft den 1 november 2003.

Den tjänstestadga som gäller i kommunen när denna lag träder i kraft iakttas högst ett år efter ikraftträdandet, om inte en bestämmelse i tjänstestadgan gäller något som föreskrivs genom lag eller om den inte strider mot denna lag eller lagen om kommunala tjänsteinnehavare (304/2003).

RP 196/2002
FvUB 31/2002
RSv 301/2002

Helsingfors den 11 april 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Region- och kommunminister
Martti Korhonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.