299/2003

Given i Helsingfors den 11 april 2003

Lag om ändring av befolkningsdatalagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i befolkningsdatalagen av den 11 juni 1993 (507/1993) 2 § 2 mom., i 4 § 1 mom. det inledande stycket och 1 punkten, 20 §, 21 § 2 mom. samt 22 och 23 §,

av dessa lagrum 2 § 2 mom. sådant det lyder i lag 994/1994, 4 § 1 mom. 1 punkten, 20 §, 21 § 2 mom. och 22 § sådana de lyder i lag 527/1999 samt 23 § sådan den lyder i lag 830/1999, samt

fogas till 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 994/1994, ett nytt 4 mom., till 4 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 615/1998 och i nämnda lag 527/1999, ett nytt 5 mom., till 19 §, sådan den lyder i nämnda lag 527/1999, ett nytt 3 mom. samt till 21 §, sådan den lyder i sistnämnda lag, nya 3 och 4 mom. som följer:

2 §
Befolkningsdatasystemet

Magistraten ansvarar för det egna ämbetsdistriktets registeruppgifter och för upprätthållandet av dem. Magistraten kan avtala med en kommun som hör till ämbetsdistriktet att kommunen inom sitt område ansvarar för byggnads- och lägenhetsuppgifterna samt för upprätthållandet av dem. Kommunen har härvid samma skyldigheter i samband med upprätthållandet av uppgifterna som magistraten. Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om formkrav på avtalet, delgivning av det och omständigheter beträffande innehållet i det. Upprätthållandet av uppgifterna om en byggnads adress- och röstningsområde får inte ändras genom avtalet.


Med avvikelse från 2 mom. kan magistraten för en annan magistrats räkning i befolkningsdatasystemet registrera anmälningar som gäller uppgifter som avses i 4 § 1 mom. 4 punkten. Genom förordning av inrikesministeriet föreskrivs närmare om magistrater som kan registrera sådana anmälningar och om de anmälningar som magistraten kan registrera. Den magistrat som registrerat en uppgift ansvarar för den uppgift som den har registrerat.

4 §
Personuppgifter som registreras i befolkningsdatasystemet

I fråga om finska medborgare registreras

1) som identifieringsuppgifter för personer personbeteckning, den elektroniska kommunikationskod som ingår i medborgarcertifikatet, namn, adress och hemkommun och bostaden där samt sådana uppgifter om fastigheter, byggnader och lägenheter som identifierar hemkommunen och bostaden där,


Närmare bestämmelser om de i 1―4 mom. avsedda uppgifter som registreras i befolkningsdatasystemet utfärdas genom förordning av statsrådet.

19 §
Certifierad elektronisk kommunikation

I fråga om tillhandahållande av sådana certifikat för elektroniska signaturer som utfärdas av Befolkningsregistercentralen, certifikatutfärdarens skyldigheter och ansvar samt behandlingen av personuppgifter gäller dessutom vad som föreskrivs i lagen om elektroniska signaturer (14/2003).

20 §
Uppgifter i certifikat för certifierad elektronisk kommunikation

I fråga om innehållet i sådana certifikat för elektroniska signaturer som Befolkningsregistercentralen utfärdar för en person gäller vad som i 7 § lagen om elektroniska signaturer föreskrivs om innehållet i kvalificerade certifikat. Den elektroniska kommunikationskod som avses i 21 § utgör den identifieringsuppgift som anger innehavaren av ett sådant medborgarcertifikat som Befolkningsregistercentralen utfärdar. Ett medborgarcertifikat innehåller dessutom andra nödvändiga tekniska uppgifter som användningen av certifikatet kräver.

Med medborgarcertifikat avses ett av Befolkningsregistercentralen för en fysisk person utfärdat certifikat som används för att verifiera personen, för elektroniska signaturer samt för kryptering av personens handlingar och meddelanden och i fråga om vilket förfarandet enligt 23 § har iakttagits vid ansökan om certifikatet.

21 §
Elektronisk kommunikationskod

Befolkningsregistercentralen utfärdar den elektroniska kommunikationskod som ingår i ett medborgarcertifikat. Finska medborgare samt utlänningar som är stadigvarande bosatta i Finland enligt lagen om hemkommun (201/1994) och har införts i befolkningsdatasystemet kan ges en kommunikationskod.

För en person som införs i befolkningsdatasystemet registreras dessutom en för skapandet av den elektroniska kommunikationskoden nödvändig teknisk identifieringsuppgift, som antecknas som elektronisk kommunikationskod för denna person när ett certifikat utfärdas för honom eller henne.

Den tekniska identifieringsuppgift som avses i 3 mom. får användas endast vid skapandet av en elektronisk kommunikationskod samt som en intern teknisk identifierings- och kontrolluppgift i befolkningsdatasystemet.

22 §
Behandling av medborgarcertifikat och kommunikationskoder

Medborgarcertifikat och elektroniska kommunikationskoder införs i ett register (offentlig katalog). Var och en har rätt att få uppgifter ur den offentliga katalogen i enlighet med vad som genom lag bestäms särskilt om rätten att få uppgifter ur myndigheternas offentliga handlingar.

23 §
Förfarandet vid ansökan om medborgarcertifikat

Befolkningscentralen kan på sökandens begäran utfärda medborgarcertifikat för identitetskort som avses i lagen om identitetskort (829/1999) samt för andra kort eller tekniska anordningar som används för elektronisk kommunikation.

Ansökan om medborgarcertifikat som Befolkningsregistercentralen utfärdar för identitetskort som avses i lagen om identitetskort skall personligen inlämnas till polisinrättningen i ett härad. Polisinrättningen utför därefter en identifiering av sökanden.

Om de uppgifter som avses i 3 a § lagen om identitetskort registreras i och antecknas på identitetskortet, iakttas vid ansökan om medborgarcertifikatet det förfarande som föreskrivs i 6 § 2 mom. lagen om identitetskort.

I fråga om medborgarcertifikat som utfärdas för andra än i 2 mom. avsedda kort eller tekniska anordningar kan Befolkningsregistercentralen med en annan myndighet, ett företag eller en sammanslutning komma överens om att ansökan personligen kan inlämnas till denna myndighet, detta företag eller denna sammanslutning för vidarebefordran till Befolkningsregistercentralen. Befolkningsregistercentralen skall härvid säkerställa att den som tar emot ansökan iakttar de krav som i personuppgiftslagen (523/1999) ställs på behandlingen av personuppgifter.

Den som tar emot en ansökan om medborgarcertifikat skall identifiera sökanden med hjälp av en gällande, av polisen utfärdad handling som styrker personens identitet och, med sökandens uttryckliga samtycke, med hjälp av uppgifterna i befolkningsdatasystemet kontrollera de personuppgifter som sökanden anger. Om sökanden inte har någon sådan av polisen utfärdad handling varav identiteten framgår eller om det finns andra särskilda skäl för att säkerställa identifieringen, utför polisen den identifiering som hänför sig till ansökan. Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om identitetshandlingar som utfärdats av polisen.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2003.

Lagens 23 § 3 mom. träder emellertid i kraft först den 1 juni 2004.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 236/2002
FvUB 25/2002
RSv 294/2002

Helsingfors den 11 april 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Region- och kommunminister
Martti Korhonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.