283/2003

Given i Helsingfors den 3 april 2003

Statsrådets förordning om ändring av 5 och 34 § statsrådets förordning om transport av farliga ämnen på väg

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i statsrådets förordning den 13 mars 2002 om transport av farliga ämnen på väg (194/2002) 5 § 1 mom. och 34 § 2 mom. som följer:

5 §
Klassificering av farliga ämnen

De farliga ämnena indelas i följande klasser:

Klass 1 Explosiva ämnen och föremål
Klass 2 Gaser
Klass 3 Brandfarliga vätskor
Klass 4.1 Brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen och fasta okänsliggjorda explosivämnen
Klass 4.2 Självantändande ämnen
Klass 4.3 Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten
Klass 5.1 Oxiderande ämnen
Klass 5.2 Organiska peroxider
Klass 6.1 Giftiga ämnen
Klass 6.2 Smittförande ämnen
Klass 7 Radioaktiva ämnen
Klass 8 Frätande ämnen
Klass 9 Övriga farliga ämnen och föremål

34 §
Olyckshändelser och anmälan om dem

Om det vid transport av ett farligt ämne inträffar en sådan olyckshändelse som avses i kapitel 1.8 i bilaga A till kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på väg (277/2002), såsom läckage av farligt ämne, omedelbart hotande fara för läckage av farligt ämne, skada på människor, egendom eller miljön eller en händelse på grund av vilken hjälp begärts av myndigheterna, skall transportören omedelbart lämna säkerhetsteknikcentralen en olycksrapport enligt den modell som ingår i nämnda förordning av ministeriet. Om det är fråga om transport av radioaktivt ämne skall rapporten lämnas till strålsäkerhetscentralen.Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2003.

De bestämmelser som gäller när denna förordning träder i kraft får tillämpas till och med den 30 juni 2003.

Helsingfors den 3 april 2003

Kommunikationsminister
Kimmo Sasi

Trafikråd
Seija Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.