274/2003

Given i Helsingfors den 4 april 2003

Lag om ändring av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 12 mars 1999 om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999) 3 § 1 mom. 7 och 8 punkten samt 3 mom., 5 § 5 mom., 6 § 2 mom., 7 § 2 och 3 mom., 22 § 4 mom., 24 § 2 mom., 26 § 2 mom., 29 § 4 mom., 30 § 2 mom., 31 § 3 mom., 35 § 1 mom., 37 § 1 mom., 41 § 1 och 3 mom., 44 §, 46 § 4 mom., 48 § 1 mom. samt 55 § 1 och 2 mom.,

av dessa lagrum 3 § 3 mom. samt 41 § 1 och 3 mom. sådana de lyder i lag 44/2000 och 44 § sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda lag, som följer:

3 §
Definitioner

I denna lag avses med


7) kreditinstitut andelsbanker, sparbanker och affärsbanker samt sammanslutningar som hör till samma koncern som dessa, Finlands Hypoteksförening och annan genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet närmare bestämd sammanslutning vars verksamhet kan jämställas med nämnda kreditinstituts verksamhet,

8) centralt finansiellt institut genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet närmare fastställt kreditinstitut och annan sammanslutning vars verksamhet kan jämställas med ett kreditinstituts verksamhet,


Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om vad det gårdsbrukskomplex som avses i 1 mom. 6 punkten omfattar.

5 §
Allmänna förutsättningar för erhållande av stöd

Genom förordning av statsrådet bestäms om de fall då undantag kan göras från de förutsättningar som anges i denna paragraf.


6 §
Närmare grunder för beviljande av stöd

Genom förordning av statsrådet bestäms närmare om stödformerna, grunderna för beviljande av stöd, stödens maximibelopp och de allmänna villkoren för stöd som grundar sig på avtal. Stödet kan differentieras regionalt.

7 §
Styrningen av medlen

Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet bestäms om styrningen av medlen med hänsyn till region, bransch och målgrupp. Dessutom meddelar jord- och skogsbruksministeriet föreskrifter om styrningen av medlen med hänsyn till belopp.

Jord- och skogbruksministeriet beslutar på de grunder som det bestämmer om användningen av medel för undersökningar och utredningar som gäller utvecklande av landsbygden, enligt vad som bestäms genom förordning av statsrådet. Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet kan meddelas närmare bestämmelser än i denna lag och i en med stöd av den utfärdad förordning av statsrådet om tekniska, ekonomiska och miljömässiga omständigheter, godtagbara kostnader per enhet samt om förfarandet i samband med förhandsgodkännande i anslutning till byggande som skall stödas enligt denna lag.

22 §
Bostadsfinansiering

Genom förordning av statsrådet bestäms närmare om förutsättningarna för beviljande av stöd och om stödets maximibelopp.

24 §
Säkerheter

Om den som ansöker om annat stöd än stöd i anslutning till lån är någon annan än ett offentligrättsligt samfund, kan den myndighet eller skogscentral som beviljar stödet vid behov kräva att sökanden ställer en säkerhet. Den myndighet som beviljar stödet beslutar om formen för säkerheten. Genom förordning av statsrådet utfärdas vid behov närmare bestämmelser om när ställande av säkerhet är nödvändigt.

26 §
Statens ansvar

För att statens ansvar skall gälla krävs att kreditinstitutet sköter lånet och säkerheterna för det enligt denna lag samt de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den samt iakttar god banksed. Det kreditinstitut som har beviljat lånet är även skyldigt att bevaka statens intressen när den egendom som utgör säkerhet för lånet förvandlas till pengar genom frivillig skuldsanering, exekutiv auktion eller konkursförfarande. Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet bestäms vid behov om förfarandet i anslutning till bevakningen av statens intressen.


29 §
Ränta på räntestödslån

Genom förordning av statsrådet föreskrivs om omvandling av ränteförmånen till bidrag samt om bidragets maximibelopp.

30 §
Allmänna bestämmelser om långivningen

Genom förordning av statsrådet bestäms närmare om utlåtanden som krävs för ansökan om lån, lyftandet av lånemedlen, tiden för genomförande av projektet, betalningslättnader, uppbörden av amorteringar och ränta, tidpunkten för betalningarna, låneöverföringar, extra amorteringar och deras inverkan på amorteringar som förfaller, betalning av en fordran vars kapitalbelopp är litet, konstaterande av statens ansvar för statliga lån samt om övriga villkor i anslutning till beviljande av lånen och skötseln av dem. Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet kan utfärdas bestämmelser om förfaranden i anslutning till beviljande av lånen och skötseln av dem samt om förfarandet för ändring av lånevillkoren.


31 §
De statliga lånens och räntestödslånens penningrörelse

Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet kan bestämmas i vilka fall kreditinstituten kan utföra ovan nämnda uppgifter utan ett centralt finansiellt institut.

35 §
Ersättning för kreditinstituts kostnader

För de kostnader som skötseln av statliga lån medför betalas till ett kreditinstitut en ersättning om vars storlek och betalningsvillkor bestäms genom förordning av statsrådet.


37 §
Avgränsningar av frivillig skuldsanering

Vid frivillig skuldsanering får befrielse från betalning av amortering på statliga lån inte beviljas, om realsäkerheten för lånet eller borgen genom affärsverksamhet eller därmed jämförbar verksamhet tryggar betalningen av amorteringen. För bibehållande av gäldenärens bostad, tryggande av företagets fortsatta verksamhet eller av andra synnerligen vägande skäl kan betalningsbefrielse dock beviljas. I sådana fall skall ansökan tillställas jord- och skogsbruksministeriet för avgörande.


41 §
Övervakning

Jord- och skogsbruksministeriet är skyldigt att ordna övervakning av användningen av medel så att det med hjälp av nödvändiga uppgifter om användningen av medlen och kontrolluppgifter kan fastställas om förutsättningarna för beviljande och betalning av stöd har funnits och om villkoren för beviljande och betalning av stöd har beaktats. Handels- och industriministeriet bär dock det primära ansvaret för övervakningen och inspektionen av användningen av stöd för förädling och marknadsföring i fråga om delfinansierat stöd som avses i artiklarna 25―28 i EG:s förordning om utveckling av landsbygden. Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet eller, om det är fråga om övervakning av stöd för vilka handels- och industriministeriet ansvarar, genom förordning av handels- och industriministeriet, kan vid behov utfärdas bestämmelser av teknisk natur om övervakningen och uppföljningen av användningen av lån och stöd.


Vid administrationen och övervakningen av stöd enligt 11 § 1, 3 och 4 mom. skall i tillämpliga delar iakttas rådets förordning (EEG) nr 3508/92 om ett integrerat system för administration och kontroll av vissa stödsystem inom gemenskapen och kommissionens förordning (EG) nr 2419/2001, som utfärdats med stöd av den, samt lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik. Det som sagts ovan tillämpas dock inte på stöd som beviljas för egentliga beskogningsåtgärder som hänför sig till åkerbeskogning och för andra skogsbruksåtgärder som avses i lagen om finansiering av hållbart skogsbruk.


44 §
Inspektionsrätt

Jord- och skogsbruksministeriet, arbetskrafts- och näringscentralerna, i fråga om delfinansierat stöd enligt artiklarna 25―28 i EG:s förordning om utveckling av landsbygden för förädling och marknadsföring av jordbruksprodukter handels- och industriministeriet samt i fråga om stöd för återbeskogning eller andra skogsbruksåtgärder skogscentralerna liksom beträffande sådana avtal om miljöspecialstöd som baserar sig på planer även de regionala miljöcentralerna har rätt att låta sina tjänstemän utan förhandsmeddelande utföra de inspektioner som behövs för övervakningen av att förutsättningarna och villkoren i anslutning till beviljande, betalning och användning av bidrag, lån och andra stöd som avses i denna lag iakttas.

För att övervakningen och inspektionerna skall kunna utföras på ett ändamålsenligt sätt kan jord- och skogsbruksministeriet bemyndiga en annan myndighet eller en utomstående revisor att utföra inspektioner som riktar sig mot dem som förmedlar och beviljar stöd samt mot stödtagarna och som har samband med användningen av de stödformer som nämns i 1 mom. Revisorn skall vara en sådan godkänd revisor eller revisionssammanslutning som avses i revisionslagen (936/1994) eller i lagen om revisorer inom den offentlig förvaltningen och ekonomin (467/1999). Revisionssammanslutningen skall utse en ansvarig revisor för inspektionen. På revisorer och revisionssammanslutningar som bemyndigats att utföra inspektionsuppdrag tillämpas lagen om förvaltningsförfarande, språklagen (148/1922) samt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). De revisorer som utför inspektioner handlar under tjänsteansvar.

Stödtagaren är skyldig att utan ersättning för dem som utför inspektioner framlägga alla behövliga räkenskapshandlingar och andra behövliga handlingar, varmed även avses motsvarande material som framställts eller lagrats med hjälp av automatisk databehandling eller på något annat motsvarande sätt, samt att även i övrigt bistå vid inspektionen. Den som utför inspektionen har rätt att i den omfattning som tillsynsuppgifterna förutsätter inspektera stödtagarens husdjursbyggnader, odlingar, produktions- och förädlingsanläggningar, lager, försäljnings- och marknadsföringsutrymmen samt övriga omständigheter som är en förutsättning för att stöd skall beviljas och betalas ut. Inspektionen kan gälla såväl den egentliga stödtagaren som den som förmedlar stödet. Inspektioner får dock inte utföras i lokaler som omfattas av hemfriden.

Genom förordning av statsrådet kan vid behov utfärdas närmare bestämmelser om det tekniska utförandet av inspektionerna.

Polisen skall ge behövlig handräckning utan ersättning vid övervakning som avses i 1 mom. samt i 41―43 §.

46 §
Återkrav av stöd och statligt lån hos stödtagaren

Vederbörande ministerium beslutar om återkrav och indragning av de bidrag som det har beviljat. I övrigt beslutar arbetskrafts- och näringscentralen om återkrav och indragning av stöd. Stödet skall återkrävas inom en skälig tid med beaktande av grunden för återkravet och personens betalningsförmåga. Genom förordning av statsrådet kan bestämmas om den tid inom vilken stödet skall återkrävas. Stöd får inte återkrävas efter att tio år har förflutit från utbetalningen av den sista stödposten.


48 §
Återkrav av areal- och husdjursbaserat stöd samt skogsbruksstöd

Vid indragning och återkrav av stöd enligt 11 § 1 mom. vilket beviljats för någon annan än den egentliga beskogningsåtgärden eller för andra skogsbruksåtgärder skall iakttas vad som i rådets förordning (EEG) nr 3508/92 och i kommissionens förordning (EG) nr 2419/2001, som utfärdats med stöd av den, bestäms om bidrag per hektar och djur vilket beviljats på felaktiga grunder. Stöd kan indras eller ett utbetalt stöd återkrävas även med stöd av 7 § lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar. Nämnda förfarande tillämpas dessutom på bidrag för underhåll av beskogad åker och kompensation för inkomstbortfall i samband med åkerbeskogning.


55 §
Myndigheter

Verkställigheten av denna lag handhas av jord- och skogsbruksministeriet, jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, arbetskrafts- och näringscentralerna, skogscentralerna och de kommunala landsbygdsnäringsmyndigheterna. Till den del det är fråga om stöd för förädling och marknadsföring av jordbruksprodukter handhas verkställigheten av denna lag även av handels- och industriministeriet. Verkställigheten av miljöstödet för jordbruket handhas av jord- och skogsbruksministeriet i samarbete med miljöministeriet. Genom förordning av statsrådet bestäms närmare hur behörigheten fördelas mellan ministerierna.

På stöd för projekt som gäller vatten och avlopp, vattendrag och miljövård tillämpas bestämmelserna om myndigheternas behörighet i lagen om understödjande av samhällenas vatten- och avloppsåtgärder eller vad som i övrigt bestäms om myndigheternas behörighet i dessa ärenden. Genom förordning av statsrådet bestäms närmare om fördelningen av uppgifterna mellan de myndigheter som sköter verkställighetsuppgifter och andra organisationer, såsom lokala aktionsgrupper.Denna lag träder i kraft den 9 april 2003.

De bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den lag som gäller när denna lag träder i kraft tillämpas tills vidare.

RP 157/2002
JsUB 17/2002
RSv 292/2002

Helsingfors den 4 april 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.