273/2003

Given i Helsingfors den 4 april 2003

Lag om ändring av lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994) 2 § 2 mom., 3 §, 4 § 1 mom., 5 § 1 mom. samt 9 och 11 § samt

fogas till 2 § ett nytt 3 mom., till 5 § ett nytt 3 mom., till lagen en ny 5 a §, till 7 § ett nytt 2 mom. och till lagen en ny 7 a § som följer:

2 §
Behörig myndighet

Jord- och skogsbruksministeriet kan för något ärende eller någon grupp av ärenden genom förordning överföra uppgifter som hör till dess behörighet enligt 1 mom. på någon annan myndighet som det utser inom sitt förvaltningsområde samt till en myndighet inom något annat förvaltningsområde, på villkor att det mellan jord- och skogsbruksministeriet och ministeriet i fråga avtalas särskilt om överföringen av uppgifter, uppgifternas omfattning och förfarandena i anslutning till detta. När uppgifter handhas kan producentsammanslutningar inom jordbruks- eller trädgårdsbranschen anlitas vid behov. I fråga om kontroller av produktion och produkter och registerföringsuppgifter kan utöver myndigheter anlitas också andra privaträttsliga sammanslutningar inom jordbruksbranschen.

Jord- och skogsbruksministeriet utser ett attesterande organ, nedan organet, som avses i artikel 6 i rådets förordning (EG) nr 1258/1999 om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken. Till ett sådant organ kan enligt samtycke utses en myndighet eller en sådan revisionssammanslutning eller revisor som avses i revisionslagen (936/1994) eller i lagen om revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (467/1999).

3 §
Övervakning

Jord- och skogsbruksministeriet leder och övervakar iakttagandet av rättsakterna om Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik.

Vid övervakningen anlitas jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, Kontrollcentralen för växtproduktion, Livsmedelsverket, Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel samt övriga ämbetsverk och inrättningar som lyder under jord- och skogsbruksministeriet, Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral, länsstyrelserna, arbetskrafts- och näringscentralerna eller av dessa auktoriserade inspektörer samt kommunernas landsbygdsnärings- och livsmedelstillsynsmyndigheter. Även tull- och polismyndigheterna kan anlitas vid övervakningen av verkställigheten av denna lag. Jord- och skogsbruksministeriet kan dessutom bestämma att producentsammanslutningar inom jordbruks- eller trädgårdsbranschen får anlitas när övervakningen verkställs eller att privaträttsliga sammanslutningar inom jordbruksbranschen får anlitas för kontroller av produktion och produkter. Polisen skall vid behov lämna handräckning vid övervakningen.

4 §
Rätt att få information

De som är anställda hos en myndighet och utför övervakning samt auktoriserade inspektörer har rätt att avgiftsfritt få tillgång till de försäljnings-, inköps-, bokförings-, lagrings-, transport- och övriga handlingar samt till övriga uppgifter som behövs för övervakning, uppföljning och rapportering enligt denna lag hos personer och företag som bedriver hantering, handel, import och export, lagring, förädling, transport eller annan med dessa jämförbar verksamhet som hänför sig till jordbruks- och trädgårdsprodukter samt till djur, foderfabrikat och livsmedel liksom även hos statliga och kommunala myndigheter, statens ämbetsverk och inrättningar, producentsammanslutningar inom jordbruks- eller trädgårdsbranschen samt hos privaträttsliga sammanslutningar inom jordbruksbranschen.


5 §
Inspektionsrätt

De som är anställda hos en myndighet och utför övervakning samt auktoriserade inspektörer har rätt att inspektera jordbruks- och trädgårdsprodukter, djur, foderfabrikat och livsmedel, de förhållanden i vilka de produceras, byggnader och anläggningar som används vid produktionen, förädlingsanläggningar, lager, utrustning, transportmateriel och odlingar samt andra sådana förhållanden av betydelse som ansluter sig till övervakningen av verkställigheten av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik. Inspektioner får dock inte utföras i lokaler som omfattas av hemfriden.


Bestämmelser om åtgärder på grund av förhindrade inspektioner finns i rättsakterna om Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik.

5 a §
Attesterande organs rätt att utföra inspektioner och få information

För utförande av granskningar som behövs för utfärdandet av ett intyg enligt artikel 6 i rådets förordning (EG) nr 1258/1999 om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken kan organet utföra inspektioner hos de myndigheter eller sammanslutningar som med stöd av lag eller överenskommelse utför uppgifter som ankommer på ett sådant utbetalningsställe som avses i artikel 5 i den nämnda förordningen, eller hos en stödtagare. Den som utför inspektionen har rätt att, i den omfattning uppdraget förutsätter, inspektera stödtagarens husdjursbyggnader, odlingar, lokaliteter samt övriga omständigheter som utgör en förutsättning för betalning av stödet. Inspektioner får dock inte utföras i lokaler som omfattas av hemfriden.

Utan hinder av det som någon annanstans bestäms om hemlighållande av uppgifter om enskildas rörelse- eller yrkesutövning, bokföring eller ekonomiska ställning eller av uppgifter som lämnats för beskattningen eller om skydd för personuppgifter har organet rätt att av myndigheterna få de uppgifter som är nödvändiga för utförande av sådana granskningar som nämns i 1 mom.

Bestämmelser om åtgärder på grund av förhindrade inspektioner finns i rättsakterna om Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik.

7 §
Skyldighet att bistå

Myndigheter, sammanslutningar och stödtagare är skyldiga att utan ersättning för en sådan representant för det attesterande organet som utför inspektioner lägga fram alla behövliga räkenskaps- och andra handlingar, varmed även avses motsvarande material som framställts eller lagrats med hjälp av automatisk databehandling eller på något annat motsvarande sätt, samt att även i övrigt bistå vid inspektionen.

7 a §
Förfarandet vid utförande av uppgifter

De som utför uppgifter enligt denna lag handlar under tjänsteansvar. Vid utförandet av uppgifter enligt denna lag skall dessutom lagen om förvaltningsförfarande (598/1982), språklagen (148/1922) samt 14 och 15 § statstjänstemannalagen (750/1994) iakttas. När det gäller offentligheten i fråga om handlingar och verksamhet skall lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet iakttas.

9 §
Åland

Denna lag tillämpas också i landskapet Åland i fråga om ärenden som med stöd av självstyrelselagen för Åland (1144/1991) omfattas av rikets lagstiftningsbehörighet. De uppgifter som då åligger arbetskrafts- och näringscentralerna och kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter sköts av länsstyrelsen i landskapet Åland och kommunstyrelserna eller av kommunernas landsbygdsnärings- och livsmedelstillsynsmyndigheter.

11 §
Närmare bestämmelser

Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet kan närmare bestämmelser utfärdas om förfarandet vid ansökan, beviljande och betalning när det gäller kvoter, stöd, bidrag och ersättningar samt om förutsättningarna för betalning och om andra omständigheter av motsvarande art samt om tekniska detaljer i lagrings-, planerings- och uppföljningssystem som ansluter sig till skötseln av kvoter, stöd, bidrag och ersättningar samt om övervakning av teknisk natur, till den del verkställigheten av Europeiska gemenskapens lagstiftning så kräver.

Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet kan närmare bestämmelser utfärdas även om jordbruks- och trädgårdsprodukter, djur, foderfabrikat och livsmedel samt om övervakningen av dem. De närmare bestämmelserna kan gälla produktion, hantering, märkning, handel, export, import, lagring, förädling, transport och andra därmed jämförbara detaljer, inrättande och förande av register som övervakningen kräver samt den därtill hörande anmälningsskyldigheten för verksamhetsidkare samt auktorisering av inspektörer till den del verkställigheten av Europeiska gemenskapens lagstiftning så kräver.

Dessutom kan genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet vid behov utfärdas närmare bestämmelser än denna lag i fråga om omständigheter som det enligt Europeiska gemenskapens bestämmelser ankommer på medlemsstaterna att bestämma om.


Denna lag träder i kraft den 9 april 2003.

RP 158/2002
JsUB 18/2002
RSv 293/2002

Helsingfors den 4 april 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.