251/2003

Given i Helsingfors den 27 mars 2003

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

upphävs i förordningen den 9 oktober 1992 om klientavgifter inom social- och hälsovården (912/1992) 28 § och 29 § 2 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder 28 § delvis ändrad i förordning 1335/1994 och 29 § 2 mom. i förordning 1648/1992, samt

ändras 15, 19 och 21 §, 28 a § 1 mom., 29 § 1 mom., 30 §, 31 § 1 mom. samt 32 § 1 mom.,

av dessa lagrum 15 § sådan den lyder delvis ändrad i förordningarna 904/1999 och 1168/2001, 28 a § 1 mom. sådant det lyder i förordning 772/1998, 29 § 1 mom. sådant det lyder i förordning 1386/1993 och 32 § 1 mom. sådant det lyder i förordning 343/1997 som följer:

15 §
Långvarig anstaltsvård

Innan avgiften för långvarig anstaltsvård bestäms skall den myndighet som beslutar om bestämmandet av avgiften utreda om klienten innan anstaltsvården inletts har levt i gemensamt hushåll i äktenskap eller äktenskapsliknande förhållande eller om klienten har minderåriga barn vars underhåll har varit helt eller delvis beroende av klientens inkomster. I utredningen skall även beaktas vad som i 3 § 2 mom. lagen om underhåll för barn (704/1975) bestäms om föräldrarnas ansvar för kostnaderna för barnets utbildning efter det att barnet fyllt 18 år. På basis av utredningen skall avgiften med beaktande av 7 c § 2 mom. och 10 c § lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992) bestämmas så att underhållet av personen som har levt i gemensamt hushåll med den som skall vårdas och de minderåriga barnen samt rätten för den som fyllt 18 år att av sina föräldrar få understöd för sina utbildningsutgifter kan tryggas på behörigt sätt.

19 §
Familjevård

För familjevård enligt 25 § socialvårdslagen (710/1982), med undantag av familjevård som ordnas med stöd av barnskyddslagen (683/1983), kan uppbäras avgift enligt 7 c § lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården.

21 §
Uppehälle som hänför sig till specialomsorger om utvecklingsstörda

För fullt uppehälle enligt lagen om specialomsorger om utvecklingsstörda kan uppbäras en avgift vid kortvarig anstaltsvård så som bestäms i 12 § och vid långvarig anstaltsvård så som bestäms i 7 c § lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården.

28 a §
Inkomst av skog

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 27 § beaktas som inkomst av skog den nettointäkt av skog som har fastställts för förmögenhetsbeskattningen och från vilken dras av räntorna från skogsbruket och 10 procent av värdet på nettointäkten.


29 §
Inkomster som inte beaktas

Såsom inkomster enligt 27 § skall inte beaktas barnbidrag, vårdbidrag för barn, vårdbidrag för pensionstagare, barnförhöjning enligt folkpensionslagen (347/1956), bostadsbidrag, handikappbidrag, sjukvårds- och undersökningskostnader som betalas på basis av olycksfallsförsäkring, militärunderstöd, fronttillägg, studiepenning, vuxenstudiepenning, studiestödets bostadstillägg, sysselsättningspenning och reseersättning som betalas som utkomststöd, ersättning för uppehälle enligt lagen om rehabiliteringspenning (611/1991), ersättning för uppehälle enligt lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (763/1990), stipendier som betalas på grund av studier och inte heller andra motsvarande understöd eller ersättningar för kostnaderna för familjevård eller stöd för hemvård av barn.

30 §
Avdrag från inkomsterna

Såsom avdrag från inkomsterna enligt 27 § skall beaktas betalda underhållsbidrag och andra motsvarande kostnader som orsakas av de faktiska familjeförhållandena samt förmån som skall betalas i pengar och som i samband med överlåtelse av en fastighet har förbehållits för viss tid eller livstid (sytning).

31 §
Fastställande av avgift

Avgifter som fastställs enligt betalningsförmågan bestäms tills vidare. Avgiften skall dock justeras när

1) klientens eller familjens betalningsförmåga har förändrats väsentligt,

2) det är uppenbart att de förhållanden för familjen som skall beaktas när avgiften bestäms har förändrats,

3) avgiften visar sig vara felaktig eller när

4) den service- och vårdplan som anges i 3 § 4 mom. ändras.


32 §
Uppbörd av avgift för frånvarotid

Den i 3 § nämnda månadsavgiften uppbärs också när servicen i hemmet tillfälligt avbryts av någon orsak som beror på klienten samt den i 7 a och 7 c § lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården och i 21 § i denna förordning nämnda månadsavgiften också för den tid då ett barn eller en person i anstaltsvård tillfälligt är frånvarande.Denna förordning träder i kraft den 1 april 2003.

Helsingfors den 27 mars 2003

Omsorgsminister
Eva Biaudet

Äldre regeringssekreterare
Riitta Kuusisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.