231/2003

Given i Helsingfors den 13 mars 2003

Lag om ändring av 148 § markanvändnings- och bygglagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i markanvändnings- och bygglagen av den 5 februari 1999 (132/1999) 148 § som följer:

148 §
Typgodkännande

En konstruktion, en byggnadsdel eller en förnödenhet, en produkt eller en anordning som är avsedd att bli fast ansluten till en byggnad, kan av vederbörande ministerium på ansökan godkännas för viss tid för att användas vid byggande (typgodkännande). I samband med godkännandet kan också undantag från bestämmelserna om byggande medges. Ministeriet kan bemyndiga ett organ som uppfyller behöriga krav att meddela typgodkännande. Organet kan i samband med godkännandet emellertid inte avvika från bestämmelserna om byggande.

Ett kontrollorgan, som godkänts av ministeriet eller ett organ som meddelar godkännande, övervakar fortlöpande kvaliteten på de typgodkända produkterna. Ett typgodkännande skall återkallas om detta konstateras vara befogat på grund av missförhållanden i fråga om tillverkningen eller kvalitetskontrollen av produkten. Godkännandet återkallas av ministeriet eller det godkännandeorgan som meddelat godkännandet.

I lagen om godkännande av byggprodukter (230/2003) och i förordning av ministeriet som utfärdats med stöd av den föreskrivs om bemyndigandet av organ samt om förfarandet vid meddelande och återkallande av typgodkännande samt om godkännandet av kontrollorgan och förfarandet vid kontrollerna.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 227/2002
MiUB 21/2002
RSv 249/2002

Helsingfors den 13 mars 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Jari Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.