225/2003

Given i Helsingfors den 14 mars 2003

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förfarandet vid inköp av spannmål till interventionslager

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 3 och 11 § lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994) samt 8 § lagen den 18 december 1992 om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning utfärdas närmare bestämmelser om den nationella verkställigheten av det förfarande som gäller övertagande av spannmål till interventionslager enligt följande förordningar

a) Rådets förordning (EEG) nr 1766/92 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål,

b) Kommissionens förordning (EG) nr 824/2000 om fastställande av förfarandet och villkoren för interventionsorganens övertagande av spannmål samt analysmetoderna för kvalitetsbestämning (nedan kommissionens förordning).

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) silo en silo eller en avdelning i ett planbottenlager som används för spannmålsupplagring,

2) överföringsköp till ett lager ett förfarande där spannmålen efter att ett anbud lämnats in överförs till ett interventionslager,

3) överföringsköp i lager ett förfarande där spannmålen efter att ett anbud lämnats in överförs till en separat silo i det interventionslager där spannmålen fanns vid anbudstillfället,

4) lokoköp ett förfarande där spannmålen köps till den silo i interventionslagret där den fanns vid anbudstillfället,

5) anbud sådant anbud om försäljning av spannmål till ett interventionslager som avses i artikel 4 i kommissionens förordning,

6) köpeavtal ett avtal som gjorts på basis av ett anbud,

7) avtalsparti det spannmålsparti som är föremål för ett avtal,

8) del av avtalsparti ett mindre spannmålsparti som hör till avtalspartiet och som beroende på köpsättet definieras som följer:

a) överföringsköp till ett lager – spannmålsparti som levererats till ett interventionslager från varje i avtalet nämnd lagerplats,

b) överföringsköp i lager – varje mottagande silo som hör till köpeavtalet,

c) lokoköp – varje silo som hör till köpeavtalet,

9) mottagande av spannmål till ett interventionslager det fysiska mottagandet av spannmål till ett interventionslager,

10) övertagande av spannmål till ett interventionslager godkännande av ett spannmålsparti som spannmål som lämpar sig för interventionslagring efter att spannmålspartiet har konstaterats uppfylla kraven enligt artikel 1 och 2 i samt bilaga I till kommissionens förordning, samt

11) kontrollör en tjänsteman vid jord- och skogsbruksministeriet eller en företrädare som auktoriserats av ministeriet i fråga om kontroll av ett erbjudet spannmålsparti eller mottagande av spannmål till ett interventionslager,

3 §
Anbud

Ett anbud skall göras på en blankett som fås från jord- och skogsbruksministeriets interventionsenhet (nedan interventionsenheten) och på den skall anges de uppgifter som avses i artikel 4 i kommissionens förordning.

I fråga om överföringsköp till lager kan det erbjudna spannmålspartiet bestå av spannmålspartier som finns på olika lagringsställen. Om det på anbudsblanketten inte finns utrymme för uppgifterna gällande alla lagringsställen som hör till anbudet, kan uppgifterna lämnas på en fritt formulerad tilläggssida som fogas till blanketten och som beträffande lagringsställena skall innehålla de uppgifter som avses i artikel 4 i kommissionens förordning.

Den kvantitet som erbjuds får inte överskrida den sammanlagda mängden spannmål som finns på de lagringsställen som nämns i anbudet eller på tilläggssidan till anbudet, men får likväl underskrida denna mängd. Anbudsgivaren kan leverera spannmål till ett interventionslager från vilket som helst av de lagringsställen som nämns i anbudet eller på tilläggssidan till anbudet. Efter att ett anbud godkänts kan ändringar i anbudet eller på dess tilläggssida inte göras.

4 §
Tillsyn

En kontrollör har rätt att när som helst efter att ett anbud mottagits kontrollera de förhållanden som ligger till grund för utbetalning av stöd, såsom det erbjudna spannmålspartiet och säljarens bokföring för de spannmålspartier som erbjudits för intervention. Om det i samband med kontrollen framgår att spannmålspartiet inte överensstämmer med uppgifterna i anbudet eller att det inte kan levereras direkt till interventionslagret, eller att spannmålspartiet inte uppfyller de krav på kvantitet som avses i artikel 1 i kommissionens förordning eller de krav på kvalitet som avses i artikel 2 i och bilaga I till kommissionens förordning skall interventionsenheten avslå anbudet eller säga upp köpeavtalet.

5 §
Leverans av spannmålen till interventionslagret

Säljaren skall särskilt för varje köpeavtal till interventionslagret leverera minst den kvantitet spannmål som avses i artikel 1 i kommissionens förordning, dvs. 80 ton. Den kvantitet som levereras till interventionslagret får avvika från den kvantitet som anges i köpeavtalet enligt följande:

avtalspartiets storlek (ton) tillåten avvikelse (ton)
80―200 +- 40, minimileverans dock minst
80 ton
200―500 + - 60
500―1 000 + - 80
över 1 000 + - 120

I enskilda fall kan interventionsenheten också tillåta avvikelser av annan storlek, om för detta finns grundad anledning och detta inte medför oskälig olägenhet för tillsynen.

Till interventionslagret skall för varje avtalsparti levereras minst 120 ton spannmål per dag, eller om avtalspartiet är mindre än detta, hela avtalspartiet under samma dag, om inte något annat har överenskommits med interventionsenheten eller kontrollören.

Säljaren eller lagerhållaren kan av grundad anledning söka ändring i den leveranstid som anges i avtalet. Ansökan om ändring skall tillställas interventionsenheten innan leveranstiden enligt avtalet löper ut.

Spannmålen skall levereras till interventionsenheten under lagrets normala öppettider eller vid någon annan tidpunkt som interventionsenheten, kontrollören, lagerhållaren och säljaren kommit överens om.

I fråga om överföringsköp till ett lager skall säljaren med varje lass som levereras till lagret sända en fraktsedel, av vilken framgår köpeavtalets nummer och till vilken del av avtalspartiet lasset hör.

6 §
Kvalitetskrav för spannmål som tas emot

Varje spannmålsparti som tas emot till interventionslagret skall uppfylla kvalitetskraven enligt artikel 2 i och bilaga I till kommissionens förordning.

7 §
Mottagningskontroll

Varje spannmålsparti som tas emot till ett interventionslager skall före mottagandet till lagret kontrolleras så, att partiet kan konstateras uppfylla kraven enligt 6 §. Mottagningskontrollen utförs av en i 2 § avsedd kontrollör.

I fråga om överföringsköp till ett lager utförs mottagningskontrollen skilt för varje lass. I fråga om överföringsköp i lager och lokoköp utförs mottagningskontrollen separat för varje del av avtalspartiet.

I fråga om överföringsköp till ett lager kontrolleras lasset när det anländer till lagret. I fråga om överföringsköp i lager kontrolleras en del av avtalspartiet när spannmålen överförs till den mottagande silon. I fråga om lokoköp kontrolleras lagerbokföringen till den del den gäller en del av ett avtalsparti.

Om kvaliteten på ett spannmålsparti på grundval av mottagningskontrollen inte uppfyller de krav som ställs på interventionsspannmålen, skall spannmålspartiet eller, om ifrågavarande spannmålsparti inte kan särskiljas från hela avtalspartiet eller en del av det, hela avtalspartiet eller en del av det inte tas emot eller övertas till interventionslagret.

Om spannmålspartiet på grundval av mottagningskontrollen inte tas emot till lagret och säljaren eller dennes representant bestrider riktigheten av mottagningskontrollen, kan säljaren skriftligen (per brev eller telefax) begära efterkontroll hos interventionsenheten. Begäran om efterkontroll skall vara interventionsenheten till handa inom tjänstetid senast tio arbetsdagar från mottagningskontrollen. Efterkontrollen utförs av spannmålslaboratoriet vid Kontrollcentralen för växtproduktion.

8 §
Mottagande

Om kvaliteten på spannmålspartiet på grundval av mottagningskontrollen uppfyller de krav som ställts på interventionsspannmålen, skall det tas emot till interventionslagret, dock utan att tillämpningen av 7 § 4 mom. begränsas.

9 §
Övertagande av och kvalitetsbestämning i fråga om ett avtalsparti eller en del av ett avtalsparti

Interventionsenheten beslutar om övertagande av ett avtalsparti eller en del av ett avtalsparti när kontrollören har säkerställt att det uppfyller de krav på kvantitet som avses i artikel 1 i kommissionens förordning och spannmålslaboratoriet vid Kontrollcentralen för växtproduktion på grundval av sin kvalitetsbestämning har säkerställt att avtalspartiet uppfyller kvalitetskraven enligt artikel 2 i och bilaga I till kommissionens förordning.

Interventionsenheten gör en sådan prissättning enligt artikel 8 i kommissionens förordning som grundar sig på spannmålspartiets kvalitet på grundval av den ovan nämnda kvalitetsbestämning som utförs av spannmålslaboratoriet vid Kontrollcentralen för växtproduktion. I fråga om överföringsköp till ett lager utförs kvalitetsbestämningen skilt för varje avtalsparti. I fråga om överföringsköp i lager och lokoköp bestäms kvaliteten på varje del av avtalspartiet skilt för sig.

10 §
Efterkontroll av kvalitetsbestämningen av ett avtalsparti eller en del av ett avtalsparti

Om säljaren vill låta utföra en delkontroll eller heltäckande kontroll av den i 9 § nämnda kvalitetsbestämningen av ett avtalsparti eller en del av ett avtalsparti som inverkar på övertagandet och prissättningen, skall säljaren skriftligen (per brev eller telefax) begära efterkontroll hos interventionsenheten. Begäran om efterkontroll skall vara interventionsenheten till handa inom tjänstetid senast tio arbetsdagar från datumet på kvalitetsbestämningsintyget.

Vid efterkontrollen fastställs kvaliteten på det parallellprov som tagits av avtalspartiet eller en del av avtalspartiet i fråga om de kvalitetsegenskaper som säljaren begär. Efterkontrollen utförs vid ett oavhängigt spannmålslaboratorium som ackrediterats för att utföra handelsspannmålsanalyser. Resultaten av efterkontrollen är slutgiltiga.

11 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 19 mars 2003.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning (373/2002).

Helsingfors den 14 mars 2003

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Överinspektör
Joni Haapanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.