220/2003

Given i Helsingfors den 13 mars 2003

Lag om ändring av djurskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i djurskyddslagen av den 4 april 1996 (247/1996) 20 och 26 § samt 54 § 2 mom., av dessa lagrum 54 § 2 mom. sådant det lyder i lag 594/1998, samt

fogas till 1 § ett nytt 3 mom., till lagen nya 20 a, 20 b och 26 a § samt till 30 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 662/1999, ett nytt 4 mom. som följer:

1 §
Lagens syfte

Genom denna lag genomförs även rådets direktiv 1999/22/EG om hållande av vilda djur i djurparker.

20 §
Djurparker och permanenta djurutställningar

I denna lag avses med djurpark en permanent anläggning där i huvudsak djur som tillhör vilda arter hålls för att förevisas för allmänheten. Med permanent djurutställning avses en permanent anläggning där enbart eller i huvudsak djur som inte tillhör vilda arter hålls för att förevisas för allmänheten, eller där det förevisade antalet vilda djur eller arter är litet.

Djur får förevisas i djurparker och permanenta djurutställningar endast med tillstånd av länsstyrelsen. Tillstånd att hålla en djurpark och en permanent djurutställning skall sökas hos länsstyrelsen i det län där djurparken eller den permanenta djurutställningen är belägen.

Djurparkerna skall bidra till att skydda den vilda faunan och bevara den biologiska mångfalden. I detta syfte skall djurparkerna tillhandahålla allmänheten information om de förevisade arterna och deras naturliga livsmiljöer. Djurparkerna skall därtill delta i

1) forskning som främjar bevarandet av djurarter,

2) utbildning som ger kunskaper om bevarandet av djurarter,

3) informationsutbyte om arternas bevarande, eller

4) uppfödning av djurarter i fångenskap, återinplantering eller återinförande av arter till ett liv i vilt tillstånd, när detta är ändamålsenligt.

Utöver vad som i 39 § föreskrivs om inspektion kan länsstyrelsen inspektera att kraven i 3 mom. iakttas i djurparkerna.

20 a §
Cirkusar och ambulerande djurutställningar

Djur får användas på cirkusar och vid andra därmed jämförbara föreställningar där djuren visar färdigheter som de har blivit lärda, samt förevisas i ambulerande djurutställningar endast med tillstånd av länsstyrelsen. Om det enligt den kunskap som är tillgänglig inte går att ordna från djurskyddssynpunkt godtagbara förhållanden för någon djurart på cirkusar och vid andra därmed jämförbara föreställningar eller i ambulerande djurutställningar eller om användningen av någon djurart på cirkusar eller vid andra därmed jämförbara föreställningar inte enligt den kunskap som är tillgänglig kan anses godtagbar från djurskyddssynpunkt, kan genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet utfärdas förbud mot att djurarten används på cirkusar och vid andra därmed jämförbara föreställningar eller förevisas i ambulerande djurutställningar.

Tillstånd att driva en inhemsk cirkus eller att ordna någon annan därmed jämförbar föreställning eller en inhemsk ambulerande djurutställning skall sökas hos länsstyrelsen i det län där den som äger cirkusen eller den därmed jämförbara föreställningen eller djurutställningen har sin hemort. Tillstånd att driva en utländsk cirkus eller att ordna en därmed jämförbar föreställning eller en utländsk ambulerande djurutställning skall sökas hos länsstyrelsen i det län där den utländska cirkusen, den motsvarande föreställningen eller den ambulerande djurutställningen inreser till Finland.

20 b §
Ansökan om tillstånd för djurpark, permanent eller ambulerande djurutställning samt cirkus samt beviljande och återkallande av tillstånd

En ansökan om tillstånd för djurpark, permanent eller ambulerande djurutställning samt cirkus skall innehålla

1) uppgift om de djurarter och det antal djur som verksamheten omfattar,

2) utredning om förvaringsutrymmen för djuren, samt

3) utredning om hur djurens skötsel kommer att ordnas.

Utöver vad som bestäms i 1 mom. skall en ansökan om tillstånd för djurpark innehålla information om vilken av de i 20 § 3 mom. avsedda uppgifterna för att skydda den vilda faunan och bevara den biologiska mångfalden som anläggningen kommer att delta i. En beskrivning av de programnummer som djuren deltar i och en utredning om vilka konster djuren gör vid föreställningen skall fogas till en ansökan om tillstånd för cirkus.

Tillstånd för djurpark, permanent eller ambulerande djurutställning samt cirkus beviljas, om verksamheten uppfyller de krav på förvaringsutrymmen för och skötseln av djuren som ställs i denna lag och med stöd av den. En ytterligare förutsättning för tillstånd att hålla djurpark är att kraven i 20 § 3 mom. uppfylls och för tillstånd att hålla cirkus att de krav på behandlingen av djuren som ställs i denna lag och med stöd av den uppfylls. Tillståndet kan förenas med villkor som behövs från djurskyddssynpunkt. Tillståndet kan återkallas och anläggningen eller en del av den stängas, om den som bedriver verksamheten väsentligt åsidosätter de krav på djurskydd eller de tillståndsvillkor som ställs i denna lag eller med stöd av den, eller om verksamheten inte längre uppfyller förutsättningarna för beviljande av tillstånd och den som bedriver verksamheten inte rättar olägenheterna inom en skälig tid som utsätts av tillsynsmyndigheten. Tillståndet kan likväl omedelbart återkallas och anläggningen eller en del av den omedelbart stängas om det är en nödvändig förutsättning för att säkerställa djurens välbefinnande. Länsstyrelsen skall inspektera djurparker, permanenta djurutställningar, ambulerande djurutställningar och cirkusar innan verksamheten inleds och innan tillstånd återkallas eller något annat avgörande fattas som väsentligt ändrar tillståndets innehåll eller som gäller tillståndets giltighetstid. Länsstyrelsen skall genom regelbundna inspektioner övervaka att tillståndsvillkoren iakttas.

Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet kan närmare bestämmelser utfärdas om

1) de djurskyddskrav som ställs på förvaringsutrymmena för samt skötseln och behandlingen av djur i djurparker, permanenta eller ambulerande djurutställningar och på cirkusar,

2) det närmare innehållet i uppgiften för djurparkerna att bidra till skyddet av den vilda faunan och bevarandet av den biologiska mångfalden i enlighet med 20 § 3 mom.

26 §
Förande av förteckning

Den som bedriver verksamheten skall föra en uppdaterad förteckning över de djurarter och djur som verksamheten enligt 20, 20 a, 21, 23 eller 24 § omfattar. Förteckningen skall på begäran uppvisas för de tillsynsmyndigheter och djurskyddsövervakare som nämns i 3 kap. Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet får närmare föreskrifter meddelas om förande av förteckningen och om de uppgifter som skall införas i den.

26 a §
Hönsgårdsregister

Hönsägg som skall släppas ut på marknaden som människoföda får produceras endast i produktionsenheter som är införda i jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentrals register för övervakning av hönsgårdar (hönsgårdsregister). Hönsgårdsregistret är ett underregister i det landsbygdsnäringsregister som avses i lagen om landsbygdsnäringsregistret (1515/1994).

Ägaren till en produktionsenhet som avses i 1 mom. skall för anteckning i hönsgårdsregistret till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där produktionsenheten är belägen anmäla

1) enhetens namn och adress,

2) namn och adress för enhetens ägare,

3) namn och adress för den fysiska person som är ansvarig för värphönsen (producent), om producenten är någon annan än enhetens ägare,

4) den produktionsmetod som används i enheten (frigående utomhus, frigående inomhus, burhöns, ekologisk produktion), samt

5) enhetens maximala kapacitet i antal hönsplatser och, om olika produktionsmetoder används, det maximala antalet hönsplatser per produktionsmetod i enheten.

I samband med att jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral för in de uppgifter som avses i 2 mom. i registret, tilldelar den produktionsenheten ett särskiljande nummer i enlighet med kommissionens direktiv 2002/4/EG om registrering av anläggningar som håller värphöns och som omfattas av rådets direktiv 1999/74/EG, och för in det särskiljande numret i hönsgårdsregistret. Om samma ägare har flera produktionsenheter, skall varje enhet tilldelas ett eget särskiljande nummer.

En produktionsenhet skall registreras utan dröjsmål efter det att de i 2 mom. avsedda uppgifterna har inlämnats till den registeransvarige. Ändringar i de uppgifter som finns i registret skall utan dröjsmål anmälas för att antecknas i registret. Uppgifterna i registret utplånas ett år efter att en anmälan om att verksamheten avslutats har gjorts.

Lagen om landsbygdsnäringsregistret tillämpas på hönsgårdsregistret. Utöver vad som i 3 § i nämnda lag föreskrivs om användning av registret, har de tillsynsmyndigheter som avses i denna lag rätt att använda registret för övervakningen. Om en produktionsenhet, som inte är registrerad, på marknaden släpper ut hönsägg som är avsedda som människoföda, kan en tillsynsmyndighet som avses i livsmedelslagen (361/1995) tillämpa tvångsmedel i fråga om dessa hönsägg med iakttagande av förfarandet i 8 och 10 kap. livsmedelslagen.

30 §
Tillstånd att transportera djur och register över djurtransportörer

Utan hinder av det som i 1 mom. eller någon annanstans i lag bestäms om en stat utanför Europeiska gemenskapen skall, när det gäller Norge, de krav som gäller för medlemsstaterna i Europeiska unionen iakttas vid djurtransporter till Finland eller via Finlands territorium.

54 §
Djurskyddsförseelse

För djurskyddsförseelse döms också den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1) bryter mot ett förbud mot tillverkning, import, försäljning eller överlåtelse enligt 12 § eller mot ett förbud som avses i eller som utfärdats med stöd av 7 § 3 mom., 13 § 1 mom., 16 § 3 mom. eller 18, 19, 22, 25 eller 27 §,

2) bryter mot ett djurhållningsförbud eller är mellanhand för någon annan för kringgående av djurhållningsförbud, eller

3) försummar en skyldighet som avses i eller som ålagts med stöd av 13 § 2 mom., 14 §, 16 § 1 mom., 17 §, 20 § 2 mom., 20 a § 2 mom., 21 § 2 eller 3 mom., 23, 24, 26, 29 eller 30 § eller 31 § 1 mom. eller 64 §.


Denna lag träder i kraft den 31 mars 2003.

Anläggningar som har verksamhet när denna lag träder i kraft och som motsvarar definitionen på djurpark i 20 § 1 mom. skall ordna sin verksamhet så att de senast den 30 september 2003 tillhandahåller allmänheten information om de förevisade arterna och deras naturliga livsmiljöer. Därtill skall dessa anläggningar, för justering av tillståndsvillkoren, senast den 30 september 2003 anmäla till den länsstyrelse som beviljat tillståndet, vilken uppgift de kommer att delta i för att i enlighet med 20 § 3 mom. bidra till att skydda den vilda faunan och bevara den biologiska mångfalden. Den länsstyrelse som beviljat tillståndet justerar före utgången av 2003, utan separat ansökan, tillstånden för djurparker och permanenta djurutställningar så att de motsvarar denna lag.

I 26 a § 1 mom. avsedda produktionsenheter för hönsägg som har verksamhet när denna lag träder i kraft skall anmäla de uppgifter som avses i 26 a § 2 mom. till hönsgårdsregistret senast den 30 april 2003. Produktionsenheter som inlämnat anmälan inom denna tidsfrist skall registreras senast den 31 maj 2003. Från och med den 1 juni 2003 får hönsägg som är avsedda som människoföda inte för att släppas ut på marknaden produceras i produktionsenheter som inte har införts i hönsgårdsregistret.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 209/2002
JsUB 15/2002
RSv 273/2002
Rådets direktiv 1999/74/EG (31999L0074); EGT nr L 203, 3.8.1999, s. 53, rådets direktiv 1999/22/EG (31999L0022); EGT nr L 94, 9.4.1999, s. 24, kommissionens direktiv 2002/4/EG (32002L0004); EGT nr L 30, 31.1.2002 s. 44

Helsingfors den 13 mars 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.