219/2003

Given i Helsingfors den 13 mars 2003

Lag om ändring av 1 och 7 § lagen om hemkommun

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 11 mars 1994 om hemkommun (201/1994) 1 § 2 mom. och 7 § 3 mom.,

av dessa lagrum 1 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1650/1995, som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Den enligt denna lag bestämda hemkommunen och bostaden där samt folkbokföringskommunen för en finsk medborgare som är stadigvarande bosatt i utlandet antecknas i det befolkningsdatasystem som avses i befolkningsdatalagen (507/1993). I befolkningsdatasystemet antecknas även en tillfällig bostad som en person uppgett.


7 §
Anmälningsskyldighet för den som flyttar

En person skall till magistraten också anmäla sin tillfälliga bostad om han eller hon bor där mer än tre månader. Det som i 1 och 2 mom. och nedan i denna lag föreskrivs om hemkommun och bostaden där tillämpas också på en tillfällig bostad.Denna lag träder i kraft den 1 september 2003.

LM 49/2001
FvUB 17/2002
RSk 36/2002

Helsingfors den 13 mars 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Region- och kommunminister
Martti Korhonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.