167/2003

Given i Helsingfors den 19 februari 2003

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om vissa lokaler och inrättningar som avses i hälsoskyddslagen samt om anmälan om mobila fordon och anläggningar

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 13 § 1 mom. 6 punkten och 13 § 3 mom. hälsoskyddslagen (763/1994) av den 19 augusti 1994 sådana de lyder i lag 1223/2002:

1 §
Lokal eller inrättning enligt 13 § 1 mom. 6 punkten hälsoskyddslagen

Lokaler och inrättningar som avses i 13 § 1 mom. 6 punkten hälsoskyddslagen är

1) skola eller läroanstalt;

2) daghem, barnhem eller ålderdomshem;

3) rak- eller frisersalong samt skönhetssalong eller annan lokal där det utförs hudbehandling eller ges hudvård;

4) sådan konditionssal eller annan motionslokal vars användningsrätt inte är begränsad;

5) begravningsplats eller gravplats; samt

6) andra motsvarande inrättningar eller lokaler där man bedriver verksamhet som kan orsaka sanitär olägenhet för användaren;

En lokal eller inrättning anses dock inte vara sådan som anges i 1 mom., om den verksamhet som bedrivs i den har inletts innan denna förordning har trätt i kraft och lokalen eller inrättningen inte har ansetts vara en arbets- eller samlingslokal enligt 15 § hälsovårdslagen och ibruktagandet av utrymmet inte har krävt godkännande enligt 23 § hälsovårdslagen. En begravningsplats eller gravplats som har grundats och vars verksamhet har inletts innan denna förordning har trätt i kraft, anses inte vara en sådan inrättning som anges i 1 mom. 5 punkten.

2 §
Anmälan om mobila fordon och anläggningar

En verksamhetsidkare som säljer livsmedel från en flyttbar kiosk, försäljningsvagn eller annan mobil anläggning skall göra en anmälan till hälsoskyddsmyndigheten i den kommun på vars område kiosken, försäljningsvagnen eller anläggningen för första gången tas i bruk. Om verksamheten ändras väsentligt skall anläggningen anmälas till hälsoskyddsmyndigheten i den kommun där anläggningen först används.

Av anmälan skall utöver det som stadgas i 4 § framgå

1) eventuellt registernummer eller annan identifikation för försäljningsanläggningen,

2) en sådan planritning över kiosken, fordonet eller anläggningen av vilken försäljnings- och förvaringsutrustningen och dess placering framgår,

3) livsmedelssortimentet samt

4) tillgången till hushållsvatten och uppgifter om andra hygieniska arrangemang.

Till ansökan skall bifogas en plan för egenkontroll.

Verksamhetsidkaren skall i kiosken, fordonet eller anläggningen förvara en kopia av det beslut som fattats med anledning av anmälan och på begäran uppvisa kopian samt planen för egenkontroll för försäljningsortens hälsoskyddsmyndigheter.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2003.

Helsingfors den 19 februari 2002

Omsorgsminister
Eva Biaudet

Överinspektör
Maarit Mikkonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.