159/2003

Given i Helsingfors den 14 februari 2003

Inrikesministeriets förordning om ändring av förordningen om avgifterna för registerförvaltningens prestationer

I enlighet med inrikesministeriets beslut

ändras i förordningen den 18 december 2002 om inrikesministeriets förordning om avgifterna för registerförvaltnigens prestationer (1132/2002) 5 § 1 mom. 2 punkten, 8 § i mom., 2 punkten i del VI i den avgiftstabell som medföljer som bilaga samt

fogas till 2 § 2 mom. en ny 6 punkt, till 3 § i mom. en ny 18 och 19 punkt, varvid den nuvarande 18 punkten blir 20 punkten, som följer:

2 §
Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer som magistraterna utför är:


6) ärenden som gäller fastställande av faderskap genom erkännande.

3 §
Offentligrättsliga prestationer till självkostnadsvärde

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer är


18) registrering enligt äktenskapslagen (234/1929) av anmälan om uteslutande av giftorätt, äktenskapsförord, anmälan om gå-va, avvittringshandling och avtal om den lag som skall tillämpas på makars förmögenhetsförhållanden;

19) registrering av anmälan om gåva enligt 6 § lagen om gåvoutfästelser (625/1947); samt

20) sådana andra utbildnings- och konsulteringstjänster för i 1―3 punkten nämnda instanser än tjänster som hänför sig till uppgifter enligt 2 §.


5 §
Övriga avgiftsbelagda prestationer

Övriga avgiftsbelagda prestationer som Befolkningsregistercentralen och magistraterna utför är:


2) andra utbildnings- och konsulteringstjänsterän sådana tjänster som hänför sig till uppgifter enligt 2 § och som avses i 3 § 1 mom. 20 punkten;


8 §
Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2003 och gäller till utgången av 2003.


Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 14 februari 2003

Region- och kommunminister
Martti Korhonen

Regeringsrådet
Leena Lehtonen

AVGIFTSTABELL
VI HANDLINGAR

2. ÖVRIGA HANDLINGAR
Utdrag ur registret över religionssamfund 8,40 €/handling
Styrkt kopia av religionssamfunds samfundsordning 8,40 €/handling
Intyg ur vigselrättsregistret 8,40 €/handling
Bevis som avses i tryckfrihetslagen 17 €/handling
Bevis och intyg som avses i gruvförordningen 17 €/handling
Utdrag som enligt vallagen ges ur valdatasystemets rösträttsregister 1 €/handling
I ärvdabalken avsedd fastställelse av delägaruppgifter i bouppteckningen som följer:
Fastställelse av delägaruppgifterna, då delägarna är bara bröstarvingar, föräldrar och efterlevande make 34 €/bouppteckning
I övriga fall 67 €/bouppteckning
Registerbevis som avses i förordningen om båttrafik och dubblettexemplar av registerbeviset 25 €/handling
Sådant registerbevis med specialtecken som avses i förordningen om båttrafik 85 €/handling
Utdrag ur båtregistret 4,20 €/handling
Beslut som gäller ansökan om ändring av släktnamnet eller förnamnet 85 €/beslut
Beslut som gäller ansökan om ändring av släktnamnet eller förnamnet när ansökan enligt 18 § namnlagen skall kungöras i den officiella tidningen 135 €/beslut
Registrering av äktenskapsförord, registrering av anmälan om gåva mellan makar, registrering av anmälan om uteslutande av giftorätt, registrering av avvittringshandling samt registrering av avtal om den lag som skall tillämpas på makars förmögenhetsförhållanden 45 €
När ovan nämnda ärende skall kungöras i den officiella tidningen 120 €
Registrering av anmälan om gåva mellan närstående personer 120 €

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.