156/2003

Given i Helsingfors den 21 februari 2003

Lag om temporär ändring av lagen om barndagvård

I enlighet med riksdagens beslut

ändras temporärt i lagen den 19 januari 1973 om barndagvård (36/1973) 11 § 3 mom., 28 och 29 § samt 31 § 1 mom., av dessa lagrum 11 § 3 mom. sådant det lyder i lag 875/1981 och 31 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1497/1994, samt

fogas temporärt till 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 698/1982 och 304/1983, ett nytt 3 mom. i stället för det 3 mom. som upphävts genom nämnda lag 698/1982 och till lagen en ny 27 § i stället för den 27 § som upphävts genom lag 389/1979, som följer:

2 §

Om det organ som ansvarar för dagvården bestäms enligt 6 § 2 mom. socialvårdslagen (710/1982) skall det se till att det nödvändiga samarbetet med socialvården och med hälso- och sjukvården fungerar. När kommunen tillhandahåller socialservice skall den bilda en ändamålsenlig helhet för barnen i barndagvård och deras föräldrar eller övriga vårdnadshavare, oavsett vilket organ som ansvarar för barndagvården.

11 §

De uppgifter som enligt denna lag ankommer på kommunen sköts av ett kollegialt organ (organ) som bestäms enligt 6 § socialvårdslagen.

27 §

För tjänster enligt denna lag får avgifter tas ut så som föreskrivs i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992). Det yrkande på rättelse av dagvårdsavgift som avses i 15 § 2 mom. i nämnda lag görs hos det kommunala organ som enligt 6 § socialvårdslagen ansvarar för barndagvårdsfrågor.

28 §

En enskild person eller en sammanslutning som bedriver barndagvårdsverksamhet mot ersättning är skyldig att inom två veckor från det att verksamheten inleddes lämna in en anmälan till det organ som avses i 11 § 3 mom. Organet skall övervaka dagvårdsverksamheten så som närmare bestäms genom förordning av statsrådet.

29 §

Om en i 28 § avsedd dagvårdsplats eller den vård som ges där konstateras vara olämplig eller bristfällig, skall det organ som avses i 11 § 3 mom. med lämpliga medel försöka rätta till saken. Har rättelse inte skett inom förelagd tid, kan organet förbjuda dagvård av barn på dagvårdsplatsen.

31 §

I ett beslut om antagande av ett barn till dagvård vilket fattas av det organ som avses i 6 § 1 och 2 mom. socialvårdslagen får ändring inte sökas genom besvär.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2003 och gäller till och med den 31 juli 2008.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 124/2001
ShUB 49/2002
RSv 245/2002

Helsingfors den 21 februari 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Eva Biaudet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.