154/2003

Given i Helsingfors den 21 februari 2003

Lag om ändring av lagen om fiske

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 16 april 1982 om fiske (286/1982) 11 §, 81 § 1 och 3 mom., 105 § och 123 § 3 mom.,

sådana de lyder, 11 § i lag 1045/1996, 81 § 1 och 3 mom. samt 105 § i lag 1355/1993 och 123 § 3 mom. i lag 493/1997, samt

fogas till 123 §, sådan den lyder i sistnämnda lag och i lag 93/2000, ett nytt 4 mom. som följer:

11 §

Om de i 1 § nämnda målen, ett säkerställande av det ekonomiska utnyttjandet av sådana utplanteringar av fisk som gjorts i kommersiellt eller något annat särskilt syfte eller någon särskild orsak kräver det, har arbetskrafts- och näringscentralen rätt att på begäran av vattenområdets ägare eller ett fiskeområde eller på eget initiativ inom ett bestämt område begränsa eller för viss tid förbjuda i 8 § avsett mete och pilkfiske eller sådant beviljande av tillstånd som avses i 9 §.

En arbetskrafts- och näringscentral skall förbjuda handredskapsfiske som avses i 8 § inom ett vattenområde, där detta krävs för att säkerställa resultaten av en osedvanligt effektiv vård av fiskbeståndet, för att säkerställa det ekonomiska utnyttjandet av sådana utplanteringar av fisk som gjorts i kommersiellt eller något annat särskilt syfte, för att skydda viktiga lekområden för rovfisk eller för att förhindra överdrivna störningar eller för att trygga havsfåglars häckning under häckningstiden. Förbudet utfärdas på ansökan av vattenområdets ägare eller fiskeområdet eller en arrendator, en yrkesfiskare, den regionala miljöcentralen eller den vars intresse ärendet gäller eller på arbetskrafts- och näringscentralens eget initiativ, och det förbjudna området kan totalt utgöra högst 25 procent av fiskeområdets vattenareal.

Ett fiskeområde kan på begäran av vattenområdets ägare eller på eget initiativ på grund av fiskevattnets ringa avkastning eller av något annat giltigt skäl utfärda ett förbud eller en begränsning som avses i 1 mom. för en tid av högst sex månader. Föreligger det upprepat behov av förbud eller begränsning, skall beslutet därom underställas arbetskrafts- och näringscentralen för fastställelse.

81 §

Förslag till plan för nyttjande och vård skall av vart och ett fiskeområde godkännas genom ett beslut som omfattas av minst två tredjedelar av de närvarande medlemmarna i fiskeområdet. Blir förslaget inte godkänt med ovan nämnda majoritet, skall förslaget underställas arbetskrafts- och näringscentralen för fastställelse. Arbetskrafts- och näringscentralen kan med stöd av 79 § göra de ändringar i förslaget som konstateras vara nödvändiga.


I ett beslut som arbetskrafts- och näringscentralen fattat med stöd av 1 mom. får den vars rätt ärendet gäller söka ändring genom besvär hos landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

105 §

Bedriver innehavare av fiskerätt fiske- eller kräftfångst eller tillåter han bedrivande därav på ett sätt som äventyrar fisk- eller kräftbeståndet eller bedriver han sådan fångst eller tillåter han att dylik fångst bedrivs i fiskevatten som står i förbindelse med annans fiskevatten på något sätt som uppenbarligen är till skada för annans fiske eller till men för fiskevårdsåtgärder i fiskevatten där annan har fiskerätt kan arbetskrafts- och näringscentralen, sedan den som saken gäller beretts tillfälle att ge utredning, förbjuda innehavaren av fiskerätt att tills vidare, under högst två år i sänder, nyttja sin fiskerätt eller inskränka den.

En innehavare av fiskerätt som är missnöjd med ett i 1 mom. avsett beslut av arbetskrafts- och näringscentralen får anföra besvär över beslutet hos landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Arbetskrafts- och näringscentralens beslut skall dock genast iakttas trots att besvär anförts.

123 §

I arbetskrafts- och näringscentralens beslut i ärenden som avses i denna lag får ändring sökas genom besvär hos landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. I fråga om sökande av ändring gäller i övrigt förvaltningsprocesslagen (586/1996).

I ett sådant beslut av länsstyrelsen som avses i 106 § får ändring sökas hos förvaltningsdomstolen med iakttagande av förvaltningsprocesslagens bestämmelser om ändringssökande.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 2003.

RP 105/2002
JsUB 14/2002
RSv 264/2002

Helsingfors den 21 februari 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.