136/2003

Given i Helsingfors den 21 februari 2003

Lag om ändring av 9 och 14 § lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 10 januari 1997 om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning (48/1997) 9 § 1 och 3 mom. samt 14 §, sådana de lyder, 9 § 1 och 3 mom. i lag 344/2001 och 14 § i lag 692/2002, som följer:

9 §
Ändringssökande

Ändring i ett beslut av Folkpensionsanstalten om stöd för skolresor får sökas genom besvär hos besvärsnämnden för studiestöd. Ändring i nämndens beslut får sökas genom besvär hos försäkringsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).


Om besvären har anlänt efter den tid om vilken bestäms i 2 mom., kan besvärsnämnden eller försäkringsdomstolen trots det pröva besvären, om det funnits vägande skäl till förseningen.


14 §
Hänvisningsbestämmelse

Om något annat inte bestäms i denna lag, iakttas i tillämpliga delar vad som i lagen om studiestöd bestäms om verkställighet, justering och inställelse av studiestöd, återkrav, självrättelse, undanröjande av beslut, erhållande och användning samt utlämnande av uppgifter, utmätnings- och överföringsförbud samt finansiering.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2003.

Vid sökande av ändring i beslut som besvärsnämnden för studiestöd givit före lagens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gäller då lagen träder i kraft.

RP 101/2002
LaUB 23/2002
RSv 232/2002

Helsingfors den 21 februari 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.