133/2003

Given i Helsingfors den 21 februari 2003

Lag om ändring av lagen om utnämning av domare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 25 februari 2000 om utnämning av domare (205/2000) 1 § 2 mom. 6 punkten, 10 § 1 mom. 3 punkten, 11 § 3 mom., 17 § 2 mom., 18 § 1 och 3 mom. samt 19 a § 1 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 1 § 2 mom. 6 punkten, 10 § 1 mom. 3 punkten, den finska språkdräkten i 11 § 3 mom., 17 § 2 mom. och 18 § 3 mom. i lag 1544/2001, 18 § 1 mom. i lag 1183/2000 och 19 a § 1 mom. i lag 442/2001, som följer:

1 §
Lagens tillämpningsområde

Domartjänster som avses i denna lag är


6) tjänsterna som överdomare, lagman och försäkringsrättsdomare vid försäkringsdomstolen,


10 §
Domstolarnas utlåtanden

Domstolarna avger utlåtande i frågor som gäller tillsättning av domartjänster enligt följande:


3) försäkringsdomstolen i den sammansättning som anges i 14 § 1 mom. lagen om försäkringsdomstolen (132/2003),


11 §
Behörighetsvillkor och grunder för utnämning av domare

Till hovrättspresident, hovrättslagman, lagman vid en tingsrätt, överdomare vid en förvaltningsdomstol, överdomare vid försäkringsdomstolen, lagman vid försäkringsdomstolen, president vid arbetsdomstolen samt överdomare vid marknadsdomstolen kan utnämnas personer som utöver vad som krävs i 1 mom. även har ledarförmåga.

17 §
Utnämning av vissa av de högsta domarna för viss tid

Högsta domstolen utnämner domare för viss tid till uppdragen som hovrättspresident, president vid arbetsdomstolen samt lagman vid en tingsrätt. Högsta förvaltningsdomstolen utnämner domare för viss tid till uppdraget som överdomare vid en förvaltningsdomstol, överdomare vid marknadsdomstolen och överdomare vid försäkringsdomstolen.

18 §
Utnämning av övriga domare för viss tid

Högsta domstolen utnämner för ett år eller längre tid på framställning av en hovrätt domare till hovrätten samt på framställning av lagmannen vid en tingsrätt domare till tingsrätten och jordrättsingenjör till tingsrätten, om den är en jorddomstol.


Högsta förvaltningsdomstolen utnämner för ett år eller längre tid på framställning av en förvaltningsdomstol domare till förvaltningsdomstolen, på framställning av marknadsdomstolen domare till marknadsdomstolen och på framställning av försäkringsdomstolen domare till försäkringsdomstolen. Förvaltningsdomstolens överdomare utnämner domare till förvaltningsdomstolen för en tid av högst två månader och förvaltningsdomstolen för en längre tid än två månader. Marknadsdomstolens överdomare utnämner domare till marknadsdomstolen för högst två månader och marknadsdomstolen för en längre tid än två månader. Försäkringsdomstolens överdomare utnämner domare till försäkringsdomstolen för högst två månader och försäkringsdomstolen för en längre tid än två månader.


19 a §
Förordnande av en ojävig domare

Högsta domstolen kan vid behov till en hovrätt och till arbetsdomstolen i stället för en domare som är jävig förordna en annan domare som uppfyller behörighetsvillkoren. Högsta förvaltningsdomstolen kan på motsvarande sätt förordna en domare till en förvaltningsdomstol, till marknadsdomstolen och till försäkringsdomstolen.Denna lag träder i kraft den 1 maj 2003.

RP 101/2002
LaUB 23/2002
RSv 232/2002

Helsingfors den 21 februari 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.