132/2003

Given i Helsingfors den 21 februari 2003

Lag om försäkringsdomstolen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Försäkringsdomstolens uppgift och personal

1 §
Försäkringsdomstolens uppgift

Försäkringsdomstolen är specialdomstol för ärenden som gäller social trygghet i enlighet med vad som bestäms särskilt.

2 §
Ledamöter

Försäkringsdomstolen har en överdomare samt som övriga lagfarna ledamöter lagmän och försäkringsrättsdomare. Även en föredragande kan tjänstgöra som lagfaren ledamot enligt vad som bestäms genom förordning av statsrådet.

Vid försäkringsdomstolen finns dessutom läkarledamöter, ledamöter som är förtrogna med arbetsförhållanden eller företagsverksamhet och ledamöter som är förtrogna med militärskadeärenden. Dessa är ledamöter med uppgiften som bisyssla.

Överdomaren vid försäkringsdomstolen leder domstolen och svarar för dess resultat.

3 §
Behörighet för och utnämning av domare

Bestämmelser om utnämning av och behörighetsvillkor för överdomare, lagman och försäkringsrättsdomare finns i lagen om utnämning av domare (205/2000).

4 §
Behörighet för och förordnande av läkarledamöter

Läkarledamöterna och deras suppleanter skall vara legitimerade läkare.

Statsrådet förordnar på framställning av justitieministeriet för fem år i sänder ett tillräckligt antal läkarledamöter jämte suppleanter för dem till försäkringsdomstolen, dock högst till dess de uppnår den avgångsålder som anges i 6 §.

För förordnande av läkarledamöter och suppleanter för dem lägger social- och hälsovårdsministeriet fram ett förslag för justitieministeriet.

5 §
Förordnande av andra ledamöter med uppgiften som bisyssla

Statsrådet förordnar på framställning av justitieministeriet för fem år i sänder ett tillräckligt antal ledamöter med uppgiften som bisyssla, vilka är förtrogna med arbetsförhållanden eller företagsverksamhet samt med militärskadeärenden, samt suppleanter för dem till försäkringsdomstolen, dock högst till dess de uppnår den avgångsålder som anges i 6 §.

För förordnande av dem läggs förslag fram för justitieministeriet enligt vad som bestäms i 11 och 12 §. I varje enskilt förslag skall det finnas dubbelt så många kandidater som det behövliga antalet ledamöter och suppleanter.

Ledamöter och suppleanter för dem förordnas fastän något förslag till förordnande inte har gjorts inom en av statsrådet utsatt tid eller ett bristfälligt förslag har gjorts upp, om ett förslag inte gjorts upp eller kompletterats trots att en begäran om detta framförts.

6 §
Förfarandet när platsen för en ledamot med uppgiften som bisyssla blir ledig samt avgångsåldern för sådana ledamöter

Om en plats som innehas av en läkarledamot eller en annan ledamot med uppgiften som bisyssla blir ledig under mandatperioden, förordnas en efterträdare för återstoden av perioden. I övrigt gäller om rätten för en ledamot med uppgiften som bisyssla att kvarstå i uppgiften vad som bestäms om rätten för innehavare av domartjänst att kvarstå i tjänsten.

Läkarledamöterna och de andra ledamöterna med uppgiften som bisyssla, frånsett de ledamöter som är förtrogna med militärskadeärenden, är skyldiga att avgå när de fyller 67 år.

7 §
Domared och domarförsäkran

Ledamöterna av försäkringsdomstolen skall då de tillträder sitt uppdrag avlägga domared eller avge domarförsäkran så som bestäms i 1 kap. 6 a och 7 § rättegångsbalken, om de inte tidigare har avlagt domared eller avgett domarförsäkran.

8 §
Föredragande

Föredragande vid försäkringsdomstolen är kanslichefen, assessorer och försäkringsrättssekreterare.

Även en försäkringsrättsdomare kan tjänstgöra som föredragande. Försäkringsdomstolen kan till föredragande förordna också någon annan tjänsteman med lämplig högskoleexamen.

Behörighetsvillkor för tjänsterna som kanslichef, assessor och försäkringsrättssekreterare är juris kandidatexamen.

Kanslichefen, assessorerna och försäkringsrättssekreterarna utnämns av försäkringsdomstolens förvaltningssammanträde. Överdomaren vid försäkringsdomstolen kan dock utnämna kanslichefen, assessorerna och försäkringsrättssekreterarna för en tid av längst två månader.

2 kap.

Behandling av ärenden vid försäkringsdomstolen

9 §
Avdelningar

Försäkringsdomstolen är uppdelad på avdelningar.

Varje avdelning leds av en lagman vid försäkringsdomstolen, som också svarar för dess resultat.

10 §
Försäkringsdomstolens sammansättning vid avgörande

Rättskipningsärenden avgörs vid ett sammanträde där överdomaren, en lagman eller en försäkringsrättsdomare vid försäkringsdomstolen är ordförande och två lagfarna ledamöter är övriga ledamöter.

I stället för en av de lagfarna ledamöterna deltar en läkarledamot i behandlingen av ett ärende, om en medicinsk utredning kan inverka på avgörandet av ärendet. Bestämmelser om när andra ledamöter med uppgiften som bisyssla skall delta i behandlingen av ett ärende finns i 11 och 12 §.

I fråga om andra åtgärder än ett slutligt avgörande i huvudsaken kan försäkringsdomstolen fatta beslut utan ledamöter med uppgiften som bisyssla.

11 §
Ledamöter förtrogna med arbetsförhållanden eller företagsverksamhet

I behandlingen av de ärenden som avses i denna paragraf deltar i försäkringsdomstolen två ledamöter som är förtrogna med arbetslivet och arbetsmarknaden eller företagsverksamhet. Dessa ledamöter och deras suppleanter förordnas

1) på förslag av de mest representativa arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna, när det är fråga om

a) ärenden som gäller arbetspension för personer i privaträttsligt anställningsförhållande,

b) ärenden som gäller olycksfallsförsäkring eller olycksfall i militärtjänst, eller

c) arbetslöshetsdagpenning, arbetsmarknadsstöd, arbetskraftspolitiskt utbildningsstöd, utbildningsdagpenning, vuxenutbildningsstöd, ersättning för uppehälle, alterneringsersättning, lönegaranti eller ärenden i vilka ansökan om medlemskap i en arbetslöshetskassa har förkastats eller en medlem uteslutits ur arbetslöshetskassan,

2) på förslag av kommunala arbetsmarknadsverket och de huvudavtalsorganisationer som avses i 3 § i det kommunala huvudavtalet, när det är fråga om ärenden som gäller förvärvspension för personer i kommunal anställning,

3) på förslag av statens arbetsmarknadsverk och de mest representativa centralorganisationerna för statens tjänstemän och arbetstagare, när det är fråga om ärenden som gäller förvärvspension för personer i statlig tjänst eller därmed jämförbar tjänst,

4) på förslag av de mest representativa företagarorganisationerna, när det är fråga om ärenden som gäller förvärvspension för företagare, och

5) på förslag av de mest representativa lantbruksföretagarorganisationerna, när det är fråga om ärenden som gäller förvärvspension för lantbruksföretagare och personer som arbetat i uppgifter som kan jämställas med lantbruksföretagares uppgifter.

I de ärenden som avses i 1 mom. 1―3 punkten skall den ena av de ledamöter som avses i nämnda moment och som deltar i behandlingen vara förordnad på förslag av arbetsgivarsidan och den andra på förslag av arbetstagarsidan.

12 §
Ledamöter förtrogna med militärskadeärenden

I behandlingen av ärenden som gäller ersättning på basis av militärskada och ekonomiskt stöd efter värnpliktigs död deltar två ledamöter som är förtrogna med ersättningstagarnas förhållanden eller en ledamot som är förtrogen med ersättningstagarnas förhållanden och en militärledamot, enligt vad ärendets art kräver. De ledamöter som är förtrogna med ersättningstagarnas förhållanden och deras suppleanter förordnas på förslag av de mest representativa centralorganisationerna för ersättningstagarna och militärledamöterna på förslag av försvarsministeriet.

13 §
Förstärkt sammanträde och plenum

Överdomaren eller en lagman kan överföra ett ärende eller en fråga som hör till ett ärende till förstärkt sammanträde, vid vilket överdomaren eller lagmannen är ordförande och övriga ledamöter är de ledamöter som tidigare behandlat ärendet samt de övriga försäkringsrättsdomarna vid samma avdelning och avdelningens lagman. Det förstärkta sammanträdet är domfört när minst två tredjedelar av ledamöterna är närvarande.

Överdomaren kan överföra ett ärende eller en fråga som hör till ett ärende till plenum, vid vilket överdomaren är ordförande och övriga ledamöter är lagmännen och försäkringsrättsdomarna vid försäkringsdomstolen. I plenum deltar en läkarledamot, om en medicinsk utredning kan inverka på avgörandet av ärendet. De övriga ledamöterna med uppgiften som bisyssla deltar i plenum så som bestäms i 11 och 12 §. Plenum är domfört när minst två tredjedelar av ledamöterna är närvarande.

Närmare bestämmelser om överföring av ett ärende eller en fråga till förstärkt sammanträde eller plenum utfärdas genom förordning av statsrådet.

14 §
Förvaltningssammanträde

Genom förordning av statsrådet bestäms om vilka förvaltningsärenden och ekonomiska ärenden som skall behandlas vid försäkringsdomstolens sammanträde. Vid behandlingen av dessa ärenden är överdomaren ordförande för försäkringsdomstolen och övriga ledamöter är de ordinarie lagmännen och försäkringsrättsdomarna, av vilka minst fyra skall vara närvarande.

Andra förvaltningsärenden och ekonomiska ärenden än de som behandlas vid försäkringsdomstolens sammanträde avgörs av överdomaren.

15 §
För viss tid utnämnda domares rätt att delta i behandlingen av ärenden

Domare som har utnämnts för viss tid kan även efter utgången av denna tid som ledamöter delta i behandlingen av ärenden som de varit med om att bereda eller behandla under den tid för vilken de utnämnts.

16 §
Tillämpning av förvaltningsprocesslagen

Vid behandlingen av ärenden i försäkringsdomstolen tillämpas förvaltningsprocesslagen (586/1996), om inte något annat bestäms särskilt.

Vad som i 38 § förvaltningsprocesslagen bestäms om verkställande av muntlig förhandling i förvaltningsdomstolen på begäran av en enskild part, gäller muntlig förhandling i försäkringsdomstolen.

17 §
Offentlighet vid rättegång

Vid behandlingen av ärenden i försäkringsdomstolen tillämpas lagen om offentlighet vid rättegång (945/1984). Muntlig förhandling skall ske inom stängda dörrar i ärenden i vilka tystnadsplikt gäller eller i vilka försäkringsdomstolen bestämmer att de skall behandlas inom stängda dörrar på den grund att offentlig behandling kunde medföra särskild olägenhet för en part.

3 kap.

Extraordinärt ändringssökande

18 §
Undanröjande av beslut

Försäkringsdomstolen kan undanröja ett lagakraftvunnet beslut och förordna om ny behandling av ärendet i enlighet med vad som bestäms särskilt. Ansökan om undanröjande av ett beslut skall göras inom fem år från det att beslutet har vunnit laga kraft. Av särskilt vägande skäl kan ett beslut undanröjas på ansökan som gjorts även efter utgången av den föreskrivna tiden. I fråga om förfarandet vid undanröjande av beslut gäller i övrigt vad som i förvaltningsprocesslagen föreskrivs om besvär.

Ett ansökningsärende som gäller undanröjande av beslut avgörs av försäkringsdomstolen i en sammansättning med tre ledamöter.

19 §
Återbrytande av beslut

Högsta förvaltningsdomstolen kan återbryta ett beslut av försäkringsdomstolen, om det vid behandlingen av ärendet i försäkringsdomstolen har inträffat ett sådant fel i förfarandet som väsentligt har kunnat inverka på beslutet. I fråga om återbrytande av beslut gäller härvid i övrigt vad som bestäms om detta i förvaltningsprocesslagen.

I de ärenden som hör till försäkringsdomstolens behörighet tillämpas i övrigt inte vad som i 11 kap. förvaltningsprocesslagen bestäms om extraordinärt ändringssökande.

Bestämmelserna i 1 mom. om återbrytande av beslut tillämpas inte på beslut i vilka ändring kan sökas hos högsta domstolen genom extraordinära rättsmedel.

4 kap.

Särskilda bestämmelser

20 §
Tjänsteåtal

Försäkringsdomstolens överdomare, övriga ledamöter och föredragande åtalas för tjänstebrott vid Helsingfors hovrätt.

21 §
Försäkringsdomstolens rätt att få upplysningar och handräckning

Myndigheter samt sammanslutningar som sköter en offentlig uppgift samt försäkrings- och pensionsanstalter är utan hinder av sekretessbestämmelserna skyldiga att på begäran avgiftsfritt lämna försäkringsdomstolen upplysningar som är nödvändiga vid behandlingen av ett besvärsärende samt handräckning. Motsvarande skyldighet gäller också legitimerade läkare.

22 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet.

Närmare bestämmelser om organiseringen av arbetet i försäkringsdomstolen meddelas i försäkringsdomstolens arbetsordning, som fastställs av försäkringsdomstolen.

23 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2003.

Genom denna lag upphävs lagen den 17 januari 1958 om försäkringsdomstolen (14/1958) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

24 §
Övergångsbestämmelser

Om det på något annat ställe i lag eller förordning hänvisas till bestämmelser i den upphävda lagen om försäkringsdomstolen, anses hänvisningen när denna lag har trätt i kraft avse en hänvisning till denna lag.

Bestämmelserna i 19 § om återbrytande av beslut tillämpas inte på försäkringsdomstolens beslut som meddelats innan denna lag trätt i kraft.

RP 101/2002
LaUB 23/2002
RSv 232/2002

Helsingfors den 21 februari 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.