131/2003

Given i Helsingfors den 14 februari 2003

Statsrådets förordning om ändring av aravaförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet,

upphävs i aravaförordningen av den 30 december 1993 (1587/1993) 58 §,

ändras 31, 33, 35 och 37 §, samt 60 § 3 mom.,

av dessa lagrum 33 § sådan den lyder delvis i förordning 403/1998 och 1075/1999, 35 § sådan den lyder delvis i nämnda förordning 403/1998 och 37 § sådan den lyder i nämnda förordning 1075/1999, samt

fogas till förordningen en ny 36 a § som följer:

31 §
Den fasta räntan på hyresbostadsaravalån

För ett hyresbostadsaravalån uppbärs, med undantag av ett kortfristigt ombyggnadslån för hyresboende, fram till den tidpunkt från vilken den första annuiteten skall räknas en fast årlig ränta på det lyfta lånekapitalet.

Beloppet av den fasta räntan för ett hyreshuslån, ett lån för anskaffning av hyreshus, ett hyresbostadslån och ett lån för anskaffning av en hyresbostad motsvarar tills vidare den bassjälvriskandel som avses i 37 §. Beloppet av den fasta räntan för ett långfristigt ombyggnadslån för hyresboende är tills vidare 3,8 procent av lånebeloppet. Om ett långfristigt ombyggnadslån lån har beviljats för ett bostadsrättshus är den fasta räntan dock 4 procent av lånebeloppet.

33 §
Storleken av den första annuiteten för hyresbostadsaravalån

Den första annuiteten för ett hyreshuslån, ett lån för anskaffning av hyreshus, ett hyresbostadslån och ett lån för anskaffning av en hyresbostad är 3,7 procent av lånebeloppet. Den första annuiteten för ett ett hyreshuslån eller ett lån för anskaffning av hyreshus som beviljats för ett bostadsrättshus är dock 3,9 procent av lånebeloppet.

Den första annuiteten för ett långfristigt ombyggnadslån för hyresboende är 3,8 procent av lånebeloppet. Den första annuiteten för ett långfristigt ombyggnadslån för ett bostadsrättshus är dock 4 procent av lånebeloppet.

Lånetiden för ett hyresbostadsaravalån är högst 45 år.

35 §
Den årliga justeringen av annuiteten för hyresbostadsaravalån

Statskontoret justerar annuiteten årligen räknat från den 1 mars.

Annuiteten justeras procentuellt. Storleken på justeringen av annuiteten för ett hyreshuslån, ett lån för anskaffning av hyreshus, ett hyresbostadslån och ett lån för anskaffning av en hyresbostad motsvarar förändringen i konsumentprisindexet ökad med 0,7 procentenheter. Storleken på justeringen av annuiteten för ett långfristigt ombyggnadslån för hyresboende motsvarar förändringen i konsumentprisindexet ökad med 1,5 procentenheter. Som förändring i konsumentprisindexet beaktas dock högst 10 procent. För att göra boendekostnaderna skäliga eller för att jämna ut dem i hyreshus av olika ålder eller i hyresbostäder som anskaffats olika år kan genom statsrådets förordning föreskrivas att justeringen av annuiteten är mindre eller större än vad som bestäms ovan.

36 a §
Referensräntan på hyresbostadsaravalån

Som grund för beräkningen av räntan på ett hyreshuslån, ett lån för anskaffning av hyreshus, ett hyresbostadslån och ett lån för anskaffning av en hyresbostad används en räntefot som motsvarar den genomsnittliga räntan under tre år på statens tioåriga obligationslån i euro.

Statskontoret fastställer årligen med en hundradedels procentenhets noggrannhet den räntesats som avses i 1 mom. för den 36 månaders tidsperiod som gått ut i slutet av juli för den annuitetsperioden som börjar den 1 mars följande år.

37 §
Räntan på hyresbostadsaravalån

Låntagarens bassjälvriskandel för räntan på ett hyreshuslån, ett lån för anskaffning av hyreshus, ett hyresbostadslån och ett lån för anskaffning av en hyresbostad är 3,4 procent.

Om den referensränta som avses i 36 a § överstiger beloppet för bassjälvriskandelen beräknas räntebeloppet för ett hyreshuslån, ett lån för anskaffning av hyreshus, ett hyresbostadslån och ett lån för anskaffning av en hyresbostad genom att man till räntan för bassjälvriskandelen tills vidare adderar en procentandel enligt följande tabell av den andel av referensräntan som överstiger bassjälvrisken.

låneår procentandel
1 5
2 7
3 9
4 11
5 13
6 16
7 18
8 20
9 22
10 26
11 30
12 34
13 38
14 42
15 46
16 50
17 54
18 58
19 66
20 74
21 82
22 90
23 98
24― 100

Om ett ett hyreshuslån eller ett lån för anskaffning av hyreshus har beviljats för ett bostadsrättshus adderas till bassjälvriskbeloppet tills vidare en procentandel enligt följande tabell av den andel av referensräntan som överstiger bassjälvrisken.

låneår procentandel
1 10
2 12
3 14
4 16
5 18
6 21
7 23
8 25
9 27
10 31
11 35
12 39
13 43
14 47
15 51
16 59
17 67
18 75
19 83
20 91
21 99
22― 100

Räntan på ett långfristigt ombyggnadslån för hyresboende är tills vidare förändringen i konsumentprisindexet ökad med 3,6 procentenheter. Räntan på ett aravalån som beviljats för ombyggnad av ett bostadsrättshus är tills vidare förändringen i konsumentprisindexet ökad med 4 procentenheter. Är låneobjektet dock en kulturhistoriskt eller arkitektoniskt värdefull byggnad eller har lånet beviljats för ändring av en byggnad som huvudsakligen använts för annat ändamål än boende till en bostadsbyggnad, är räntan tills vidare föränd-ringen i konsumentprisindexet ökad med 2 procentenheter.

Om räntan som bestäms enligt 1―4 mom. överstiger 6,0 procent uppbärs inte den överstigande delen.

60 §
Tillämpning på lån som beviljats tidigare enligt annuitetssystemet

På lån som beviljats med stöd av 6 § 1 mom. 1, 3, 4, 7 och 8 punkten lagen om bostadsproduktion uppbärs i avvikelse från denna förordnings 31 § och 37 § 1 mom. den lägre fasta ränta som framgår av villkoren i skuldebrevet samt på basis av det år då lånet beviljats följande ränta:

1) om lånet har beviljats år 1990 eller 1991, den årliga justeringen av annuiteten ökad med 1,5 procentenheter, samt

2) om lånet har beviljats år 1992, den årliga justeringen av annuiteten ökad med 1,95 procentenheter.Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2003. Förordningen tillämpas på de aravalån som beviljas samt de annuiteter och räntor som justeras räknat från den 1 mars 2003 och senare.

På hyresbostadsaravalån som beviljats innan denna förordning träder i kraft tillämpas 31, 33 och 37 § i denna förordning sådana de lyder när denna förordning träder i kraft, dock så att också beloppet av räntan på ett aravalån som beviljats för uppförande eller anskaffning av ett bostadsrättshus tills vidare motsvarar justeringen av annuiteten ökad med 1,95 procentenheter och den årliga räntan på hyresbostadsaravalån tills vidare utgör högst 5,2 procent av lånebeloppet. Om den i 36 a § avsedda referensräntan stiger eller sjunker med mer än 0,5 procentenheter, stiger eller sjunker den årliga maximiräntan för hyresbostadsaravalån som beviljats innan denna förordning träder i kraft motsvarigt. Då man utreder huruvida maximiräntan skall höjas eller sänkas skall den gällande referensräntan jämföras med den referensränta som gällde då denna förordning trädde i kraft, eller, om maximiräntan senare har ändrats, med den referensränta som gällde då maximiräntan senast ändrades.

Helsingfors den 14 februari 2003

Minister
Suvi-Anne Siimes

Lagstiftningsråd
Tiina Rautio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.