128/2003

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 14 februari 2003

Lag om ändring av lagen om bostadsrättsföreningar

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 28 november 1994 om bostadsrättsföreningar (1072/1994) 58, 59, 61 och 82 §,

av dessa lagrum 58 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 297/1998, samt

ändras 57 §, 73 § 2 mom. samt 81 §, av dessa lagrum 57 § sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda lag, som följer:

57 §
Hänvisning till tillämpning av lagen om bostadsrättsbostäder

Utöver vad som föreskrivs i detta kapitel tillämpas på bostadsrättsföreningars bokslut vad som bestäms i 11 a kap. lagen om bostadsrättsbostäder.

73 §
Likvidation

När en förening upplöses skall skulderna först betalas och därefter skall inlösningarna av bostadsrätter enligt 23 § lagen om bostadsrättsbostäder betalas till dem som avstår från sin bostadsrätt. De tillgångar som blir kvar i föreningen sedan skulderna har betalts och inlösningarna betalts till dem som avstår från sin bostadsrätt övergår till den i 62 § avsedda inlösningsgarantifonden.

81 §
Dottersammanslutningsfusion

En bostadsrättsförening kan med sig fusionera ett sådant aktiebolag i vilket föreningen äger samtliga aktier och vilket har ett syfte enligt 1 § 2 mom. eller vilket äger ett hus i bostadsbruk.

I fråga om fusion gäller i tillämpliga delar vad som i 14 kap. lagen om aktiebolag (734/1978) bestäms om dotterbolagsfusion. I den övertagande bostadsrättsföreningen fattas dock beslutet om fusion av föreningens möte.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 2003.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 100/2002
MiUB 20/2002
RSv 227/2002

Helsingfors den 14 februari 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.