115/2003

Given i Helsingfors den 14 februari 2003

Lag om ändring av lagen om den nationella förvaltningen av programmen för strukturfonderna

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 30 december 1999 om den nationella förvaltningen av programmen för strukturfonderna (1353/1999) 1 a § 3 och 5 mom., 4 § 9 punkten och 21 b § 2 mom.,

av dessa lagrum 1 a § 3 och 5 mom. och 21 b § 2 mom. sådana de lyder i lag 1286/2000, samt

fogas till 21 a §, sådan den lyder i sistnämnda lag, ett nytt 5 mom. och till 21 b §, sådan den lyder i sistnämnda lag, ett nytt 3 mom. som följer:

1 a §
Lagens tillämpning på program för gemenskapsinitiativ

På program för gemenskapsinitiativen INTERREG och URBAN tillämpas inte 8 och 9 §, 12―15 §, 17―21 §, 22 § 1 mom. 2, 4 och 5 punkten, 23 §, 26 § 1, 3 och 4 mom., 27 § eller 28 § 1 mom. i denna lag. På program för gemenskapsinitiativet URBAN tillämpas inte 28 § 2 och 3 mom.


På sådana innovativa åtgärder som nämns i artikel 22 i den allmänna förordningen tillämpas, med undantag för 21b 2§ mom., vad som i denna lag bestäms om ovan i 2 mom. nämnda program för gemenskapsinitiativet INTERREG.

4 §
Definitioner

9) regionala program för strukturfonderna mål 1 och mål 2-programmen för Europeiska gemenskapens strukturfonder, programmen för gemenskapsinitiativen INTERREG och URBAN samt Europeiska regionala utvecklingsfondens program för innovativa åtgärder och teknisk hjälp,


21 a §
Förvaltningskommittén

Förvaltningskommitténs beslut skall fattas enhälligt.

21 b §
Förvaltningskommitténs uppgifter

Med avvikelse från 21 a § 5 mom. blir i de program för gemenskapsinitiativet INTERRE, där Finland är den enda medlemsstaten i Europeiska unionen, förvaltningskommitténs beslut om ett projekt den mening som har biträtts av två tredjedelar av dem som röstat.

I beslut som gäller förvaltningskommitténs ställningstaganden får ändring inte sökas särskilt genom besvär.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2003.

LM 144/2002
LM 126/2002
FvUB 18/2002
RSk 37/2002

Helsingfors 14 den februari 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Region- och kommunminister
Martti Korhonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.