112/2003

Given i Helsingfors den 14 februari 2003

Lag om ändring av 2 § lagen om finansiering av hållbart skogsbruk

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 12 december 1996 om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996) 2 § 2 mom. som följer:

2 §
Finansieringsmottagare

Med enskilda markägare avses fysiska personer samt sådana av fysiska personer bestående bolag, andelslag och andra sammanslutningar samt sådana stiftelser vilkas huvudsakliga syfte är att bedriva gårds- eller skogsbruk. Med enskilda markägare avses också sådana delägarlag för samfällda skogar och sådana delägarlag för i lagen om samfälligheter (758/1989) avsedda samfälligheter av vilkas andelar minst hälften ägs av fysiska personer.Denna lag träder i kraft den 1 mars 2003.

Den begränsning av äganderätten som avses i 2 § 2 mom. tillämpas inte på delägarlag för en samfälld skog eller ett samfällt område som har bildats innan denna lag trätt i kraft.

RP 240/2002
JsUB 13/2002
RSv 248/2002

Helsingfors den 14 februari 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.