72/2003

Given i Helsingfors den 31 januari 2003

Lag om ändring av lagen om andelslag

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 28 december 2001 om andelslag (1488/2001) 21 kap. och 22 kap. 3―5 §, samt

ändras 16 kap. 13 § 5 mom. och 14 § 1 mom. som följer:

16 kap.

Fusion

13 §
Kungörelse på borgenärerna

Registermyndigheten skall behandla ansökan utan dröjsmål efter den utsatta dagen om ingen har motsatt sig ansökan och annars utan dröjsmål en månad efter den utsatta dagen, om behandlingen inte har skjutits upp med stöd av 14 §.

14 §
Borgenärs invändning samt behandlingen av ansökan

Registermyndigheten skall skjuta upp behandlingen av en ansökan om en borgenär har motsatt sig ansökan enligt 13 § och borgenären och andelslaget tillsammans ber om uppskov inom en månad efter den utsatta dagen eller om andelslaget senast på nämnda dag visar att det har anhängiggjort en talan för att få fastställt att borgenären har fått betalning eller betryggande säkerhet för sin fordan.Denna lag träder i kraft den 15 februari 2003.

Utan hinder av vad som bestäms i kreditinstitutslagen (1607/1993) tillämpas på sparkasseverksamhet, med de begränsningar som föreskrivs i 3 mom., de bestämmelser i 21 kap. och 22 kap. 3―5 § lagen om andelslag som upphävs, tio år efter det att denna lag trätt i kraft.

Det sammanlagda beloppet av sådana medlemsplaceringar som har mottagits av en och samma medlem och som skall återbetalas på anfordran får inte överstiga 6 000 euro efter den 31 december 2007. På den som tar emot medlemsplaceringar i strid med detta moment tillämpas 22 kap. 3 § 1 mom. lagen om andelslag.

Om det sammanlagda beloppet av sådana medlemsplaceringar som har mottagits av en och samma medlem och som skall återbetalas på anfordran överstiger 3 000 euro när den i 2 mom. avsedda tiden går ut eller om det överstiger 6 000 euro när den i 3 mom. avsedda tiden går ut, skall andelslaget inom sex månader från utgången av den utsatta tiden deponera det överstigande beloppet hos länsstyrelsen enligt lagen om deponering av pengar, värdeandelar, värdepapper eller handlingar som betalning eller till befrielse från annan fullgörelseskyldighet (281/1931). På medel som deponerats enligt detta moment tillämpas inte 3 och 7 § i nämnda lag. Ett andelslag skall senast tre månader före utgången av den tid som avses i 2 och 3 mom. underrätta medlemsplacerare och innehavare av medlemsplaceringar om att den utsatta tiden löper ut och om den därav följande deponeringsskyldigheten. Underrättelsen skall sändas till den adress som medlemsplaceraren eller innehavaren av medlemsplaceringen har meddelat andelslaget.

RP 33/2002
EkUB 25/2002
RSv 202/2002

Helsingfors den 31 januari 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.