71/2003

Given i Helsingfors den 31 januari 2003

Lag om ändring av 15 b och 20 § lagen om finansinspektionen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 11 juni 1993 om finansinspektionen (503/1993) 15 b § 1 mom. och 20 § 1 mom., sådana de lyder, 15 b § 1 mom. i lag 521/1998 och 20 § 1 mom. i lag 80/1998, som följer:

15 b §
Förbud mot och begränsning av tillhandahållande av investeringstjänster

Finansinspektionen kan för högst tre månader förbjuda ett värdepappersföretag eller ett kreditinstitut att tillhandahålla sådana investeringstjänster som avses i lagen om värdepappersföretag och sådana förvarings- och förvaltningstjänster som avses i 16 § 1 mom. 5 punkten i nämnda lag samt att ta emot medel som avses i 2 mom. 1 punkten i nämnda paragraf, om den med beaktande av värdepappersföretagets eller kreditinstitutets finansiella tillstånd har anledning att misstänka att värdepappersföretaget eller kreditinstitutet uppenbarligen hotas av insolvens samt att den ersättningsfond som ger investerarskydd uppenbarligen kan bli tvungen att ersätta investerarnas fordringar.


20 §
Tillsynsavgift

För täckande av kostnaderna för finansinspektionens verksamhet skall en tillsynsavgift betalas av tillsynsobjekten, de aktiebolag och andelslag som avses i 1 a § 2 mom. kreditinstitutslagen och emittenterna av värdepapper som är föremål för offentlig handel.Denna lag träder i kraft den 15 februari 2003.

RP 33/2002
EkUB 25/2002
RSv 202/2002

Helsingfors den 31 januari 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.