70/2003

Given i Helsingfors den 31 januari 2003

Lag om ändring av lagen om värdepappersföretag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 26 juli 1996 om värdepappersföretag (579/1996) 13 och 16 §, 29 § 2 mom., 38 § 1 mom., 39 § 1 mom. och 40 § 1 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 13 § delvis ändrad i lag 49/1999, 16 § delvis ändrad i lag 801/2000, 29 § 2 mom. i lag 48/2002 samt 38 § 1 mom., 39 § 1 mom. och 40 § 1 mom. i lag 518/1998, samt

fogas till lagen en ny 16 b §, till 29 §, sådan den lyder i lag 1347/1997 och i nämnda lag 48/2002, ett nytt 2 mom., varvid det ändrade 2 mom. blir 3 mom., samt till 40 §, sådan den lyder i nämnda lag 518/1998, ett nytt 6 mom. som följer:

13 §
Minimikapital

Ett värdepappersföretag skall ha ett aktiekapital på minst 730 000 euro, om inte något annat bestäms nedan.

Värdepappersföretag, som får tillhandahålla endast sådana investeringstjänster som avses i 3 § 1 mom. 1, 5 och 6 punkten, skall ha ett aktiekapital på minst 125 000 euro. Om ett värdepappersföretag som bedriver i detta moment avsedd verksamhet också bedriver sådan verksamhet som avses i 16 § 2 mom. 5 punkten, skall aktiekapitalet dock uppgå till minst 730 000 euro.

Ett värdepappersföretag som bedriver verksamhet som avses i 16 § 2 mom. 1, 3 eller 4 punkten skall ha ett aktiekapital på minst 5 miljoner euro.

Aktiekapitalet skall vara tecknat i sin helhet när verksamhetstillståndet beviljas.

16 §
Rörelse

Ett värdepappersföretag får, utöver att tillhandahålla investeringstjänster enligt 3 §, under de förutsättningar som anges i verksamhetstillståndet

1) bevilja krediter och annan finansiering till kunder i anslutning till investeringstjänster,

2) erbjuda företag rådgivning avseende kapitalstrukturer, affärsverksamhetsstrategi och andra närliggande frågor samt råd och tjänster avseende fusioner och företagsförvärv,

3) tillhandahålla tjänster i samband med emission av värdepapper och emissionsgaranti,

4) tillhandahålla investerings- och finansieringsrådgivning som gäller investeringsobjekt,

5) tillhandahålla andra förvarings- och förvaltningstjänster för investeringsobjekt än sådana som avses i 3 § 1 mom. 5 punkten samt kassavalvstjänster,

6) tillhandahålla valutatjänster i anslutning till investeringstjänster.

Dessutom får ett värdepappersföretag under de förutsättningar som anges i verksamhetstillståndet

1) utan hinder av vad som bestäms i kreditinstitutslagen samt i 52 § i denna lag i samband med en investeringstjänst från kunden ta emot återbetalbara medel på ett konto,

2) ordna offentlig handel med investeringsobjekt enligt bestämmelserna i värdepappersmarknadslagen,

3) verka som kontoförande institut eller ett kontoförande instituts underinstitut enligt bestämmelserna i lagen om värdeandelssystemet (826/1991),

4) verka som clearingmedlem enligt bestämmelserna i värdepappersmarknadslagen,

5) sköta de uppgifter som enligt bestämmelserna i lagen om placeringsfonder hör till ett förvaringsinstitut,

6) tillhandahålla annan investerings- och finansieringsrådgivning än sådan som avses ovan i denna paragraf, samt

7) bedriva annan verksamhet som är nära jämförbar med verksamhet som avses i denna paragraf.

Finansinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om förfarandet vid tillhandahållande av sådana tjänster som avses i denna paragraf.

16 b §
Förrättningsställe och anlitande av ombud

Ett värdepappersföretag skall för sin verksamhet ha åtminstone ett fast förrättningsställe. Det kan dessutom bedriva verksamhet på andra verksamhetsställen. Värdepappersföretaget kan bedriva affärsverksamhet också genom ett ombud, om anlitandet av ombud inte försvårar värdepappersföretagets riskkontroll och interna kontroll eller övrig skötsel av värdepappersföretagets affärsverksamhet.

När värdepappersföretaget låter ett ombud sköta affärsverksamheten skall det se till att ombudet fortlöpande ger värdepappersföretaget de uppgifter som behövs för myndighetstillsynen över värdepappersföretaget och för värdepappersföretagets riskkontroll och interna kontroll, och att värdepappersföretaget kan lämna dessa uppgifter vidare till Finansinspektionen.

Ett värdepappersföretag som har för avsikt att bedriva affärsverksamhet genom ett ombud som inte hör till samma konsolideringsgrupp eller till samma i lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform (1504/2001) avsedda sammanslutning som värdepappersföretaget skall anmäla detta till Finansinspektionen innan verksamheten överförs till ombudet. Anmälan behövs inte om värdepappersföretaget endast i obetydlig omfattning bedriver affärsverksamhet genom ombud. Betydande förändringar i avtalsförhållandet mellan värdepappersföretaget och ombudet skall anmälas till Finansinspektionen. Finansinspektionen meddelar närmare föreskrifter om innehållet i anmälan samt om när den affärsverksamhet som bedrivs genom ombud kan anses vara ringa.

29 §
Generalklausul om riskkontroll

På överföringen av uppgifter som ansluter sig till ett värdepappersföretags riskkontroll och övriga interna kontroll till ett sådant företag som inte hör till samma konsolideringsgrupp eller till samma i lagen om andelsbanker och andra kreditinsitut i andelslagsform avsedda sammanslutning som värdepappersföretaget tillämpas vad som bestäms i 16 b § 2 och 3 mom.

Finansinspektionen meddelar närmare föreskrifter om de krav som ställs på de i 1 mom. avsedda riskkontrollsystemen och på den övriga interna kontrollen samt på en tillförlitlig förvaltning liksom om anmälan som avses i 2 mom. och om när uppgifter som överförts till ett annat företag enligt 2 mom. kan anses vara så ringa att anmälan inte behöver göras.

38 §
Investerarskyddets omfattning

Investerarskyddet omfattar investerare som har tillhandahållits investeringstjänster eller sådana förvarings- och förvaltningstjänster som avses i 16 § 1 mom. 5 punkten eller av vilka värdepappersföretaget har tagit emot medel som avses i 2 mom. 1 punkten i nämnda paragraf.


39 §
Ersättningsskyldighetens inträde

Om ett värdepappersföretag i samband med tillhandahållande av investeringstjänster eller i samband med tillhandahållande av sådana förvarings- och förvaltningstjänster som avses i 16 § 1 mom. 5 punkten eller tjänster som avses i 2 mom. 1 punkten i nämnda paragraf inte enligt lag eller avtal har betalt en i 38 § avsedd investerares klara och ostridiga fordringar som värdepappersföretaget innehar eller förvaltar, kan investeraren anmäla detta till Finansinspektionen.


40 §
Fordringar som ersätts

Av ersättningsfondens medel betalas i 38 § avsedda investerares fordringar som innehas eller förvaltas av ett värdepappersföretag i samband med att detta tillhandahåller investeringstjänster eller sådana förvarings- och förvaltningstjänster som avses i 16 § 1 mom. 5 punkten eller tjänster som avses i 2 mom. 1 punkten i nämnda paragraf. Till en och samma investerare kan i ersättning betalas nio tiondedelar av investerarens fordran på ett värdepappersföretag, dock högst 20 000 euro.


Vid tillämpningen av denna paragraf betraktas kreditinstitut som hör till sammanslutningen av andelsbanker som ett enda kreditinstitut.


Denna lag träder i kraft den 15 februari 2003.

Ett värdepappersföretag som när lagen träder i kraft bedriver inlåning av kundmedel skall inom 12 månader efter ikraftträdandet ansöka om rätt enligt 16 § 2 mom. 1 punkten att från kunder ta emot återbetalbara medel på konto eller upphöra med inlåningen av kundmedel.

Uppgifter enligt 16 b § 3 mom. och 29 § 2 mom. om sådana avtal om utläggning av verksamhet som varit i kraft vid lagens ikraftträdande skall meddelas Finansinspektionen inom sex månader efter att lagen har trätt i kraft.

RP 33/2002
EkUB 25/2002
RSv 202/2002

Helsingfors den 31 januari 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.