62/2003

Given i Helsingfors den 31 januari 2003

Lag om ändring av 8 kap. 4 § bokföringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i bokföringslagen av den 30 december 1997 (1336/1997) 8 kap. 4 § som följer:

8 kap.

Särskilda bestämmelser

4 §
Bokföringsförseelse

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

1) försummar att göra noteringar i bokföringen inom den tid som anges i 2 kap. 4 § 2 mom.,

2) åsidosätter skyldigheten att arkivera bokföringsmaterial som avses i 2 kap. 10 §, eller

3) åsidosätter registreringsskyldigheten enligt 3 kap. 9 §,

skall, om gärningen inte utgör bokföringsbrott, grovt bokföringsbrott eller bokföringsbrott av oaktsamhet enligt 30 kap. 9, 9 a eller 10 § strafflagen (39/1889) och om strängare straff för gärningen inte heller föreskrivs på något annat ställe i lag, för bokföringsförseelse dömas till böter.

Till straff döms inte om förseelsen är ringa.


Denna lag träder i kraft den 1 april 2003.

RP 53/2002
LaUB 18/2002
RSv 183/2002

Helsingfors den 31 januari 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.