59/2003

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 28 januari 2003

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om Kommunikationsverkets avgifter

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

ändras i den kommunikationsministeriets förordning av den 11december 2002 om Kommunikationsverkets avgifter (1126/2002) 3 § 1 mom. 5 punkten samt

fogas till 2 § 1 mom. en ny 12 punkt, till 3 § 1 mom. En ny 7 punkt samt till förordningen ny 17 a och 17 b §, som följer:

2 §
Offentligrättsliga prestationer med fasta avgifter

I 6 § 2 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer, för vilka Kommunikationsverket uppbär fasta avgifter som bestäms i 6 § och 9―17 a § i denna förordning, är:


12) registrering av certifikatutfärdare som tillhandahåller kvalificerade certifikat som hänför sig till elektroniska signaturer.

3 §
Offentligrättsliga prestationer enligt självkostnadsvärdet

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer, för vilka Kommunikationsverket uppbär en avgift som det fastställer enligt prestationens självkostnadsvärde, är:


5) sådan koordinering av satellitsystem som gjorts av Internationella teleunionen eller någon annan internationell organisation;


7) utnämning av kontrollorgan som bedömer anordningar för framställning av elektroniska signaturer.


17 a §
Registreringsavgifter i fråga om certificatutfärdande som tillhandahåller kvalificerade certifikat som hänför sig till elektroniska signaturer

För registreringen av en anmälan om tillhandahållande för allmänheten av kvalificerade certifikat uppbärs 3 000 euro i registreringsavgift.

17 b §
Avgifter för utnämning av kontrollorgan som bedömer anordningar för framställning av elektroniska signaturer

Av ett företag som lämnat in ansökan om utnämning till kontrollorgan enligt 6 § lagen om elektroniska signaturer uppbärs en utnämningsavgift som bestäms på basis av den tid som använts för bedömningen av om de krav som ställs på kontrollorgan är uppfyllda. I avgift för utnämningen uppbärs 70 euro för varje arbetstimme.Denna förordning träder ikraft den 1 februari 2003 och gäller till slutet av år 2005.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 28 januari 2003

Kommunikationsminister
Kimmo Sasi

Kommunikationsråd
Antti Kohtala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.