56/2003

Given i Helsingfors den 30 januari 2003

Statsrådets förordning om ändring av 1 § förordningen om principerna för beräkning av ansvarsskulden i försäkringsbolag

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet

fogas till 1 § förordningen den 5 mars 1999 om principerna för beräkning av ansvarsskulden i försäkringsbolag (248/1999) nya 2 och 3 mom., varvid nuvarande 2 mom. blir 4 mom., som följer:

1 §

Vid beräkningen av ansvarsskulden i fråga om försäkringar som har rätt till utdelning av överskott är:

1) för andra än gruppensionsförsäkringar den högsta tillåtna räntesatsen

a) 2,5 procent, när försäkringen har beviljats den 1 mars 2003 eller senare,

b) 3,5 procent, när försäkringen har beviljats tidigast den 1 januari 1999 och senast den 28 februari 2003,

c) 4,5 procent, när försäkringen har beviljats före den 1 januari 1999,

2) för gruppensionsförsäkringar den högsta tillåtna räntesatsen 3,5 procent, men i fråga om den ansvarsskuld som uppkommit före den 1 januari 1999 sker övergången till en lägre ränta före utgången av 2013.

Vid tillämpning av 2 mom. 2 punkten är minimikravet att övergången är jämn. Om övergången påskyndats något år, kan inte den räntesats som används vid beräkningen av det egentliga premieansvaret och ersättningsansvaret senare höjas. Om karaktären hos gruppensionsförsäkringen har likheter med privatpersoners försäkringar, är förfarandet detsamma som i fråga om individuell pensionsförsäkring.


Denna förordning träder i kraft den 10 februari 2003.

Genom denna förordning upphävs i social- och hälsovårdsministeriets föreskrifter av den 23 december 1999, Dnr 60/021/1999, första stycket i punkt 1.1 i föreskriften om de principer som skall iakttas vid beräkning av liv- och skadeförsäkringsbolags ansvarsskuld och i beräkningen använd räntesats.

Helsingfors den 30 januari 2003

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Övermatematiker
Pertti Pulkkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.