51/2003

Givet i Åbo den 9 november 2002

Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen

I enlighet med kyrkomötets beslut

ändras i kyrkoordningen av den 8 november 1991 (1055/1993) 6 kap. 40 § som följer:

6 kap.

Tjänsteinnehavare och arbetstagare

40 §

En kantorstjänst kan inrättas såsom förutsättande en av biskopsmötet angiven utvidgad universitetsexamen eller högre högskoleexamen eller någon annan av biskopsmötet godkänd examen. I en domkyrkoförsamling skall finnas en sådan kantorstjänst som förutsätter en utvidgad universitetsexamen.

En kantorstjänst kan av vägande skäl inrättas på deltid.

Domkapitlet kan på begäran av kyrkofullmäktige eller församlingsrådet för viss tid bevilja tillstånd till att en kantorstjänst som förutsätter tjänstgöring på heltid får bestridas på deltid eller som bisyssla, eller att en tjänst som förutsätter tjänstgöring på deltid får bestridas som bisyssla. Domkapitlet kan på begäran av kyrkofullmäktige eller församlingsrådet för viss tid bevilja tillstånd till att avvika från tjänstens behörighetskrav när tjänsten besätts. Anställandet av en tjänsteinnehavare att bestrida en här avsedd tjänst samt dennas rättsliga ställning bestäms enligt tjänstestadgan.


Detta beslut träder i kraft den 1 augusti 2003. När detta beslut träder i kraft ändras kantorstjänster som förutsätter avlagd högsta examen till kantorstjänster som förutsätter en utvidgad universitetsexamen, kantorstjänster som förutsätter avlagd mellersta examen till kantorstjänster som förutsätter högre högskoleexamen och kantorstjänster som förutsätter avlagd lägsta examen till kantorstjänster som förutsätter någon annan av biskopsmötet godkänd examen.

Åbo den 9 november 2002

På kyrkomötets vägnar


Jukka Paarma ärkebiskop


Kari Ventä kyrkomötets sekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.