18/2003

Given i Helsingfors den 24 januari 2003

Lag om ändring av tvångsmedelslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i tvångsmedelslagen av den 30 april 1987 (450/1987) 5 a kap. 2 §, 3 § 1 mom., 4 § 1 och 2 mom. samt 6 kap. 5 § 2 mom.,

sådana de lyder, 5 a kap. 2 § i lag 1026/1995, 3 § 1 mom. i lag 22/2001, 4 § 1 mom. i lag 402/1995 och 4 § 2 mom. i lag 366/1999 samt 6 kap. 5 § 2 mom. i lag 566/1998, som följer:

5 a kap.

Teleavlyssning, teleövervakning och teknisk observation

2 §
Förutsättningar för teleavlyssning

När någon är skäligen misstänkt för

1) äventyrande av Finlands suveränitet, krigsanstiftan, landsförräderi, grovt landsförräderi, spioneri, grovt spioneri, röjande av statshemlighet, olovlig underrättelseverksamhet,

2) högförräderi, grovt högförräderi, förberedelse till högförräderi,

3) mord, dråp, dråp under förmildrande omständigheter,

4) grovt frihetsberövande, människorov, tagande av gisslan,

5) grovt rån, grov utpressning,

6) grovt häleri, yrkesmässigt häleri,

7) sabotage, trafiksabotage, grovt sabotage, grovt äventyrande av andras hälsa, kärnladdningsbrott, kapning,

8) grovt ocker,

9) grov penningförfalskning,

10) grov miljöförstöring,

11) grovt narkotikabrott, eller för

12) straffbart försök till ovan nämnda brott,

kan den myndighet som handhar förundersökningen av brottet beviljas tillstånd att avlyssna och uppta telemeddelanden som den misstänkte sänder med hjälp av en teleanslutning som han innehar eller som han annars kan antas använda eller som befordras till en sådan teleanslutning och är avsedda för den misstänkte, om de uppgifter som fås genom avlyssning kan antas vara av synnerlig vikt för utredningen av brottet.

Tillstånd till teleavlyssning enligt 1 mom. kan på de villkor som anges där också beviljas när någon är skäligen misstänkt för

1) folkmord, förberedelse till folkmord, brott mot förbudet mot kemiska vapen, brott mot förbudet mot biologiska vapen,

2) brott enligt 34 a kap. 1 § 1 mom. 2―7 punkten eller 2 mom. som begåtts i terroristiskt syfte, förberedelse till brott som begås i terroristiskt syfte, ledande av terroristgrupp, främjande av en terroristgrupps verksamhet, finansiering av terrorism, eller

3) straffbart försök till ovan nämnda brott.

3 §
Förutsättningar för teleövervakning

När någon är skäligen misstänkt för

1) ett brott för vilket inte har föreskrivits ett lindrigare straff än fängelse i fyra månader,

2) ett brott som riktat sig mot ett automatiskt databehandlingssystem och som har begåtts med hjälp av en teleterminalutrustning, för olaga hot, för hot mot någon som skall höras vid en rättegång eller för ett narkotikabrott,

3) ett straffbart försök till ovan nämnda brott, eller för

4) förberedelse till ett brott som begås i terroristiskt syfte,

kan förundersökningsmyndigheten beviljas tillstånd att utföra teleövervakning av en teleanslutning som den misstänkte innehar eller som han annars kan antas använda eller tillfälligt stänga en sådan teleanslutning, om de uppgifter som fås genom teleövervakningen eller den tillfälliga stängningen av teleanslutningen kan antas vara av synnerlig vikt för utredningen av brottet.


4 §
Förutsättningar för teknisk observation

När någon är skäligen misstänkt för

1) ett brott för vilket det strängaste straffet är fängelse i minst fyra år,

2) ett narkotikabrott,

3) ett straffbart försök till dessa brott, eller för

4) förberedelse till ett brott som begås i terroristiskt syfte,

får förundersökningsmyndigheten utföra teknisk avlyssning av den misstänkte, om de uppgifter som därmed fås kan antas vara av synnerlig vikt för utredningen av brottet.

När någon är skäligen misstänkt för ett brott för vilket det strängaste straffet är mer än sex månaders fängelse, får optisk övervakning riktas mot den misstänkte eller mot en viss plats där han kan antas befinna sig, om de uppgifter som därmed fås kan antas vara av synnerlig vikt för utredningen av brottet. Optisk övervakning som riktas mot en sådan person i fångvårdsväsendets förvar som avses i 4 mom. förutsätter likväl att misstanken gäller ett brott för vilket det föreskrivna strängaste straffet är fängelse i minst fyra år eller ett narkotikabrott eller ett straffbart försök till dessa brott eller förberedelse till ett brott som begås i terroristiskt syfte och att de uppgifter som därmed fås kan antas vara av synnerlig vikt för utredningen av brottet.


6 kap.

Andra tvångsmedel

5 §
Bestämning och registrering av DNA-profiler

Har en person genom lagakraftvunnen dom konstaterats ha begått

1) våldtäkt, grov våldtäkt, tvingande till samlag, tvingande till sexuell handling, sexuellt utnyttjande, sexuellt utnyttjande av barn, grovt sexuellt utnyttjande av barn,

2) dråp, mord, dråp under förmildrande omständigheter, grov misshandel,

3) grovt rån eller grov utpressning,

4) brott som avses i 34 kap. strafflagen,

5) brott som avses i 34 a kap. strafflagen,

6) grovt ocker,

7) grovt narkotikabrott, eller

8) straffbart försök, straffbar medhjälp eller straffbar anstiftan till dessa brott,

får på honom företas kroppsbesiktning för bestämning av DNA-profil och registrering av denna i polisens personregister utom när DNA-profilen redan har bestämts i samband med förundersökningen eller bestämning av en sådan annars är obehövlig.Denna lag träder i kraft den 1 februari 2003.

RP 188/2002
LaUB 24/2002
RSv 241/2002
Rådets rambeslut 2002/475/RIF; EGT nr L 164, 22.6.2002, s. 3

Helsingfors den 24 januari 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.