16/2003

Given i Helsingfors den 22 januari 2003

Handels- och industriministeriets förordning om grunderna för den ersättning som år 2003 skall betalas till den som producerar ekonomiska rådgivningstjänster och skuldrådgivningstjänster

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut föreskrivs med stöd av 4 § lagen den 4 augusti 2000 om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (713/2000):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om den grundersättning, tilläggsersättning och ersättning i anslutning till skuldförlikningsprogrammet som av statens medel skall betalas till en producent av ekonomiska rådgivningstjänster och skuldrådgivningstjänster, vilken har ingått avtal med länsstyrelsen, för ändamålsenlig produktion av dessa tjänster samt om grunderna för dessa ersättningar.

De kostnader som förorsakas av att ekonomiska rådgivningstjänster och skuldrådgivningstjänster produceras ersätts inom gränserna för det anslag som har reserverats för detta syfte i statsbudgeten för 2003.

2 §
Utbetalning av ersättningar

Konsumentverket betalar ut ersättning till en kommun som producerar ekonomiska rådgivningstjänster och skuldrådgivningstjänster. Till en annan tjänsteproducent betalas ersättningen av länsstyrelsen.

Länsstyrelsen tillställer Konsumentverket en kopia av det avtal som har ingåtts med tjänsteproducenten senast den 14 februari.

Ersättningarna betalas ut senast före utgången av mars månad i en rat.

3 §
Grundersättning

Den grundersättning som skall betalas för produktion av ekonomiska rådgivningstjänster och skuldrådgivningstjänster är 0,79 euro per år och invånare i verksamhetsområdet.

Som invånarantal beaktas kommunens invånarantal enligt 18 § befolkningsdatalagen (507/1993) vid ingången av det år som föregår det år då grundersättningen betalas ut.

4 §
Tilläggsersättning

Tilläggersättningen allokeras till de olika länen enligt följande: 54 910 euro till Södra Finlands län, 54 910 euro till Västra Finlands län, 29 910 euro till Östra Finlands län, 29 910 euro till Uleåborgs län, 29 910 euro till Lapplands län och 7 478 euro till landskapet Åland.

En tjänsteproducent kan betalas tilläggsersättning utgående från länsstyrelsens behovsprövning, ifall detta förutsätts för att tillgången på tjänster skall kunna garanteras. Grunder för tilläggsersättningen är främst rådgivningsområdets omfattning och de specifika kostnader som förorsakas av de ärenden gällande ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning som är anhängiga. Om beloppet av tilläggsersättningen överenskoms i det avtal som skall ingås med tjänsteproducenten.

5 §
Ersättning i anslutning till skuldförlikningsprogrammet

Som ersättning i anslutning till skuldförlikningsprogrammet allokeras 1 374 000 euro fördelade mellan länen i proportion till deras invånarantal enligt 3 § 2 mom.

En tjänsteproducent kan betalas ersättning utgående från länsstyrelsens behovsprövning dock under förutsättning att tjänsteproducenten använder ersättningen till förstärkning av personalresurserna och täckande av skäliga allmänna kostnader. Om ersättningens belopp överenskoms i det avtal som skall ingås med tjänsteproducenten.

6 §
Återkrav

I det avtal som ingås med tjänsteproducenten skall intas en bestämmelse om att de ersättningar som har betalats till en producent av ekonomiska rådgivningstjänster och skuldrådgivningstjänster kan återkrävas, om tjänsteproducenten inte har fullgjort sina skyldigheter i enlighet med det avtal som han har ingått med länsstyrelsen.

De ersättningar som har betalats till en kommun återkrävs av Konsumentverket på basis av länsstyrelsens beslut. De ersättningar som har betalats till en annan tjänsteproducent återkrävs av länsstyrelsen.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 28 januari 2003.

Genom denna förordning upphävs handels- och industriministeriets förordning den 25 augusti 2002 om grunderna för den ersättning som skall betalas till den som producerar ekonomiska rådgivningstjänster och skuldrådgivningstjänster (629/2002).

Helsingfors den 22 januari 2003

Handels- och industriminister
Sinikka Mönkäre

Överinspektör
Ulla Karhu

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.