8/2003

Given i Helsingfors den 16 januari 2003

Statsrådets förordning om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av kreosot och trä behandlat med kreosot

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet, föreskrivs med stöd av 43 § 1 mom. och 44 § kemikalielagen av den 14 augusti 1989 (744/1989), dessa lagrum sådana de lyder, 43 § 1 mom. i lag 57/1999 och 44 § i lag 1412/1992, samt med stöd av 5 § 1 mom. avfallslagen av den 3 december 1993 (1072/1993):

1 §

I denna förordning avses med kreosot följande kemikalier:

1) kreosot, Einecs nr 232-287-5, CAS nr 8001-58-9,

2) kreosotolja, Einecs nr 263-047-8, CAS nr 61789-28-4,

3) destillat av stenkolstjära, naftalenoljor, Einecs nr 283-484-8, CAS nr 84650-04-4,

4) kreosotolja, acenaftenfraktion, Einecs nr 292-605-3, CAS nr 90640-84-9,

5) destillat av stenkolstjära med hög kokpunkt, Einecs nr 266-026-1, CAS nr 65996-91-0,

6) antracenolja, Einecs nr 292-602-7, CAS nr 90640-80-5,

7) oförädlade tjärsyror av stenkol, Einecs nr 266-019-3, CAS nr 65996-85-2,

8) träkreosot, Einecs nr 232-419-1, CAS nr 8021-39-4,

9) rest efter alkalisk tvätt av lågtemperaturstjärolja av stenkol, Einecs nr 310-191-5, CAS nr 122384-78-5.

2 §

Kreosot får överlåtas endast för yrkesmässigt eller industriellt bruk. Före överlåtandet skall kreosoten förpackas i ett kärl som rymmer minst 20 liter. Förutom med de påskrifter som föreskrivs i lag skall kärlet på ett läsbart sätt vara märkt med texten "Vain teollisuus- ja ammattikäyttöön. Endast för industriellt eller yrkesmässigt bruk". Påskriften skall göras på ett sådant sätt att den inte kan avlägsnas från kärlet.

3 §

Kreosot får inte användas för behandling av trä.

Kreosot får dock användas för behandling av trä i industrianläggningar eller vid förnyad behandling av trä som utförs yrkesmässigt på plats, om den innehåller benso-a-pyren i en koncentration på mindre än 0,005 viktprocent och vattenextraherbara fenoler i en koncentration på mindre än 3 viktprocent.

4 §

Trä som innehåller kreosot får släppas ut på marknaden endast om det har behandlats i enlighet med 3 § 2 mom.

5 §

Trä som behandlats med kreosot och som släpps ut på marknaden för första gången får användas endast för yrkesmässigt eller industriellt bruk, såsom till järnvägar, el- och telefonstolpar, stängsel, jordbruksändamål, broar samt hamn- och vattenvägsbyggen.

Förnyad behandling av trä som utförs yrkesmässigt på plats till motsvarande ändamål är tillåten.

6 §

Trä som har behandlats med kreosot får inte användas till

1) inredning eller annat ändamål inne i en byggnad,

2) leksaker,

3) konstruktioner på lekplatser eller rekreationsområden eller andra motsvarande ställen utomhus, om det finns risk för att träet ofta kommer i kontakt med huden,

4) trädgårdsmöbler,

5) framställning och användning av kärl, förpackningar eller andra föremål som är avsedda att användas till odling av näringsväxter om föremålet kan komma i kontakt med eller förorena produkter, råvaror eller halvfabrikat som används som människo- eller djurföda.

7 §

Trä som behandlats med kreosot och som tagits ur bruk får endast överlåtas till en sådan mottagare som avses i 15 § 1 mom. 1―3 punkten avfallslagen (1072/1993).

8 §

Denna förordning träder i kraft den 30 juni 2003.

Genom denna förordning upphävs statsrådets beslut av den 7 december 1995 om begränsning av användning samt utsläppande på marknaden av kreosot och trä behandlat med kreosot (1405/1995).

Annat trä som behandlats med kreosot än det som avses i 3 § 2 mom. får utan hinder av 4 § fortfarande släppas ut på marknaden för att användas på nytt om träet behandlats före denna förordnings ikraftträdande.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Kommissionens direktiv 2001/90/EG; EGT nr L 283, 27.10.2001, s. 41

Helsingfors den 16 januari 2003

Miljöminister
Jouni Backman

Konsultativ tjänsteman
Pirkko Kivelä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.