1371/2002

Given i Helsingfors den 30 december 2002

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om de yrkesmässiga förutsättningar som gäller ansvariga föreståndare för serveringsställen för alkoholdrycker samt dessas ställföreträdare

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 21 b § 5 mom. alkohollagen av den 8 december 1994 (1143/1994), sådant det lyder i lag 764/2002:

1 §
Undervisningsprogram för kosthålls- branschen

Närmare bestämmelser om grundexamen, yrkesexamen och specialyrkesexamen inom hotell- och restaurangbranschen samt om yrkeshögskoleexamen inom turism- och kosthållsbranschen utfärdas särskilt.

Examensfordringarna för sådan utbildning och för sådana fristående examina inom kosthållsbranschen som avses i 21 b § 3 mom. alkohollagen skall uppta följande ämnen:

1) Alkoholens sociala, medicinska och samhälleliga skadeverkningar.

2) Bestämmelserna om servering av alkoholdrycker:

a) förutsättningarna för beviljande av serveringstillstånd,

b) förbud mot servering till minderåriga och berusade,

c) ordningen på serveringsställen, serveringsområden, serveringstider, reklambegränsningar och andra särskilda förpliktelser som gäller servering,

d) ansvariga föreståndarens och den övriga personalens uppgifter och egentillsyn,

e) myndighetstillsyn och sanktioner.

3) Restaurangpersonalens rättigheter och skyldigheter i praktiken:

a) rusmedels inverkan på beteendet,

b) ordning och trivsel samt rätten att välja kunder,

c) bemötande av berusade och störande kunder,

d) hindrande av inträde, vägrande av servering och avlägsnande från serveringsstället,

e) de risker som personalen utsätts för i arbetet och beaktandet av dem, samt

f) ansvariga föreståndarens och personalens juridiska ansvar.

2 §
Intyg över förtrogenhet med bestämmelserna om servering av alkoholdrycker

Med ett sådant intyg som avses i 21 b § 3 och 4 mom. alkohollagen kan det påvisas att en person är förtrogen med bestämmelserna om servering av alkoholdrycker.

En läroanstalt som med statsrådets eller undervisningsministeriets tillstånd ger utbildning i restaurangservice kan utfärda ett intyg till den som genom att avlägga ett prov har visat att han eller hon är förtrogen med de bestämmelser som avses i 1 § 2 mom. 2 punkten.

De som deltar i provet behöver inte ha deltagit i den läroanstalts undervisning som ordnar provet. Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral ger vid behov anvisningar om provets innehåll och om bedömningen av det samt fastställer formulär för intyget.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft 1.1.2003. Förordningens 1 § skall emellertid tillämpas på utbildning inom kosthållsbranschen och på fristående examina först räknat från 1.8.2003.

Helsingfors den 30 december 2002

Omsorgsminister
Eva Biaudet

Regeringsråd
Ismo Tuominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.