1358/2002

Given i Helsingfors den 30 december 2002

Lag om sättande i kraft de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i de ändringar av bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (FördrS 11/1981), som antogs den 5 december 2000, och i kapitel 1 och 18 i 2000 års internationella säkerhetskod för höghastighetsfartyg, som godkänns under kapitel X i bilagan, gäller som lag sådana Finland har förbundit sig till dem.

2 §

Sjöfartsverket meddelar i enlighet med kapitel V regel 1 punkt 4 i bilagan till konventionen föreskrifter om i vilken omfattning reglerna 15, 17, 19, 22 och 25 i kapitel V skall tillämpas på fartyg med en bruttodräktighet under 150 och på fartyg med en bruttodräktighet under 500 som uteslutande navigerar i skyddade kustvatten eller i inre farvatten i Finland, samt då det gäller fartyg i inrikesfart, också i vilken omfattning regel 23 skall tillämpas.

Sjöfartsverket kan meddela närmare föreskrifter om tekniska detaljer i tillämpningen av reglerna 15―28 i kapitel V.

Sjöfartsverket kan meddela föreskrifter om ett allmänt undantag enligt kapitel V regel 3 punkt 1 från kraven i fråga om navigationsutrustning för fartyg som saknar mekanisk framdrivning.

Sjöfartsverket kan vid behov godkänna ett alternativt arrangemang enligt regel 17 i kapitel II-2 för brandsäkerhetskonstruktioner och brandsäkerhetsanordningar förutsatt att arrangemangen motsvarar minst den säkerhetsnivå som anges i kapitlet.

Sjöfartsverket kan vid behov medge partiella eller villkorliga eftergifter eller motsvarigheter enligt kapitel V regel 3 punkt 2 när ett fartyg används på en resa där den största distansen från fartyget till land, resans längd och beskaffenhet, frånvaron av allmänna sjöfartsrisker och andra omständigheter som påverkar säkerheten är sådana att det vore oskäligt eller onödigt att tillämpa kapitel V fullt ut. Härvid skall sjöfartsverket ta hänsyn till hur eftergifterna och motsvarigheterna eventuellt inverkar på övriga fartygs säkerhet.

3 §

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

4 §

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av republikens president.

RP 22/2002
RP 213/2002
TrUB 20/2002
RSv 198/2002

Helsingfors den 30 december 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Kimmo Sasi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.