1349/2002

Given i Helsingfors den 30 december 2002

Statsrådets förordning om skyldighet att lämna uppgifter om privat arbetskraftsservice

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från arbetsministeriet, föreskrivs med stöd av 11 kap. 2 § 1 mom. och 5 § 1 mom. lagen den 30 december 2002 om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002):

1 §
Skyldighet att lämna uppgifter

En sådan tillhandahållare av privat arbetskraftsservice som avses i 4 kap. 8 § 1 mom. lagen om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002) skall enligt vad som bestäms i denna förordning eller med stöd av 5 § i denna förordning särskilt avtalas lämna uppgifter om den privata arbetskraftsservicen till arbetsministeriet.

2 §
Uppgifter om arbetsförmedling och uthyrningsarbete

En tillhandahållare av privat arbetskraftsservice är skyldig att på begäran lämna uppgifter om

1) antalet personer per yrkesgrupp som fått arbete via förmedlingen samt antalet personer som fått arbete via förmedlingen på basis av uthyrning av arbetskraft,

2) de uthyrda personernas antal samt den genomsnittliga längden på de uthyrda personernas anställningsförhållanden, samt

3) antalet kunder som anlitat arbetsförmedlingsservice och hyrt in arbetskraft.

3 §
Andra uppgifter i anslutning till sökande av arbete

Utöver vad som bestäms i 2 § skall en tillhandhållare av privat arbetskraftsservice meddela vilka andra tjänster som erbjuds i anslutning till sökande av arbete.

4 §
Tillställande och publicering av uppgifter

De uppgifter som avses i 2 och 3 § skall tillställas arbetsministeriet enligt vad ministeriet närmare föreskriver.

Arbetsministeriet publicerar regelbundet ett sammandrag av uppgifterna.

5 §
Avtal om tillställande av uppgifter

Arbetsministeriet kan avtala om att en sammanslutning som representerar tillhandahållarna av privat arbetsförmedlingsservice får tillställa ministeriet de uppgifter som anges i 2 och 3 § samt andra nödvändiga uppgifter på tillhandahållarnas vägnar.

6 §
Samarbete och tillsyn

Frågor som gäller samarbete mellan den offentliga arbetsförmedlingen och den privata arbetskraftsservicen samt verkställigheten av skyldigheten att lämna uppgifter behandlas av arbetspolitiska delegationen. Vid behandling av ärenden i delegationen skall arbetarskyddsmyndigheterna höras som sakkunniga.

Om övrigt fullgörande av anmälningsskyldigheten bestäms i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om sökande av ändring i arbetarskyddsärenden (131/1973).

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 30 december 2002

Minister
Maija Rask

Lagstiftningsråd
Pasi Järvinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.