1348/2002

Given i Helsingfors den 30 december 2002

Statsrådets förordning om fullgörande av anmälningsskyldigheten vid statliga ämbetsverk och inrättningar enligt 3 kap. 10 § lagen om offentlig arbetskraftsservice

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från arbetsministeriet, föreskrivs med stöd av 3 kap. 10 § 1 mom. och 11 kap. 2 § 1 mom. lagen den 30 december 2002 om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på sådana tjänster och befattningar i tjänste- och anställningsförhållande som blir vakanta vid statliga ämbetsverk och inrättningar.

Anmälningsskyldigheten enligt denna förordning inverkar inte på ämbetsverkets eller inrättningens rätt att utöver den offentliga arbetskraftsservicen samtidigt anlita andra rekryteringsåtgärder eller på ämbetsverkets eller inrättningens anställningsrätt i egenskap av arbetsgivare.

2 §
Anmälningsskyldighet

Statens ämbetsverk och inrättningar skall till arbetskraftsbyrån anmäla de tjänster samt de befattningar i tjänste- och anställningsförhållande som blir vakanta och till vilka ämbetsverket eller inrättningen har för avsikt att få även andra sökande än sådana som hör till dess egen personal. Anmälningsskyldigheten gäller inte sådana tjänster som enligt lag eller förordning besätts utan att de förklaras lediga att sökas eller vakanta.

Ämbetsverken och inrättningarna skall på motsvarande sätt utan dröjsmål anmäla till arbetskraftsbyrån när en arbetsplats upphör att vara ledig.

3 §
Anmälningssätt

En ledig arbetsplats skall anmälas till arbetskraftsbyrån muntligen, på elektronisk väg eller skriftligen senast när eventuella andra åtgärder för att besätta arbetsplatsen vidtas.

4 §
Innehållet i anmälan

Anmälan till arbetskraftsbyrån skall innehålla de uppgifter som ligger till grund när tjänstemannen eller arbetstagaren väljs och som arbetskraftsbyrån behöver för att utföra sitt uppdrag.

Om ämbetsverket eller inrättningen inte vill anlita arbetskraftsbyrån vid besättande av en arbetsplats, räcker det i anmälan med en uppgift om detta och om arbetsuppgiften. Då tillämpas inte 2 § 2 mom. och 5 §.

5 §
Uppdrag

Ämbetsverket eller inrättningen och arbetskraftsbyrån kommer överens om vilka åtgärder arbetskraftsbyrån vidtar på grundval av anmälan samt hur och när information ges om arbetsplatsen.

I samband med anmälan om en ledig arbetsplats kan det också avtalas om hur länge platsen är ledig.

6 §
Samarbete i anslutning till verkställigheten

Frågor i anslutning till verkställigheten och tillämpningen av denna förordning behandlas i den arbetspolitiska delegationen.

7 §
Verkställighetsanvisningar

Finansministeriet meddelar ämbetsverken och inrättningarna närmare anvisningar för fullgörande av anmälningsskydligheten.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 30 december 2002

Minister
Maija Rask

Lagstiftningsråd
Pasi Järvinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.