1346/2002

Given i Helsingfors den 30 december 2002

Statsrådets förordning om förmåner som hör till offentlig arbetskraftsservice

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från arbetsministeriet, föreskrivs med stöd av lagen den 30 december 2002 om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Förmåner

Enskilda kunder som avses i 1 kap. 7 § 1 mom. 1 punkten lagen om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002) kan för tryggande av utkomsten och i ersättning för kostnader för uppehälle så som anges i denna förordning beviljas

1) rörlighetsunderstöd,

2) ersättning för kostnader som föranleds av att personen söker sig till och deltar i utbildning,

3) dagtraktamente och ersättning för stödåtgärder i samband med yrkesvals- och karriärplaneringsservice och för de kostnader som stöd för placering av handikappade i arbete medför,

4) sysselsättningsstöd för tryggande av utkomst,

5) ersättning för uppehälle enligt prövning.

Arbetsgivare kan i enlighet med denna förordning beviljas stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen.

2 §
Allmän förutsättning för beviljande av förmåner

Arbetskraftsbyrån kan inom ramen för de anslag som anvisats bevilja en förmån, om servicen eller åtgärden samt beviljandet av förmånen anses vara nödvändiga med tanke på den enskilda kundens servicebehov.

3 §
Ersättningsgrunder för resekostnader och kostnader för uppehälle

Ersättningsgrunden för resekostnader som skall ersättas särskilt med stöd av denna förordning är kilometerantalet multiplicerat med 0,13 euro. Dagtraktamentet, måltidsersättningen och ersättningen för inkvartering, vilka beviljas i ersättning för övriga kostnader för uppehälle för den tid då en resa som en enskild kund särskilt ersätts för företagits, bestäms enligt resereglementet i statens tjänstekollektivavtal.

2 kap.

Rörlighetsunderstöd

4 §
Förutsättningar för beviljande av rörlighetsunderstöd

För att rörlighetsunderstöd skall beviljas förutsätts att

1) den enskilda kunden har registrerats som arbetssökande,

2) arbetskraftsbyrån har anvisat sökanden arbetsplatsen i fråga,

3) arbetsplatsen är belägen eller underhandlingarna om ett anställningsförhållande äger rum i Finland, och

4) arbetstiden i medeltal är minst 18 timmar per vecka och att arbetet pågår i minst två veckor; samt

5) rörlighetsunderstöd har sökts före den resa som avses i 5 §.

5 §
Resor och kostnader som ersätts

Som rörlighetsunderstöd kan beviljas ersättning för en resa inom Finland som en person företar för att bekanta sig med en arbetsplats, ingå ett anställningsförhållande eller flytta till en ny arbetsplats.

Som kostnader som berättigar till rörlighetsunderstöd betraktas de resekostnader som föranleds av den resa tur och retur som en arbetssökande företar från boningsorten för att bekanta sig med ett arbete eller underhandla om ett anställningsförhållande samt de resekostnader som föranleds av resan till en ny arbetsplats.

För de resor som avses ovan kan ersättning för inkvartering beviljas.

3 kap.

Förmåner som hänför sig till arbetskraftspolitisk vuxenutbildning

6 §
Kostnader som hänför sig till antagningen av studerande

Arbetskraftsbyrån ersätter de kostnader som föranleds av lämplighetsbedömningen i anslutning till antagningen av studerande som avses i 10 kap. 2 § 1 mom. lagen om offentlig arbetskraftsservice.

7 §
Ersättning för kostnader för uppehälle innan utbildningen börjar

Arbetskraftsbyrån kan bevilja den som söker sig till arbetskraftspolitisk vuxenutbildning ersättning för resekostnader och övriga kostnader för uppehälle vilka uppkommer innan utbildningen börjar.

Ersättning kan beviljas för följande resor:

1) resa tur och retur som någon företar för att bekanta sig med den undervisning som utbildningsproducenten ger och med förhållandena på platsen,

2) resa tur och retur till elevantagningen,

3) resa tur och retur till lämplighetsproven, och

4) resa till den ort där utbildningen ges, om den är belägen utanför pendlingsregionen.

För de resor som avses ovan kan i ersättning för övriga kostnader för uppehälle beviljas dagtraktamente, måltidsersättning och ersättning för inkvartering.

8 §
Ersättning för kostnader för uppehälle då utbildningen anordnas av Stiftelsen Utbildning Nordkalotten

Inkvarteringen för studerande som deltar i utbildning som ordnas av Stiftelsen Utbildning Nordkalotten är avgiftsfri. Under utbildningstiden är ersättningen för uppehälle 16,82 euro per dag.

4 kap.

Stöd till den som får yrkesvals- och karriärplaneringsservice och till en handikappad enskild kund

9 §
Ersättning för serviceavgifter samt för kostnader för uppehälle

För utredande av arbets- och utbildningsförutsättningarna för en enskild kund som får yrkesvals- och karriärplaneringsservice och för en handikappad enskild kund samt för utredande av dessa kunders lämplighet för ett yrke samt för stödjande av placeringen av en handikappad enskild kund i arbete eller för att hålla honom eller henne kvar i arbetet kan som sådana kostnader som föranleds av de i 6 kap. 11 § 2 mom. och 13 § 1 mom. 1 och 4 punkten lagen om offentlig arbetskraftsservice avsedda åtgärderna ersättas serviceproducentens serviceavgifter. Därtill kan serviceproducenten ersättas för kundens måltids- och inkvarteringskostnader medan åtgärderna pågår.

Nedan i detta kapitel avses med kund både en enskild kund som får yrkesvals- och karriärplaneringsservice och en handikappad enskild kund.

10 §
Ersättande av kunders kostnader för uppehälle

Kunden och kundens ledsagare kan för besök hos en serviceinrättning, en annan serviceenhet, en privat sakkunnigmottagning och på arbetskraftsbyrån som ersättning för resekostnaderna betalas de resor tur och retur som förorsakas av resan från boningsorten eller bostaden till ovan nämnda service. Därtill kan som ersättning för kostnader för uppehälle betalas dagtraktamente, måltidsersättning och ersättning för inkvartering. Dessa ersättningar betalas dock inte för den tid måltids- och inkvarteringskostnaderna betalas direkt till serviceproducenten.

Resekostnaderna kan även med avvikelse från 3 § ersättas enligt de kostnader som orsakas av användning av egen bil eller hyrd bil, om kunden på grund av sin skada eller sjukdom inte kan använda allmänna fortskaffningsmedel eller om inte allmänna fortskaffningsmedel annars kan anlitas.

11 §
Arbets- och utbildningsprövning, arbets- träning och orienteringsbesök

Arbets- och utbildningsprövning, arbetsträning vid en arbetsklinik eller annan träningsenhet samt orienteringsbesök i yrkesläroanstalter kan ersättas som följer:

1) för arbetsprövning vid en arbetsklinik för högst 40 prövningsdagar samt för arbetsträning på en arbetsklinik eller annan serviceenhet för högst 60 träningsdagar,

2) för utbildningsprövning vid yrkesläroanstalter för högst 10 prövningsdagar,

3) för kombinerad arbets- och utbildningsprövning vid yrkesläroanstalter för högst 40 prövningsdagar, och

4) för orienteringsbesök i yrkesläroanstaler för högst 3 dagar.

Vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas även på stöd som ges när arbetssökande som är svårsysselsatta skall placeras i arbete.

12 §
Dagtraktamente för tryggande av utkomsten

För tryggande av utkomsten kan kunden betalas ett dagtraktamente för den tid hälso- och andra undersökningar, rehabiliteringsundersökningar och undersökningar av arbetskonditionen samt de i 11 § nämnda åtgärderna pågår och för den tid en arbetsprövning som ordnas vid en arbetsplats pågår. Det dagtraktamente som beviljas för tryggande av utkomsten uppgår till beloppet av den högsta förhöjda grunddagpenningen enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002).

Dagtraktamente för tryggande av utkomsten beviljas inte om kunden får eller är berättigad att få full arbetslöshetsdagpenning eller arbetsmarknadsstöd enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

5 kap.

Sysselsättningsstöd för tryggande av utkomsten

13 §
Förutsättningar för beviljande av startpeng

Förutsättning för beviljande av startpeng är

1) att sökanden har företagarerfarenhet eller sådan utbildning som behövs för företagarverksamheten, vilken även kan ordnas under den tid då stödet utbetalas,

2) att sökanden, med beaktande av typen av och kraven på företagsverksamheten, i övrigt bedöms ha tillräckliga förutsättningar att klara av den tilltänkta företagsverksamheten,

3) att det företag som sökanden ämnar starta har förutsättningar att bli lönsamt,

4) att sökanden inte får statsunderstöd för sina egna lönekostnader,

5) att arbetslöshetsdagpenning eller arbetsmarknadsstöd enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa inte betalas till sökanden för samma tid,

6) att företagsverksamheten inte har inletts innan beslut om att stöd beviljas har fattats,

7) att företagsverksamheten uppenbarligen inte skulle kunna inledas utan att sökanden beviljas stöd,

8) att stödet inte snedvrider konkurrensen mellan andra som erbjuder samma produkter eller tjänster.

14 §
Sysselsättningsstöd för arbetslivsträning

För förbättrande och upprätthållande av yrkesfärdigheten kan en arbetslös arbetssökande beviljas sysselsättningsstöd för tryggande av utkomsten under den tid han genomgår arbetslivsträning.

15 §
Förutsättningar för beviljande av deltidstillägg

Förutsättning för beviljande av deltidstillägg är

1) att arbetstiden för en arbetstagare som övergår till deltidsarbete under den period som motsvarar lönebetalningsperioden är minst 40 och högst 60 procent av hans eller hennes ordinarie arbetstid i heltidsarbete,

2) att den sammanlagda arbetstiden för en arbetstagare som övergår till deltidsarbete och en som sysselsätts i deltidsarbete i samma uppgifter under den period som motsvarar lönebetalningsperioden är sammanlagt minst lika lång som den ordinarie arbetstiden i heltidsarbete för den arbetstagare som övergår till deltidsarbete,

3) att till det arbetsavtal som ingås mellan en arbetstagare som övergår till deltidsarbete och arbetstagarens arbetsgivare har fogats ett villkor där arbetstagaren förbehålls en möjlighet att återgå till heltidsarbete när betalningen av deltidstillägget upphör,

4) att den arbetstagare som övergår till deltidsarbete inte för samma tid utöver lönen för deltidsarbetet får annan lön eller ersättning för det arbete som han eller hon utför,

5) att till den arbetstagare som övergår till deltidsarbete inte för samma tid betalas arbetslöshetsdagpenning eller arbetsmarknadsstöd enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa, ålderdoms-, invaliditets- eller arbetslöshetspension enligt folkpensionslagen (347/1956), ålders-, invalid-, arbetslöshets- eller deltidspension enligt någon arbetspensionslag, generationsväxlingspension enligt lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare (1317/1990), särskild moderskaps-, moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning, sjukdagpenning eller specialvårdspenning enligt sjukförsäkringslagen (364/1963) eller rehabiliteringspenning eller rehabiliteringsunderstöd enligt lagen om rehabiliteringspenning (611/1991),

6) att den arbetstagare som övergår till deltidsarbete har varit anställd på heltid hos samma arbetsgivare oavbrutet i minst ett år omedelbart innan han eller hon övergår till deltidsarbete.

7) arbetsgivaren har inte förkortat arbetstiden för den arbetstagare som av produktionsmässiga eller ekonomiska skäl övergår till deltidsarbete.

16 §
Rätt till deltidstillägg då den sysselsattes anställningsförhållande upphör

Om det arbete som sköts av den som har sysselsatts i deltidsarbete upphör eller avbryts till följd av avgång, uppsägning, permittering eller hävning av arbetsförhållande under den tid då deltidstillägg utbetalas, fortsätter rätten till deltidstillägg, ifall inte arbetsgivaren och den som övergår till deltidsarbete i arbetsavtalet eller skilt kommit överens om att den som övergått till deltidsarbete skall återgå till heltidsarbete.

17 §
Maximibeloppet av och den lön som ligger till grund för deltidstillägget

Deltidstillägget är högst det normala sysselsättningsstödet höjt med 70 procent.

För fastställande av deltidstilläggets belopp beräknas lönen för heltidsarbete enligt medeltalet av 12 månaders lön för det heltidsarbete som föregått deltidsarbetet.

18 §
Maximitiden för deltidstillägg

Deltidstillägg kan beviljas samma person i högst 12 månader i sänder.

Ifall en arbetstagare beviljats deltidstillägg i 12 månader, beviljas han inte deltidstillägg på nytt innan han har varit i heltidsarbete hos samma arbetsgivare i minst 12 månader.

19 §
Ersättningsdagar för det sysselsättningsstöd som betalas för tryggande av utkomsten

Sysselsättningsstöd för tryggande av utkomsten betalas för högst fem dagar per kalendervecka.

Startpeng betalas för de dagar då dess mottagare arbetar i sitt företag. Sysselsättningsstöd på basis av arbetslivsträning betalas för de dagar då stödets mottagare deltar i arbetslivsträningen.

6 kap.

Ersättning för uppehälle enligt prövning

20 §
Beviljande av höjd ersättning för uppehälle för handikappade

Höjd ersättning för uppehälle kan med stöd av 10 kap. 6 § 2 mom. lagen om offentlig arbetskraftsservice beviljas om en person som deltar i arbetsprövning på grund av sitt handikapp förorsakas särskilda resekostnader eller andra kostnader för uppehälle.

21 §
Ersättning för uppehälle vid arbetssökningsträning

När arbetskraftsbyrån ordnar eller skaffar sådan arbetssökningsträning som genomförs som gruppservice i enlighet med 3 kap. 1 § 2 eller 3 mom. lagen om offentlig arbetskraftsservice, kan en arbetslös arbetssökande som deltar i en träning som varar minst 5 och högst 20 dagar beviljas ersättning för uppehälle.

Ersättning för uppehälle betalas inte, om den enskilda kunden avbryter arbetssökningsträningen utan giltig orsak.

22 §
Ersättningsdagar i fråga om ersättning för uppehälle

För tiden för arbetslivsträning betalas ersättning för uppehälle för de dagar, för vilka arbetssökanden får det sysselsättningsstöd som avses i 14 §.

För tiden för arbetsprövning betalas ersättning för uppehälle för de dagar då personen deltar i arbetsprövning på arbetsplatsen.

7 kap.

Stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen

23 §
Förutsättningar för beviljande av stöd för specialarrangemang

Förutsätter placeringen av en handikappad person i arbete eller hans eller hennes möjligheter att behålla sitt arbete att i fråga om arbetsmaskiner, arbetsredskap, arbetsmetoder eller de yttre förhållandena på arbetsplatsen företas sådana ändringar eller arrangemang som är nödvändiga för att eliminera eller lindra de olägenheter som en skada eller sjukdom medför, kan arbetsgivaren på ansökan få ersättning för därav föranledda kostnader i form av stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen.

Är de kostnader som föranleds av ändringar eller arrangemang högre än anskaffningskostnaderna för en ny maskin, en anordning eller inventarier, kan arbetsgivaren få ersättning för anskaffningskostnaderna.

I form av stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen kan även betalas ersättning för hjälp som en annan arbetstagare ger för att förbättra den handikappades förutsättningar att klara sig i arbetet.

24 §
Bedömningen av behovet av stöd för specialarrangemang

Vid bedömningen av behovet av stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen och förutsättningarna för beviljandet skall arbetskraftsmyndigheten höra sakkunniga från företagshälsovården eller arbetarskyddet.

För beviljande av stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen för en handikappad person som står i anställningsförhållande eller något annat tjänstgöringsförhållande förutsätts läkarutlåtande om begränsningar i arbetstagarens arbetsförmåga samt företagshälsovårdens eller arbetarskyddsmyndighetens bedömning av behovet av de planerade specialarrangemangen.

Stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen kan utbetalas om arbetsgivaren förbinder sig att betala lön enligt det kollektivavtal som gäller för anställningsförhållandet, eller om det inte finns något kollektivavtal, gängse och skälig lön för en handikapp persons arbete i fråga.

25 §
Maximibelopp och maximitid för stödet för specialarrangemang

Stödet för specialarrangemang på arbetsplatsen får i fråga om de ändringar och arrangemang som avses i 23 § 1 och 2 mom. uppgå till högst 2 500 euro per person.

I stöd för specialarrangemang på basis av sådan hjälp som ges av en annan arbetstagare kan beviljas högst 250 euro i månaden under en tid av högst ett år.

När det är fråga om svårt handikappade personer kan det maximibelopp som nämns i 1 mom. överskridas med högst 1 000 euro samt det maximibelopp som nämns i 2 mom. överskridas med högst 100 euro och maximitiden med högst ett år.

8 kap.

Särskilda bestämmelser

26 §
Ansökan om och beviljande och betalning av förmåner

Om förfarandet vid ansökan om och beviljande och betalning av förmåner föreskrivs i statsrådets förordning om verkställighet av lagen om offentlig arbetskraftsservice (1347/2002).

27 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

På beslut som har fattats innan förordningen träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde då förordningen trädde i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 30 december 2002

Minister
Maija Rask

Lagstiftningsråd
Pasi Järvinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.