1343/2002

Given i Helsingfors den 30 december 2002

Statsrådets förordning om ändring av 6 § förordningen om specialläkarexamen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,

ändras i förordningen den 4 september 1998 om specialläkarexamen (678/1998) 6 § 2 mom. samt

fogas till 6 § ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., som följer:

6 §
Avläggande av examen

Minst hälften av den utbildningstid som avses i 1 mom. 1 punkten skall fullgöras utanför universitetssjukhuset och av denna tid minst nio månader på en hälsocentral.

Vad som bestäms i 2 mom. gäller med undantag av den utbildningstid som skall fullgöras på en hälsocentral inte utbildningsprogrammen för cancersjukdomar, foniatri, klinisk fysiologi och nukleärmedicin, klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, klinisk neurofysiologi, oral och maxillofacial kirurgi, medicinsk genetik, neurokirurgi eller rättsmedicin.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

Denna förordning tillämpas på dem som inleder studier för specialläkarexamen den 1 januari 2003 eller därefter.

På dem som senast den 31 december 2003 inleder de studier som avses i 3 a § 3 mom. förordningen den 26 juli 1985 om specialläkarexamen (691/1985) tillämpas det nämnda momentet till och med den 31 december 2005.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 30 december 2002

Undervisningsminister
Maija Rask

Undervisningsråd
Marja-Liisa Niemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.