1340/2002

Given i Helsingfors den 30 december 2002

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om försäkringsföretags bokslut och koncernbokslut

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av lagen den 28 december 1979 om försäkringsbolag (1062/1979), 10 kap. 5 c § 2 mom. och 12 § 1 mom. lagen den 31 december 1987 om försäkringsföreningar (1250/1987) samt 40 a § 1 mom. och 40 b § 1 mom. lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995),

av dessa lagrum 10 kap 5 c § 2 mom. och 12 § 1 mom. lagen om försäkringsföreningar sådana de lyder i lag 340/2000 samt 40 a § 1 mom. och 40 b § 1 mom. lagen om utländska försäkringsbolag sådana de lyder i lag 359/2002:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om upprättande av försäkringsbolags och försäkringsföreningars bokslut samt bokslutet för en representation för ett försäkringsbolag från tredje land (försäkringsföretag) samt om upprättande av försäkringsbolags och försäkringsföreningars koncernbokslut.

Om inte något annat bestäms i denna förordning tillämpas bokföringsförordningen (1339/1997) på upprättande av försäkringsbolags, försäkringsföreningars och representationers bokslut och koncernbokslut. Vad som i denna förordning föreskrivs om försäkringsbolags koncernbokslut gäller även koncernbokslut för försäkringsholdingsammanlutningar enligt 1 kap. 5 b § lagen om försäkringsbolag (1062/1979). Denna förordning tillämpas dock inte på ett sådant koncernbokslut som avses i 19 § 1 mom. lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (44/2002).

2 §
Undantag från tillämpningen av bokföringsförordningen

På upprättande av försäkringsföretags bokslut och av försäkringsbolags och försäkringsföreningars koncernbokslut tillämpas inte 1 kap. 1―7 §, 10 § 3 och 4 mom., 11 § 1 och 2 mom. samt andra meningen i 3 mom., 2 kap. 1 § 1 mom. 3 punkten, 2 § 2 mom., 3 § 1 mom. 1, 5 och 6 punkten samt 2 och 3 mom., 4 § 1 mom. 7, 9, 10 och 12 punkten samt 2―6 mom., 5 § 1 mom. 5 punkten samt 2―5 mom., 6 § 2 mom., 8 § 5 mom., 9―11 §, 5 kap. 1 och 4 § samt 6 kap. 1 och 2 § bokföringsförordningen.

På upprättande av försäkringsbolags och försäkringsföreningars koncernbokslut tillämpas inte 3 kap. 1 § 1 mom., 2 § 1, 2, 4 och 5 mom. och 3 § samt 4 kap. 1 § bokföringsförordningen.

Vad som i 2 kap. 8 § bokföringsförordningen bestäms om verkställande direktören och hans suppleant gäller generalagenten och hans suppleant vid en representation för ett försäkringsbolag från tredje land.

3 §
Sammanställning av bokslutet för ett kreditinstitut och ett värdepappersföretag med koncernbokslutet för ett försäkringsbolag

Bokslutet för kreditinstitut eller värdepappersföretag som är dotterföretag sammanställs med försäkringsbolags koncernbokslut med iakttagande av denna förordning, om dessa dotterföretags branschandel är mindre än en tiondel av alla företag i finans- och försäkringsbranschen. Branschandelen bestäms enligt 6 § 2 mom. lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat.

2 kap.

Resultaträknings- och balansräkningsscheman

4 §
Resultaträkning

Resultaträkningen för ett försäkringsföretag och koncernresultaträkningen för ett försäkringsbolag eller en försäkringsförening upprättas enligt bilaga 1.

5 §
Balansräkning

Balansräkningen för ett försäkringsföretag och koncernbalansräkningen för ett försäkringsbolag eller en försäkringsförening upprättas enligt bilaga 2.

3 kap.

Verksamhetsberättelse och noter

6 §
Uppgifter i verksamhetsberättelsen

Utöver uppgifterna i 2 kap. 1 § 1 mom. 1 och 2 punkten bokföringsförordningen skall verksamhetsberättelsen innehålla en redogörelse för riskhanteringen.

Utöver de uppgifter som nämns i 1 mom. skall en representations verksamhetsberättelse innehålla

1) namn och hemort för det företag till vilket representationen hör,

2) en redogörelse för de tillgångar och skulder som representationen under räkenskapsperioden genom överlåtelse av försäkringsbeståndet har övertagit eller överlåtit,

3) en redogörelse i fall det företag till vilket representationen hör har blivit moderföretag eller varit övertagande företag vid en fusion av väsentlig storlek, om företaget genom överlåtelse av försäkringsbeståndet har övertagit eller överlåtit avsevärda tillgångar och skulder eller om företaget har delats,

4) uppgift om de övriga utländska filialerna för det företag till vilket representationen hör eller, i det fall att det företag till vilket representationen hör har fler än tio filialer, uppgift om var en kopia av ett ovan nämnt företags bokslut eller koncernbokslut med uppgifter om filialerna kan erhållas,

5) uppgift om det sammanlagda antal aktier som representationen innehar i det företag till vilket representationen hör och i det nämnda företagets moderföretag, aktiernas sammanlagda nominella belopp samt aktiernas relativa andel av aktiekapitalet och det sammanräknade röstetalet för samtliga aktier.

Om representationen har avyttrat aktier i det företag till vilket representationen hör eller i moderföretaget, skall detta nämnas i verksamhetsberättelsen och uppgifterna i 11 kap. 9 a § 2 mom. lagen om aktiebolag (734/1978) uppges i enlighet med den första meningen i paragrafens 3 mom.

7 §
Noter angående tillämpade bokslutsprinciper

Utöver uppgifterna i 2 kap. 2 § bokföringsförordningen skall noterna till bokslutet innehålla

1) en redogörelse per balansräkningspost för hur placeringar samt placeringar som utgör täckning för fondförsäkringar har värderats i balansräkningen,

2) en redogörelse för de metoder med vilka placeringarnas gängse värde har fastställts samt motivering till valet av värderingsmetod,

3) en redogörelse för de begränsningar som gäller användningen av uppskrivningsfonden i fråga om uppskrivningar av placeringar som hänför sig till placeringstillgångarna,

4) en redogörelse för grunderna för överföringarna, i det fall att placeringsintäkter har överförts från en kalkyl till en annan i resultaträkningen,

5) en redogörelse för beräkningsförfarandet, i det fall att försäkringsrörelsens valutakursdifferenser upptas i intäkterna av och kostnaderna för placeringsverksamheten,

6) principerna och metoderna för periodisering av anskaffningsutgifterna för försäkringar,

7) en motivering till de metoder som använts och till antagandena gällande räntesatsen, den kommande skaderegleringstiden och nivån på avkastningen av de placeringar som motsvarar ersättningsansvaret, i det fall att ett försäkringsföretag som bedriver skadeförsäkring har använt diskontering för beräkning av ersättningsansvaret för andra ersättningar än ersättningar av pensionstyp,

8) en redogörelse för den räntesats som använts som beräkningsgrund vid beräkningen av den ansvarsskuld som ett försäkringsföretag som bedriver livförsäkring har,

9) sammandrag av de viktigaste antagandena, om ett försäkringsföretag som bedriver livförsäkring har använt något annat än avtalsvist beräkningsförfarande,

10) en redogörelse för hur skälighetsprincipen enligt 13 kap. 3 § lagen om försäkringsbolag har tillämpats,

11) en redogörelse för sådana tillstånd att avvika från bestämmelserna för viss tid som avses i 10 kap. 14 § 4 mom. lagen om försäkringsbolag, 10 kap. 12 § 4 mom. lagen om försäkringsföreningar (1250/1987) och 40 b § 4 mom. lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995), uppgift om orsaken till att undantag sökts och om dess inverkan på verksamhetsresultatet och den ekonomiska ställningen samt uppgift om att undantaget grundar sig på tillstånd av Försäkringsinspektionen,

12) sådana tillstånd till undantag för viss tid som avses i 10 kap. 14 § 6 mom. lagen om försäkringsbolag, 10 kap. 12 § 6 mom. lagen om försäkringsföreningar och 40 b § 6 mom. lagen om utländska försäkringsbolag och uppgift om att undantaget grundar sig på tillstånd av Försäkringsinspektionen,

13) de samtycken och tillstånd till undantag gällande poster som är tillståndspliktiga och hänförs till ett försäkringsbolags eller en representations verksamhetskapital och vilka avses i 1 § 1 mom. 7, 9, 10 och 11 punkten förordningen om poster som skall hänföras till försäkringsbolags verksamhetskapital (462/1995) samt 1 § 1 mom. 7 och 9 punkten förordningen om poster som skall hänföras till försäkringsförenings verksamhetskapital (314/1999) samt uppgift om att samtycket eller undantaget grundar sig på tillstånd av Försäkringsinspektionen,

14) beräkningsscheman för relationstalen.

8 §
Noter till resultaträkningen

Utöver de uppgifter som nämns i 2 kap. 3 § 1 mom. 2―4 punkten bokföringsförordningen skall noterna till resultaträkningen innehålla

1) premieinkomsten av direkt skade- och livförsäkring specificerad enligt var försäkringsavtalet har slutits på premieinkomst från hemlandet, från övriga EES-stater och från stater utanför EES samt premieinkomsten av återförsäkring specificerad på skade- och livåterförsäkring,

2) en specifikation av de skatter, offentliga avgifter och kreditförluster som har avdragits från premieinkomsten,

3) inom skadeförsäkringen premieinkomst, premieintäkter, ersättningskostnader och driftskostnader före återförsäkrares andel samt återförsäkrares andel och försäkringstekniskt bidrag specificerade enligt försäkringsklassgrupper,

4) inom direkt livförsäkring premieinkomsten specificerad på

a) premier för individuell livförsäkring och grupplivförsäkring,

b) fortlöpande premier och engångspremier,

c) premier för avtal som inte berättigar till återbäring, premier för avtal som berättigar till återbäring och premier för fondförsäkring,

5) premieinkomst och utbetalda ersättningar inom direkt livförsäkring och lagstadgad pensionsförsäkring specificerade enligt försäkringsgren och så att återköp av väsentlig storlek upptas separat,

6) en redogörelse för hur under räkenskapsperioden bestämda tilläggsförmåner inom livförsäkringen (kundförmåner) och tilläggsförmåner inom lagstadgad pensionsförsäkring inverkar på den försäkringstekniska kalkylen,

7) intäkter av placeringsverksamheten specificerade så att intäkterna av placeringar i företag inom samma koncern och i ägarintresseföretag specificeras på dividendintäkter, ränteintäkter och övriga intäkter och så att intäkterna av fastighetsplaceringar och intäkterna av övriga placeringar specificeras på dividendintäkter, ränteintäkter och övriga intäkter från företag inom samma koncern och andra företag; dessutom upptas återförda nedskrivningar och försäljningsvinster samt fondförsäkringarnas andel av placeringsverksamhetens nettointäkter,

8) kostnaderna för placeringsverksamheten specificerade på kostnader för fastighetsplaceringar, kostnader för övriga placeringar, räntekostnader och övriga kostnader för främmande kapital, nedskrivningar, avskrivningar och försäljningsförluster samt räntor erlagda till företag inom samma koncern separat,

9) en specifikation av kostnader enligt funktion,

10) driftskostnader specificerade på anskaffningsutgifter för försäkringar, så att provisioner för direktförsäkring, provisioner och vinstandelar för mottagen återförsäkring samt övriga anskaffningsutgifter för försäkringar så som förändring av aktiverade anskaffningsutgifter för försäkringar, kostnader för skötsel av försäkringar, administrationskostnader och provisioner och vinstandelar för avgiven återförsäkring upptas separat,

11) en specifikation av poster som har sammanslagits i resultaträkningsschemat enligt 4 §.

Den specifikation som avses i 1 mom. 11 punkten behöver inte göras, om sammanställningen endast har haft ringa betydelse för givandet av en rättvisande bild.

9 §
Noter till balansräkningens aktiva

Utöver uppgifterna i 2 kap. 4 § 1 mom. 1―6, 8 och 11 punkten bokföringsförordningen skall noterna till balansräkningen innehålla

1) placeringarnas återstående anskaffningsutgift, bokföringsvärde och gängse värde per balansräkningspost; fastigheter och fastighetsaktier specificerade på fastigheter, fastighetsaktier i företag inom samma koncern, fastighetsaktier i ägarintresseföretag och övriga fastighetsaktier; ursprunglig anskaffningsutgift och gängse värde för placeringar som utgör täckning för fondförsäkringar,

2) de anskaffningsutgifter för hyresrätter till fastigheter som har aktiverats i enlighet med 5 kap. 11 § bokföringslagen (1336/1997),

3) specifikation av fastighetsplaceringarnas gängse värde per räkenskapsperiod vad avser senast gjorda värdering,

4) återstående anskaffningsutgift, bokföringsvärde och gängse värde för fastighetsplaceringar i eget bruk,

5) en specifikation motsvarande 2 kap. 4 § 2 mom. bokföringsförordningen av fastighetsplaceringar, placeringar i företag inom samma koncern och i ägarintresseföretag, immateriella tillgångar och anläggningstillgångar som hör till materiella tillgångar,

6) uppgift om den i den återstående anskaffningsutgiften för masskuldebrevslånen och andra motsvarande penning- och kapitalmarknadsinstrument ingående skillnaden mellan det nominella beloppet och anskaffningsutgiften, periodiserad som ränteintäkter eller som en minskning av dessa,

7) en specifikation av balansräkningsposten "Övriga lånefordringar" enligt säkerhet,

8) en specifikation av ett arbetspensionsförsäkringsbolags pensionslånefordringar,

9) en specifikation av bokföringsvärdena av derivat i balansräkningens aktiva enligt balansräkningspost,

10) en specifikation av balansräkningsposten "Övriga placeringar" under balansräkningens huvudgrupp "Placeringar" i gruppen "övriga placeringar", om posten är av väsentlig storlek,

11) en specifikation av balansräkningens huvudgrupp "Fordringar" enligt balansräkningspost på fordringar hos företag inom samma koncern och fordringar hos ägarintresseföretag,

12) uppgift per balansräkningspost om skillnaden mellan återanskaffningspriserna och de aktiverade anskaffningsutgifterna för tillgångar som avses i 10 kap. 4 e § 2 mom. lagen om försäkringsbolag och 10 kap. 5 d § 2 mom. lagen om försäkringsföreningar, om den är väsentlig,

13) en specifikation av balansräkningsposten "Övriga tillgångar" under balansräkningens huvudgrupp "Övriga tillgångar", om posten är av väsentlig storlek,

14) en specifikation av balansräkningsposten "Aktiverade anskaffningsutgifter för försäkringar" på skade-, liv- och pensionsförsäkring,

15) för varje aktieslag antal, sammanlagt nominellt belopp och anskaffningsutgift för de aktier eller andelar som representationen innehar i det företag till vilket representationen hör och i moderföretaget,

16) en specifikation av poster bland aktiva som har sammanslagits i balansräkningsschemat enligt 5 §.

Den specifikation som avses i 1 mom. 16 punkten behöver inte göras, om sammanställningen endast har haft ringa betydelse för att en rättvisande bild skall kunna ges.

10 §
Noter till balansräkningens passiva

Utöver de uppgifter som nämns i 2 kap. 5 § 1 mom. 1―4 och 6 punkten bokföringsförordningen skall noterna till balansräkningen innehålla

1) en kalkyl över utdelningsbara medel i försäkringsbolag och försäkringsföreningar,

2) andelen placeringar i uppskrivningsfonden vilka kan betraktas som anläggningstillgångar,

3) ett arbetspensionsförsäkringsbolags egna kapital specificerat på andelar som tillhör aktieägarna eller garantiandelsägarna och försäkringstagarna,

4) en specifikation av huvudgruppen "Skulder" i balansräkningen per balansräkningspost på skulder hos företag inom samma koncern och skulder hos ägarintresseföretag,

5) en specifikation av bokföringsvärdena av derivat i balansräkningens passiva enligt balansräkningspost,

6) en specifikation av poster bland passiva som har sammanslagits i balansräkningsschemat enligt 5 §.

Den specifikation som avses i 1 mom. 6 punkten behöver inte göras, om sammanställningen endast har haft ringa betydelse för att en rättvisande bild skall kunna ges.

Utöver uppgifterna i 1 och 4 mom. skall noterna i fråga om premieansvaret dessutom innehålla

1) de från premieansvaret för ett försäkringsföretag som bedriver livförsäkring och pensionsförsäkring avdragna aktiverade anskaffningsutgifterna för försäkringar (zillmering) specificerade på zillmering gällande livförsäkring respektive pensionsförsäkring,

2) de från premieansvaret (avsättning för ej intjänade premier) för ett försäkringsföretag som bedriver skadeförsäkring avdragna aktiverade anskaffningsutgifterna för försäkringar, om deras belopp är av väsentlig storlek,

3) den i premieansvaret ingående avsättningen för kvardröjande risker, om dess storlek är väsentlig,

4) i fråga om lagstadgad pensionsförsäkring återförsäkrares andel av premieansvaret samt specifikation av premieansvaret på framtida pensioner samt på fördelat och ofördelat tilläggsförsäkringsansvar.

Utöver uppgifterna enligt 1 och 3 mom. skall noterna i fråga om ersättningsansvaret dessutom innehålla följande uppgifter:

1) om det föreligger väsentlig skillnad mellan det ersättningsansvar som vid årets ingång reserverats för skador som inträffat under tidigare år och de ersättningar för skador från tidigare år som utbetalats under året och det för dessa skador reserverade ersättningsansvaret vid årets slut, uppges skillnaden specificerad enligt försäkringsklassgrupp inom skadeförsäkringen och enligt försäkringsgren inom livförsäkringen,

2) om skadad egendom som försäkringsföretaget övertagit i samband med ersättningshandläggning, motgarantier som blivit kvar hos försäkringsföretaget i samband med kredit- och borgensförsäkringsskador eller ostridiga regressfordringar som ansluter sig till skadorna har avdragits från ersättningsansvaret skall deras belopp uppges, om de är av väsentlig storlek,

3) den räntesats som i fråga om försäkringsföretag som bedriver skadeförsäkring använts vid beräkning av ansvarsskulden för ersättningar av pensionstyp,

4) om ett försäkringsföretag som bedriver skadeförsäkring har använt diskontering vid beräkning av ersättningsansvaret för andra ersättningar än ersättningar av pensionstyp uppges de skadegrupper där diskontering har använts, den genomsnittliga skaderegleringstiden och de räntesatser som använts liksom för ersättningsansvaret och återförsäkrarnas andel ansvarets bruttobelopp före diskontering, diskonteringens belopp och ansvarets nettobelopp,

5) i fråga om lagstadgad pensionsförsäkring återförsäkrares andel av ersättningsansvaret samt en specifikation av ersättningsansvaret på pensioner som börjat och på utjämningsbeloppet.

11 §
Relationstal och övriga uppgifter gällande den ekonomiska utvecklingen

Ett försäkringsbolag som bedriver lagstadgad pensionsförsäkring redovisar i sin verksamhetsberättelse eller som noter till bokslutet uppgifter om följande relationstal för räkenskapsperioden och för de fyra närmast föregående räkenskapsperioderna eller, om försäkringsbolaget inte har varit verksamt under fem fulla räkenskapsperioder, för dess verksamhetsperiod:

1) omsättning,

2) premieinkomst,

3) utbetalda pensioner,

4) för placeringsverksamhetens del avkastningen på det bundna kapitalet till gängse värde specificerad enligt placeringsslag,

5) kundgottgörelser,

6) driftskostnader,

7) placeringarnas gängse värde enligt placeringsslag,

8) verksamhetskapital, verksamhetskapital i förhållande till ansvarsskulden och verksamhetskapital i förhållande till solvensgränsen; uppgifterna skall redovisas såväl i form av en tabell som en figur,

9) ansvarsskuld enligt balansräkningen,

10) summan av balansräkningens ansvarsskuld och tillgångarnas värderingsdifferenser,

11) APL-lönesumma,

12) antalet APL-försäkringstagare

13) antalet APL-försäkrade,

14) FöPL-arbetsinkomstsumma,

15) antalet pensionstagare.

Försäkringsbolag som bedriver lagstadgad pensionsförsäkring skall dessutom redovisa en resultatanalys av vilken framgår hur resultatet bildats och användningen av det, för motsvarande tid som de i 1 mom. avsedda relationstalen redovisas.

12 §
Noter angående säkerheter och ansvarsförbindelser

Noterna till bokslutet skall innehålla de säkerheter och ansvarsförbindelser som anges i 2 kap. 7 § bokföringsförordningen. Vad som i 2 kap. 7 § 1 mom. bokföringsförordningen föreskrivs om poster av främmande kapital gäller försäkringsteknisk ansvarsskuld, depåskulder inom återförsäkring, övriga skulder och resultatregleringar. Ansvar som grundar sig på försäkringar som ett försäkringsföretag har beviljat behandlas inte som ansvarsförbindelse.

I fråga om ansvarsförbindelser och ansvar skall dessutom ges uppgifter om ansvar som hänför sig till derivatkontrakt och uppgifter om derivatkontraktens huvudsakliga användningsändamål. Derivatkontrakten skall dessutom specificeras enligt kontraktsslag i skyddade kontrakt och icke- skyddade kontrakt.

13 §
Innehav i andra företag

Noterna till bokslutet skall innehålla följande:

1) i fråga om ett företag inom samma koncern och ett ägarintresseföretag namn, hemort och ägarandel samt eget kapital och räkenskapsperiodens vinst eller förlust enligt det senast upprättade bokslutet,

2) i fråga om ett annat företag namn, hemstat, ägarandel, aktiernas eller andelarnas bokföringsvärde och gängse värde, om aktiernas eller andelarnas bokföringsvärde överstiger 500 000 euro eller aktiernas eller andelarnas gängse värde överstiger en halv procent av det gängse värdet av posten "Aktier och andelar" under huvudgruppen "Placeringar" i gruppen "Övriga placeringar" i försäkringsföretagets balansräkning; en motsvarande specifikation skall också ges av balansräkningens huvudgrupp "Placeringar som utgör täckning för fondförsäkringar",

3) i fråga om ett företag för vilket försäkringsföretaget har obegränsat ansvar namn, hemort och ägarandel samt eget kapital och räkenskapsperiodens vinst eller förlust enligt det senast upprättade bokslutet samt uppgift om företagsform.

I den ägarandel som avses i 1 mom. 1 och 2 punkten inräknas också en sådan persons innehav som handlar i eget namn på försäkringsföretagets vägnar.

En uppgift som avses i 1 mom. behöver inte lämnas, om

1) försäkringsföretaget eller det företag som är föremål för ägandet orsakas betydande olägenhet av att uppgiften ges och grunderna för avvikelsen meddelas, eller om

2) uppgiften är av ringa betydelse för att en rättvisande bild skall kunna ges.

I 1 mom. 1 punkten avsedd information om eget kapital och räkenskapsperiodens vinst eller förlust behöver inte lämnas, om

1) företaget tas upp som dotter- eller intresseföretag i koncernbokslutet för det försäkringsbolag, den förening eller det företag till vilket representationen hör eller för moderföretaget, eller om

2) försäkringsbolaget, föreningen eller det företag till vilket representationen hör innehar mindre än hälften av aktierna eller andelarna i företaget och företaget inte är skyldigt att meddela sin balansräkning för registrering.

14 §
Noter som beskriver solvensen

Noterna till bokslutet skall innehålla de poster som inräknas i ett skade- och livförsäkringsföretags verksamhetskapital och verksamhetskapitalets minimibelopp samt utjämningsbelopp. För ett arbetspensionsförsäkringsbolag uppges de poster som inräknas i verksamhetskapitalet och verksamhetskapitalets minimibelopp.

Noterna skall innehålla ett skadeförsäkringsföretags utjämningsbelopp i proportion till fullt belopp, ett skadeförsäkringsföretags solvensförhållande och ett skade- och livförsäkringsföretags solvenskapital i procent av ansvarsskulden. För ett arbetspensionsförsäkringsbolag uppges solvensnivå, solvensgräns, idealzonens undre gräns och idealzonens övre gräns.

15 §
Turistassistansförsäkring

Noterna till bokslutet skall innehålla uppgifter om försäkringsföretagets disponibla resurser för verksamhet med turistassistansförsäkring.

16 §
Noter angående försäkringsbolag som hör till en koncern

Utöver vad som ovan i denna förordning bestäms om noter, skall noterna till resultaträkningen eller balansräkningen för ett försäkringsbolag eller en representation som hör till en inhemsk eller därmed jämförbar utländsk koncern innehålla

1) namn och hemort för det moderföretag till vars koncern försäkringsbolaget hör,

2) namn och hemort för det moderföretag till vars koncern det största antalet företag hör och för vilket koncernbokslut upprättas,

3) namn och hemort för det moderföretag till vars koncern hör det minsta antalet företag och för vilket koncernbokslut upprättas,

4) uppgift om var en kopia av de koncernbokslut som avses i 1―3 punkten kan erhållas.

Om försäkringsbolagets koncernbokslut inte behöver upprättas med stöd av 10 kap. 11 § 3 mom. lagen om försäkringsbolag, skall detta samt namnet och hemorten för det företag i vars koncernbokslut försäkringsbolagets och dotterföretagens bokslut tas in nämnas i en not till försäkringsbolagets resultaträkning eller balansräkning.

Om koncernbokslut för det försäkringsföretag till vilket representationen hör inte har upprättats, skall detta samt namnet och hemorten för det företag i vars koncernbokslut representationens bokslut tas in nämnas i en not till representationens bokslut.

4 kap.

Koncernbokslut

17 §
Scheman för koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Koncernresultaträkning skall upprättas med iakttagande av 4 § och koncernbalansräkning med iakttagande av 5 §. Dessutom skall 1 kap. 8 och 9 §, 10 § 1 och 2 mom. samt första meningen i 11 § 3 mom. bokföringsförordningen iakttas i tillämpliga delar.

18 §
Sammanställning av bokslutet för ett företag i en annan bransch med koncernbokslutet för ett försäkringsbolag eller en försäkringsförening

I ett försäkringsbolags eller en försäkringsförenings resultat- och balansräkningsscheman inkluderas i tillämpliga delar sådana resultat- och balansräkningsposter i ett företag inom en annan bransch som är nödvändiga för att de faktorer som inverkat på räkenskapsperiodens resultatbildning eller balansräkningsposterna skall kunna klargöras.

19 §
Upptagande av latenta skattefordringar och skatteskulder i koncernbalansräkningen

Den i 6 kap. 11 § bokföringslagen avsedda latenta skattefordringen som beror på rättelse och komplettering av inkomstskatterna skall i koncernbalansräkningen tas upp som en särskild post i gruppen fordringar och den latenta skatteskulden i gruppen skulder, om dessa inte tas upp som en post tillsammans med de latenta skatteskulder eller skattefordringar som avses i 5 kap. 18 § bokföringslagen och som ingår i koncernföretagens egna balansräkningar.

Den latenta skatteskulden för ackumulerande bokslutsdispositioner skall tas upp som en särskild post i gruppen skulder, om den inte tas upp som en post tillsammans med den i 1 mom. avsedda skatteskulden.

20 §
Noter som motsvarar ett enskilt företags noter

I noterna till koncernresultaträkningen eller koncernbalansräkningen skall i tillämpliga delar anges de uppgifter om koncernen som avses i 2 kap. 1 § 1 mom., 2 §, 3 § 1 mom. 2―4 punkten, 4 § 1 mom. 1―6 samt 8 och 11 punkten, 5 § 1 mom. 1―4 och 6 punkten, 6 § 1 mom., 7 § och 8 § 1―4 mom. bokföringsförordningen samt i 6―13 och 15 och 16 § i denna förordning.

Om ett kreditinstitut eller ett värdepappersföretag hör till koncernen, skall i noterna till koncernresultaträkningen eller koncernbalansräkningen i tillämpliga delar anges de uppgifter om koncernen som avses i 18 § 1 mom. och 30 § 1 mom. finansministeriets förordning om bokslut och koncernbokslut i kreditinstitut och värdepappersföretag (1259/2000), nedan finansministeriets förordning; i fråga om 4 kap. 18 § 1 mom. lämnas uppgifterna dock kompletterade så att som relationstal uppges även den konsoliderade kapitaltäckning som avses i 79 a § kreditinstitutslagen (1607/1993).

21 §
Noter angående upprättande

Utöver vad som i 4 kap. 2 § bokföringsförordningen föreskrivs om noter angående upprättande av koncernbokslut skall i noterna redogöras för hur uppskrivningarna av aktier och andelar i dotter- och intresseföretag har behandlats i koncernbokslutet.

Om ett kreditinstitut eller ett värdepappersföretag hör till koncernen skall utöver vad som bestäms ovan i denna förordning lämnas de uppgifter som avses i 7 kap. 31 § 1 mom. i finansministeriets förordning.

22 §
Noter angående dotter- och intresseföretag

Noterna angående dotter- och intresseföretag skall innehålla de uppgifter som föreskrivs i 4 kap. 3 § bokföringsförordningen.

Om ett kreditinstitut eller ett värdepappersföretag hör till koncernen skall utöver vad som föreskrivs i 1 mom. de uppgifter som avses i 7 kap. 32 § 1 och 2 mom. i finansministeriets förordning läggas fram.

23 §
Övriga noter

Utöver vad som föreskrivs i denna förordning skall noterna till koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen innehålla de uppgifter som avses i 4 kap. 4 § 1―6 punkten bokföringsförordningen.

Om ett kreditinstitut eller ett värdepappersföretag hör till koncernen, skall noterna dessutom innehålla de uppgifter som avses i 33 § 1 mom. i finansministeriets förordning samt specifikationer av elimineringsposterna i koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

24 §
Undantag från skyldigheten att lämna uppgifter i noter angående koncerner

Om ett kreditinstitut eller ett värdepappersföretag hör till koncernen behöver de i 22 § avsedda noterna angående dotter- och intresseföretag inte lämnas, om dotter- och intresseföretaget inte behöver tas upp i koncernbokslutet utan att tillstånd av Finansinspektionen krävs så som föreskrivs i 39 § 3 mom. kreditinstitutslagen. Härvid skall dock uppges antalet dotterföretag som inte har tagits upp i bokslutet samt det sammanräknade beloppet av deras balansomslutningar, specificerat enligt bostads- och fastighetssammanslutningar samt övriga dotterföretag.

5 kap.

Specifikationer till balansräkningen och specifikationer av noter

25 §
Balansspecifikationer

I balansspecifikationerna förtecknas i detalj gruppvis de i balansräkningen vid räkenskapsperiodens utgång på sidan "Aktiva" upptagna posterna och likaså kapitallån, försäkringsteknisk ansvarsskuld, avsättningar, depåskulder inom återförsäkring, skulder och resultatregleringar. Balansspecifikationerna av immateriella och materiella tillgångar får alternativt upprättas så att de innehåller enbart ökningar och minskningar under räkenskapsperioden.

26 §
Bekräftande

Balansspecifikationerna och specifikationerna av noter skall dateras och skrivas under av de personer som har avfattat dem. En specifikation i ett maskinläsbart datamedium bekräftas med en kod som anger vem som har uppgjort den samt tidpunkten för upprättandet.

6 kap.

Särskilda bestämmelser

27 §
Masskuldebrevslån och andra motsvarande penning- och kapitalmarknadsinstrument

Masskuldebrevslån och andra motsvarande penning- och kapitalmarknadsinstrument kan tas upp i balansräkningen

1) i ett försäkringsbolag och en representation till lägsta värde enligt 10 kap. 4 c § 1 mom. lagen om försäkringsbolag och i en försäkringsförening till lägsta värde enligt 10 kap. 5 c § 1 mom. lagen om försäkringsföreningar; som anskaffningsutgift används den så kallade periodiserade anskaffningsutgiften, som fås genom att skillnaden mellan masskuldebrevslånets och andra motsvarande penning- och kapitalmarknadsinstruments nominella belopp och anskaffningsutgift periodiseras som ränteintäkter eller minskning av sådana under masskuldebrevslånets eller penning- eller kapitalmarknadsinstrumentets löptid; motposten tas upp som ökning eller minskning av anskaffningsutgiften för masskuldebrevslånet eller penning- eller kapitalmarknadsinstrumentet, eller

2) till den i 1 punkten definierade så kallade periodiserade anskaffningsutgiften som nedskrivs endast med andra nedskrivningar än de som beror på växlingar i den allmänna räntenivån; om en gjord nedskrivning visar sig vara obefogad senast vid utgången av räkenskapsperioden, skall den tas upp som en rättelse av kostnadsföringen.

Valet av värderingssätt görs för varje balansräkningspost och det valda värderingssättet iakttas oavbrutet.

7 kap.

Ikraftträdande

28 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 31 december 2002.

Genom denna förordning upphävs social- och hälsovårdministeriets förordning den 21 december 2000 om försäkringsbolags bokslut och koncernbokslut (1263/2000) jämte ändringar, social- och hälsovårdministeriets förordning den 20 december 2000 om försäkringsföreningars bokslut och koncernbokslut (1203/2000) jämte ändringar samt social- och hälsovårdministeriets förordning den 21 december 2000 om bokslut för en representation för ett försäkringsbolag från tredje land (1236/2000) jämte ändringar.

Denna förordning tillämpas första gången på bokslut för försäkringsbolag, försäkringsföreningar och representationer för försäkringsbolag från tredje land samt på koncernbokslut för försäkringsbolag och försäkringsföreningar för den räkenskapsperiod som börjar den 1 januari 2002 eller därefter.

Uppgifter som avses i 11 § i denna förordning behöver inte redovisas för räkenskapsperioder som börjat före den 1 januari 2002. De uppgifter som avses i nämnda paragraf skall för första gången lämnas för de närmast föregående fyra räkenskapsperioderna i anslutning till bokslut som upprättas för räkenskapsperioder som börjat den 1 januari 2006 eller därefter. I bokslut som upprättas för räkenskapsperioden 2003 skall även de i 11 § nämnda uppgifterna meddelas för räkenskapsperioden 2002, i bokslut som upprättas för räkenskapsperioden 2004 skall motsvarande uppgifter lämnas för räkenskapsperioderna 2002 och 2003 och i bokslut för räkenskapsperioden 2005 skall motsvarande uppgifter lämnas för räkenskapsperioderna 2002-2004. Relationstalet som berör för placeringsverksamhetens del avkastningen på det bundna kapitalet till gängse värde specificerad enligt placeringsslag, behöver inte redovisas för räkenskapsperioder som börjat före den 1 januari 2003.

Helsingfors den 30 december 2002

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Försäkringsöverinspektör
Tom Strandström

Bilagorna

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.