1336/2002

Given i Helsingfors den 30 december 2002

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om försäkringskassors och pensionsstiftelsers bokslut

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 74 b § 2 mom. och 77 § 1 mom. lagen den 27 november 1992 om försäkringskassor (1164/1992) samt 41 a § 2 mom. och 42 § 1 mom. lagen den 29 december 1995 om pensionsstiftelser (1774/1995),

dessa lagrum sådana de lyder, 74 b § 2 mom. lagen om försäkringskassor i lag 1136/1998 och 77 § 1 mom. lagen om försäkringskassor i lag 84/1999 samt 41 a § 2 mom. lagen om pensionsstiftelser i lag 1135/1998 och 42 § 1 mom. lagen om pensionsstiftelser i lag 85/1999:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om upprättande av försäkringskassors och pensionsstiftelsers bokslut samt om upptagande av masskuldebrev och andra motsvarande penning- och kapitalmarknadsinstrument i balansräkningen. På upprättande av försäkringskassors och pensionsstiftelsers bokslut tillämpas bokföringsförordningen (1339/1997) om inte något annat bestäms i denna förordning.

2 §
Undantag från tillämpningen av bokföringsförordningen

På upprättande av försäkringskassors och pensionsstiftelsers bokslut tillämpas inte 1 kap. 1―7 §, 10 § 3 och 4 mom., 11 § 1 och 2 mom. samt andra meningen i 3 mom., 2 kap. 1 § 1 mom. 3 punkten, 2 § 2 mom., 3 § 1 mom. 1, 2, 5 och 6 punkten samt 2 och 3 mom., 4 § 1 mom. 1―4, 7, 9, 10 och 12 punkten samt 2–6 mom., 5 § 1 mom. 5 punkten samt 2–5 mom., 6 § 1 mom. 2 punkten och 2 mom., 8 § 5 mom., 9―11 §, 3 och 4 kap., 5 kap. 1 och 4 § samt 6 kap. bokföringsförordningen.

2 kap.

Resultaträknings- och balansräknings- scheman

3 §
Resultaträkning

En pensionskassas resultaträkning upprättas enligt bilaga 1, en sjukkassas och annan försäkringskassas, som inte har premieansvar, resultaträkning enligt bilaga 3 samt övriga försäkringskassors resultaträkning enligt bilaga 5. En pensionsstiftelses resultaträkning upprättas enligt bilaga 7.

4 §
Balansräkning

En pensionskassas balansräkning upprättas enligt bilaga 2, en sjukkassas och annan försäkringskassas, som inte har premieansvar, balansräkning enligt bilaga 4 samt övriga försäkringskassors balansräkning enligt bilaga 6. En pensionsstiftelses balansräkning upprättas enligt bilaga 8.

3 kap.

Verksamhetsberättelse och noter

5 §
Uppgifter i verksamhetsberättelsen

Utöver uppgifterna i 2 kap. 1 § 1 mom. 1 och 2 punkten bokföringsförordningen skall verksamhetsberättelsen för en försäkringskassa innehålla

1) uppgift om antalet delägare i försäkringskassan och likaså antalet delägare som under räkenskapsperioden har utträtt ur eller gått med i försäkringskassan,

2) uppgift om antalet medlemmar och övriga försäkrade som vid räkenskapsperiodens utgång hör till försäkringskassans verksamhetskrets, specificerade på den lagstadgade verksamheten och den övriga verksamheten,

3) uppgift om antalet pensionstagare vid räkenskapsperiodens utgång,

4) uppgift om stängning av försäkringskassan eller en del av den och om tidpunkten för stängningen,

5) en redogörelse för betydande transaktioner mellan försäkringskassan och de företag som är delägare i den,

6) uppgift om tillstånd som Försäkringsinspektionen beviljat försäkringskassan att med stöd av 82 § lagen om försäkringskassor (1164/1992) hålla ansvarsskulden lägre under en viss tid än den vore räknat enligt de nya grunderna samt uppgift om ansvarsskuldens belopp räknat enligt de nya grunderna och om en av Försäkringsinspektionen godkänd plan för att årligen minska skillnaden,

7) uppgift om det underskott som avses i 180 § lagen om försäkringskassor och om en av Försäkringsinspektionen godkänd plan för att täcka underskottet,

8) en redogörelse för i 83 a § lagen om försäkringskassor avsedda återbetalningar av pensionskassans övertäckning eller överskjutande del till delägarna,

9) en redogörelse för pensionskassans interna överföringar och återbetalningar till delägarna av övertäckning, samt

10) en redogörelse för tillgångar som bytts mellan avdelningar inom en pensionskassa.

Utöver uppgifterna i 2 kap. 1 § 1 mom. bokföringsförordningen skall verksamhetsberättelsen för en pensionsstiftelse innehålla

1) namnen på de arbetsgivarföretag till vilka pensionsstiftelsen är knuten,

2) namnen på de arbetsgivarföretag som hör till en sampensionsstiftelse och likaså antalet arbetsgivarföretag som under räkenskapsperioden har utträtt ur eller gått med i sampensionsstiftelsen,

3) uppgift om pensionsstiftelsen utifrån sin verksamhet är en A-, B- eller AB-pensionsstiftelse,

4) uppgift om antalet anställda vid pensionsstiftelsen som vid räkenskapsperiodens utgång hör till pensionsstiftelsens verksamhetskrets, och inom AB-pensionsstiftelser dessutom avdelningsvis,

5) uppgift om antalet pensionstagare vid räkenskapsperiodens utgång,

6) uppgift om stängning av pensionsstiftelsen eller en del av den och om tidpunkten för stängningen,

7) en redogörelse för betydande transaktioner mellan pensionsstiftelsen och arbetsgivarföretaget,

8) en redogörelse för fusioner, delningar och överlåtelser som hänför sig till försäkringsverksamheten,

9) en redogörelse för interna överföringar och återbetalningar av övertäckning till arbetsgivarföretaget,

10) en redogörelse för tillgångar som bytts mellan avdelningarna inom en AB-pensionsstiftelse,

11) pensionsstiftelsens styrelses beslut gällande användning av överskott eller underskott.

6 §
Noter angående tillämpade bokslutsprinciper

Utöver uppgifterna i 2 kap. 2 § bokföringsförordningen skall noterna till bokslutet innehålla

1) en redogörelse per balansräkningspost för hur placeringar har värderats i balansräkningen,

2) en redogörelse för de metoder med vilka placeringarnas gängse värde har fastställts samt en motivering till valet av värderingsmetod,

3) en redogörelse för den räntesats som använts som beräkningsgrund vid beräkningen av ett pensionsansvar och en ansvarsskuld som föranleds av frivilliga tilläggsförmåner, och

4) beräkningsscheman för relationstalen.

Dessutom skall försäkringskassor ange följande:

1) en redogörelse för sådana tillstånd att avvika från bestämmelserna för viss tid som avses i 77 § 4 mom. lagen om försäkringskassor, uppgift om orsaken till att undantag sökts och om undantagets inverkan på verksamhetsresultatet och den ekonomiska ställningen samt uppgift om att undantaget grundar sig på tillstånd av Försäkringsinspektionen,

2) uppgift om sådana tillstånd till undantag för viss tid som avses i 77 § 6 mom. lagen om försäkringskassor och uppgift om att undantaget grundar sig på tillstånd av Försäkringsinspektionen,

3) samtycke som avses i 1 § 1 mom. 8 och 9 punkten förordningen om poster som skall hänföras till verksamhetskapitalet i pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare (1324/1997) samt uppgift om att samtycket grundar sig på tillstånd av Försäkringsinspektionen.

Dessutom skall pensionsstiftelser ange följande uppgifter:

1) uppgift om huruvida en sampensionsstiftelse följer ett arbetsgivarspecifikt eller ett utjämnade bokföringssystem,

2) en redogörelse för sådana tillstånd att avvika från bestämmelserna för viss tid som avses i 42 § 4 mom. lagen om pensionsstiftelser (1774/1995), uppgift om orsaken till att undantag sökts och om undantagets inverkan på verksamhetsresultatet och den ekonomiska ställningen samt uppgift om att undantaget grundar sig på tillstånd av Försäkringsinspektionen,

3) sådana tillstånd till undantag för viss tid som avses i 42 § 6 mom. lagen om pensionsstiftelser och uppgift om att undantaget grundar sig på tillstånd av Försäkringsinspektionen,

4) uppgift om samtycke enligt 1 § 1 mom. 7 och 8 punkten förordningen om poster som skall hänföras till verksamhetskapitalet i pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare (1326/1997) och uppgift om att samtycket grundar sig på tillstånd av Försäkringsinspektionen.

7 §
Noter till resultaträkningen

Utöver uppgifterna i 2 kap. 3 § 1 mom. 4 punkten bokföringsförordningen skall noterna till resultaträkningen innehålla

1) understödsavgifter för lagstadgade pensioner, specificerade på arbetsgivarens och arbetstagarens andel,

2) en specifikation av lagstadgade avgifter,

3) en specifikation av skötselkostnader,

4) intäkterna av placeringsverksamheten specificerade så att såväl försäkringskassans intäkter av placeringar i företag som är delägare och pensionsstiftelsens intäkter av placeringar i arbetsgivarföretaget som intäkter av placeringar i fastigheter och övriga placeringar specificeras på dividendintäkter, ränteintäkter och övriga intäkter och dessutom så att återförda nedskrivningar och försäljningsvinster upptas,

5) kostnaderna för placeringsverksamheten specificerade på kostnader för placeringar i fastigheter, kostnader för övriga placeringar, räntekostnader och övriga kostnader för främmande kapital, nedskrivningar, avskrivningar och försäljningsförluster,

6) en specifikation av poster som har sammanslagits i resultaträkningsschemat enligt 3 §.

Den specifikation som avses i 1 mom. 6 punkten behöver inte göras, om sammanställningen endast har haft ringa betydelse för att en rättvisande bild skall kunna ges.

Utöver uppgifterna i 1 mom. anger en försäkringskassa följande uppgifter:

1) kreditförluster som har dragits av från premieinkomsten,

2) premieinkomsten specificerad på premieinkomster enligt lagen om pension för arbetstagare (395/1961) och lagen om pension för företagare (468/1969) samt utbetalda ersättningar specificerade på motsvarande sätt,

3) av pensionskassan utbetalda ersättningar, för de lagstadgade pensionerna specificerade på pensioner, ansvarsfördelningsersättningar och övriga ersättningar samt för övriga pensioner specificerade på pensioner och övriga ersättningar; dessutom upptas återköp och överföringar av ansvar separat.

Utöver uppgifterna i 1 mom. anger en pensionsstiftelse utbetalda ersättningar, för de lagstadgade pensionerna specificerade på pensioner, ansvarsfördelningsersättningar och övriga avgifter, samt för övriga pensioner specificerade på pensioner och övriga avgifter och så att överlåtelse av försäkringsverksamhet upptas separat.

8 §
Noter till balansräkningens aktiva

Utöver uppgifterna i 2 kap. 4 § 1 mom. 5, 6, 8 och 11 punkten bokföringsförordningen skall noterna till balansräkningen innehålla

1) placeringarnas återstående anskaffningsutgift, bokföringsvärde och gängse värde per balansräkningspost,

2) anskaffningsutgifterna för hyresrättigheter till fastigheter aktiverade enligt 5 kap. 11 § bokföringslagen (1336/1997),

3) en specifikation av fastighetsplaceringarnas gängse värde per räkenskapsperiod vad avser senast gjorda värdering,

4) återstående anskaffningsutgift, bokföringsvärde och gängse värde för placeringar i fastigheter som är i försäkringskassans eget bruk eller i bruk hos ett arbetsgivarföretag som en pensionsstiftelse är knuten till,

5) en specifikation motsvarande 2 kap. 4 § 2 mom. bokföringsförordningen av placeringar i fastigheter, en försäkringskassas placeringar i ett företag som är delägare i kassan eller en pensionsstiftelses placeringar i ett arbetsgivarföretag, immateriella tillgångar och anläggningstillgångar som hör till materiella tillgångar, dock så att specifikation för avskrivningar enligt plan under räkenskapsperioden inte lämnas, om sådana inte har gjorts,

6) uppgift om den i den återstående anskaffningsutgiften för masskuldebrev och andra motsvarande penning- och kapitalmarknadsinstrument ingående skillnaden mellan det nominella beloppet och anskaffningsutgiften, periodiserad som ränteintäkter eller som en minskning av dessa,

7) en specifikation av balansräkningsposten "Övriga lånefordringar" enligt säkerhet,

8) en specifikation av bokföringsvärdena av derivat i balansräkningens aktiva enligt balansräkningspost,

9) det sammanlagda beloppet av penninglån enligt 72 b § 1 mom. 6 punkten lagen om försäkringskassor eller 39 § 2 mom. 5 punkten lagen om pensionsstiftelser samt väsentliga uppgifter om lånevillkoren och om återbetalningen av lånen, om deras sammanlagda belopp överstiger 50 000 euro,

10) en specifikation av balansräkningsposten "Övriga placeringar" under balansräkningens huvudgrupp "Övriga placeringar", om posten är av väsentlig storlek,

11) en specifikation av balansräkningsposten "Övriga tillgångar" under balansräkningens huvudgrupp "Övriga tillgångar", om posten är av väsentlig storlek,

12) en specifikation av poster bland aktiva som har sammanslagits i balansräkningsschemat enligt 4 §.

Den specifikation som avses i 1 mom. 12 punkten behöver inte göras, om sammanställningen endast har haft ringa betydelse för att en rättvisande bild skall kunna ges.

Utöver uppgifterna i 1 mom. anger en försäkringskassa en specifikation enligt säkerhetsslag av skuldebrevsfordringar och andra fordringar hos ett företag som är delägare i försäkringskassan.

Utöver uppgifterna i 1 mom. anger en pensionskassa en specifikation enligt säkerhetsslag av balansräkningsposten "Skuldebrevsfordringar hos arbetsgivarföretaget".

9 §
Noter till balansräkningens passiva

Som noter till balansräkningen anges

1) en specifikation av bokföringsvärdena av derivat i balansräkningens passiva enligt balansräkningspost,

2) en specifikation av poster bland passiva som har sammanslagits i balansräkningsschemat enligt 4 §.

Dessutom anger en försäkringskassa utöver noterna i 2 kap. 5 § 1 mom. 1―4 och 6 punkten bokföringsförordningen följande:

1) beloppet av skillnaden, om försäkringskassan på basis av 82 § lagen om försäkringskassor har fått tillstånd att hålla ansvarsskulden lägre än den vore räknat enligt de nya grunderna,

2) uppgift om återförsäkrarnas andel av pensionskassans premieansvar och ersättningsansvar,

3) en specifikation av pensionskassans ersättningsansvar på pensioner som börjat och på utjämningsbeloppet.

10 §
Noter angående säkerheter och ansvarsförbindelser

Noterna till bokslutet skall innehålla de säkerheter och ansvarsförbindelser som anges i 2 kap. 7 § bokföringsförordningen. Vad som i 2 kap. 7 § 1 mom. bokföringsförordningen föreskrivs om poster av främmande kapital gäller en försäkringskassas ansvarsskuld och en pensionsstiftelses pensionsansvar samt övriga skulder och resultatregleringar. Ansvar som grundar sig på försäkringar som en försäkringskassa har beviljat eller på pensioner som en pensionsstiftelse har beviljat behandlas inte som ansvarsförbindelse.

I fråga om ansvarsförbindelser och ansvar skall dessutom ges uppgifter om ansvar som hänför sig till derivatkontrakt och uppgifter om derivatkontraktens huvudsakliga användningsändamål. Derivatkontrakten skall dessutom specificeras enligt kontraktsslag i skyddade kontrakt och icke- skyddade kontrakt.

11 §
Noter angående personalen och medlemmar av förvaltningsorganen

Bestämmelserna i 8 § 2 mom. bokföringsförordningen om verkställande direktören gäller en pensionsstiftelses ombudsman enligt 2 kap. 18 § lagen om pensionsstiftelser.

12 §
Innehav i företag

Noterna till bokslutet skall innehålla följande:

1) i fråga om ett företag som är delägare i en försäkringskassa eller ett arbetsgivarföretag till vilket en pensionsstiftelse är knuten namn, hemort och ägarandel samt eget kapital och räkenskapsperiodens vinst eller förlust enligt det senast upprättade bokslutet,

2) i fråga om ett annat företag namn, hemstat, ägarandel, aktiernas eller andelarnas bokföringsvärde och gängse värde, om aktiernas eller andelarnas bokföringsvärde hos pensionskassan eller pensionsstiftelsen överstiger 500 000 euro och hos övriga försäkringskassor 100 000 euro eller aktiernas eller andelarnas gängse värde överstiger två procent av det gängse värdet av posten "Aktier och andelar" i huvudgruppen "Övriga placeringar".

I den ägarandel som avses i 1 mom. inräknas också en sådan persons innehav som handlar i eget namn på försäkringskassans eller pensionsstiftelsens vägnar.

En uppgift som avses i 1 mom. behöver inte ges, om

1) försäkringskassan, pensionsstiftelsen eller det företag som är föremål för innehavet orsakas betydande olägenhet av att uppgiften ges och om grunderna för avvikelsen meddelas, eller om

2) uppgiften är av ringa betydelse för att en rättvisande bild skall kunna ges.

I 1 mom. 1 punkten avsedd information om eget kapital och räkenskapsperiodens vinst eller förlust behöver inte lämnas, om försäkringskassan eller pensionsstiftelsen innehar mindre än hälften av aktierna eller andelarna i företaget och företaget inte är skyldigt att meddela sin balansräkning för registrering.

13 §
Relationstal och övriga uppgifter gällande den ekonomiska utvecklingen

Noterna till bokslutet för en pensionskassa och en pensionsstiftelse som bedriver lagstadgad pensionsförsäkring skall innehålla de poster som inräknas i verksamhetskapitalet och verksamhetskapitalets minimibelopp och likaså solvensnivå, solvensgräns, idealzonens undre gräns och idealzonens övre gräns.

Följande relationstal som beskriver en försäkringskassas eller en pensionsstiftelses ekonomiska utveckling anges i fråga om den bedrivna lagstadgade pensionsförsäkringsverksamheten i verksamhetsberättelsen eller bland noterna till bokslutet för räkenskapsperioden och de fyra närmast föregående räkenskapsperioderna eller, om försäkringskassan eller pensionsstiftelsen inte har varit verksam under fem fulla räkenskapsperioder, för dess verksamhetsperiod:

1) omsättningen,

2) försäkringskassans eller pensionsstiftelsens premieinkomst,

3) utbetalda pensioner,

4) för placeringsverksamhetens del avkastningen på det bundna kapitalet till gängse värde specificerad enligt placeringsslag,

5) inverkan av placeringsverksamhetens resultat på understödsavgifterna,

6) totala skötselkostnader,

7) totalresultatet,

8) placeringarnas gängse värde enligt placeringsslag,

9) verksamhetskapital, verksamhetskapitalet i förhållande till försäkringskassans ansvarsskuld eller pensionsstiftelsens pensionsansvar och verksamhetskapitalet i förhållande till solvensgränsen; uppgifterna skall ges såväl i form av en tabell som en figur,

10) pensionsansvaret eller ansvarsskulden i balansräkningen,

11) summan av pensionsansvaret eller ansvarsskulden i balansräkningen och de sammanlagda värderingsdifferenserna beträffande tillgångarna,

12) APL-lönesumman,

13) antalet APL-försäkringstagare,

14) antalet APL-försäkrade,

15) FöPL-arbetsinkomstsumman,

16) antalet pensionstagare.

Dessutom skall försäkringskassan och pensionsstiftelsen redovisa en resultatanalys av vilken det framgår hur resultatet bildats och användningen av det, för motsvarande tid som de i 2 mom. avsedda relationstalen redovisas.

4 kap.

Specifikationer till balansräkningen och specifikationer av noter

14 §
Balansspecifikationer

I balansspecifikationerna förtecknas i detalj gruppvis de i försäkringskassans eller pensionsstiftelsens balansräkning vid räkenskapsperiodens utgång på sidan "Aktiva" upptagna posterna och likaså försäkringskassans ansvarsskuld och pensionsstiftelsens pensionsansvar, avsättningar, skulder och resultatregleringar. Balansspecifikationerna av immateriella och materiella tillgångar får alternativt upprättas så att de innehåller enbart ökningar och minskningar under räkenskapsperioden.

15 §
Bekräftande

Balansspecifikationerna och specifikationerna av noter skall dateras och undertecknas av dem som har avfattat dem. En specifikation i ett maskinläsbart datamedium bekräftas med en kod som anger vem som har uppgjort den samt tidpunkten för upprättandet.

5 kap.

Särskilda bestämmelser

16 §
Masskuldebrevslån och andra motsvarande penning- och kapitalmarknadsinstrument

Masskuldebrevslån och andra motsvarande penning- och kapitalmarknadsinstrument kan tas upp i balansräkningen

1) i försäkringskassor till lägsta värde enligt 74 b § 1 mom. lagen om försäkringskassor och i pensionsstiftelser till lägsta värde enligt 41 a § 1 mom. lagen om pensionsstiftelser; som anskaffningsutgift används den så kallade periodiserade anskaffningsutgiften, som fås genom att skillnaden mellan masskuldebrevslånets och andra motsvarande penning- och kapitalmarknadsinstruments nominella belopp och anskaffningsutgift periodiseras som ränteintäkter eller minskning av sådana under masskuldebrevslånets eller penning- eller kapitalmarknadsinstrumentets löptid; motposten tas upp som ökning eller minskning av anskaffningsutgiften för masskuldebrevslånet eller penning- eller kapitalmarknadsinstrumentet, eller

2) till den i 1 punkten definierade så kallade periodiserade anskaffningsutgiften som nedskrivs endast med andra nedskrivningar än de som beror på växlingar i den allmänna räntenivån; om en gjord nedskrivning visar sig vara obefogad senast vid utgången av räkenskapsperioden, skall den tas upp som en rättelse av kostnadsföringen.

Valet av värderingssätt görs för varje balansräkningspost och det valda värderingssättet iakttas oavbrutet.

17 §
Hållande av tillgångarna och skulderna samt intäkterna och kostnaderna för en pensionskassa som bedriver lagstadgad verksamhet åtskils i fråga om den lagstadgade verksamheten och annan verksamhet

I 8 a § 1 mom. lagen om försäkringskassor finns bestämmelser om att den lagstadgade verksamheten skall hållas åtskiljs från annan verksamhet i pensionskassornas bokföring.

Tillgångarna hos en pensionskassa som har grundats före den 1 januari 1999 hör till den verksamhet som de hänfördes till vid uppdelningen den 1 januari 1999.

Intäkterna av och kostnaderna för placeringsverksamhet hör till den verksamhet inom vilken de har uppkommit. Om båda verksamheternas medel har använts för anskaffningen av tillgångarna, bokförs intäkterna av och kostnaderna för placeringsverksamheten mellan verksamheterna i relation till de medel som har använts för anskaffningen av tillgångarna. Intäkter och kostnader som inte direkt kan hänföras till någondera verksamheten enligt orsaksprincipen, delas upp enligt de fördelningsregler som pensionskassans styrelse har fastställt på förhand och som följer kontinuitetsprincipen.

18 §
AB-pensionsstiftelsers bokföring enligt avdelning

En AB-pensionsstiftelses bokföring skall upprättas avdelningsvis så att det av bokföringen särskilt för vardera avdelningen framgår vilka poster som hör till resultaträkningen respektive balansräkningen.

Tillgångarna hos en AB-pensionsstiftelse som har grundats före den 1 januari 1990 tillhör den avdelning som de hänfördes till vid uppdelningen den 1 januari 1990.

Intäkterna av och kostnaderna för placeringsverksamhet hör till den avdelning vars tillgångar har föranlett dem. Om båda avdelningarnas medel har använts för anskaffningen av tillgångarna, bokförs intäkterna av och kostnaderna för placeringsverksamheten mellan avdelningarna i relation till de medel som har använts för anskaffningen av tillgångarna. Intäkter och kostnader som inte direkt kan hänföras till någondera avdelningen enligt orsaksprincipen, delas upp mellan avdelningarna enligt de fördelningsregler som pensionsstiftelsens styrelse har fastställt på förhand och som följer kontinuitetsprincipen.

6 kap.

Ikraftträdande

19 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 31 december 2002.

Genom denna förordning upphävs social- och hälsovårdsministeriets förordning den 6 mars 2001 om försäkringskassors bokslut (203/2001) och social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 28 december 2000 om pensionsstiftelsers bokslut (1268/2000).

Denna förordning tillämpas på försäkringskassornas och pensionsstiftelsernas bokföring för den räkenskapsperiod som börjar den 1 januari 2002 eller därefter.

Uppgifter som avses i 13 § i denna förordning behöver inte redovisas för räkenskapsperioder som börjat före den 1 januari 2002. De uppgifter som avses i nämnda paragraf skall för första gången lämnas för de närmast föregående fyra räkenskapsperioderna i anslutning till bokslut som upprättas för räkenskapsperioder som börjat den första januari 2006 eller därefter. I bokslut som upprättas för räkenskapsperioden 2003 skall även de i 13 § nämnda uppgifterna meddelas för räkenskapsperioden 2002 samt i bokslut som upprättas för räkenskapsperioden 2004 skall motsvarande uppgifter lämnas för räkenskapsperioderna 2002 och 2003 och i bokslut för räkenskapsperioden 2005 skall motsvarande uppgifter lämnas för räkenskapsperioderna 2002-2004. Relationstalet som berör placeringsverksamhetens avkastning på det bundna kapitalet till gängse värde specificerad enligt placeringsslag, behöver inte redovisas för räkenskapsperioder som börjat före den 1 januari 2003.

Helsingfors den 30 december 2002

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Försäkringsöverinspektör
Tom Strandström

Bilagorna

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.