1327/2002

Given i Helsingfors den 30 december 2002

Lag om ändring av 53 § lagen om olycksfallsförsäkring

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 20 augusti 1948 om olycksfallsförsäkring (608/1948) 53 § 7 mom., sådant det lyder i lag 723/2002, och

ändras 53 § 3 och 6 mom., dessa lagrum sådana de lyder, 53 § 3 mom. i lag 297/1999 och 53 § 6 mom. i nämnda lag 732/2002, som följer:

53 §

Statsrådet förordnar ordföranden, vice ordförandena, de övriga medlemmarna och deras suppleanter för fem år i sänder på framställning av social- och hälsovårdsministeriet. Om en medlems plats blir ledig under mandatperioden, förordnas en efterträdare för återstoden av perioden. I övrigt gäller om medlemmars rätt att kvarstå i uppdraget vad som bestäms om innehavare av domartjänst. Av arbetsmarknadsmedlemmarna skall minst tre förordnas på förslag av arbetsgivarföreningarnas mest representativa centralorganisationer och minst tre på förslag av arbetstagarnas och tjänstemännens fackföreningars mest representativa centralorganisationer. Ordföranden, vice ordförandena och de lagfarna medlemmarna skall ha avlagt examen som medför behörighet för domartjänst och vara väl förtrogna med olycksfallsförsäkringen. Läkarmedlemmarna skall vara legitimerade läkare och förtrogna med försäkringsmedicinen. Nämnden kan i sin verksamhet vara indelad i sektioner.


Vid behandlingen av ärenden i olycksfallsnämnden tillämpas förvaltningsprocesslagen (586/1996), om inte något annat bestäms särskilt. För att ett ärende skall kunna utredas hålls vid behov muntlig förhandling i olycksfallsnämnden på det sätt som bestäms i 37 § förvaltningsprocesslagen. På muntlig förhandling tillämpas lagen om offentlighet vid rättegång (945/1984). I ärenden där tystnadsplikt gäller eller i vilka olycksfallsnämnden har beslutat att de skall behandlas inom stängda dörrar på den grund att offentlig behandling kunde medföra särskild olägenhet för en part skall muntlig förhandling ske inom stängda dörrar. Närmare bestämmelser om olycksfallsnämnden och kostnaderna för denna utfärdas genom förordning av statsrådet. Nämnden fastställer en egen arbetsordning.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

Olycksfallsnämndens ordförande och medlemmar förordnas första gången enligt denna lag för den mandatperiod som börjar den 1 januari 2006.

RP 246/2002
ShUB 46/2002
RSv 235/2002

Helsingfors den 30 december 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.