1319/2002

Given i Helsingfors den 30 december 2002

Lag om ändring av 20 § lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare (395/1961) 20 §, sådan den lyder i lag 283/1999, som följer:

20 §

För besvärsförfarande finns en pensionsnämnd. Nämnden består av en ordförande med uppgiften som huvudsyssla som skall ha avlagt examen som berättigar till att handha domartjänst samt vara förtrogen med pensionsförsäkring, åtminstone en vice ordförande samt minst sju andra ledamöter och en personlig suppleant för envar av de sistnämnda, vilka statsrådet förordnar för högst fem år i sänder på framställning av social- och hälsovårdsministeriet. Ledamöterna i pensionsnämnden verkar under domaransvar. Om en ledamots plats blir ledig under mandatperioden, förordnas en efterträdare för återstoden av perioden. I övrigt gäller om ledamöters rätt att kvarstå i uppdraget vad som bestäms om innehavare av domartjänst. Av ledamöterna skall minst två förordnas på förslag av arbetsgivarföreningarnas mest representativa centralorganisationer och minst två på förslag av arbetstagarnas och tjänstemännens fackföreningars mest representativa centralorganisationer. Av de övriga ledamöterna skall åtminstone en ha avlagt examen som berättigar till att handha domartjänst och vara förtrogen med pensionsförsäkring, en vara försäkringsmatematiker och två legitimerade läkare som är förtrogna med försäkringsmedicin. Nämnden kan arbeta uppdelad i divisioner.

Vid behandlingen av ärenden i pensionsnämnden tillämpas förvaltningsprocesslagen (586/1996), om inte något annat bestäms särskilt. För att ett ärende skall kunna utredas hålls vid behov muntlig förhandling i pensionsnämnden på det sätt som bestäms i 37 § förvaltningsprocesslagen. På muntlig förhandling tillämpas lagen om offentlighet vid rättegång (945/1984). I ärenden i vilka tystnadsplikt gäller eller i vilka pensionsnämnden har beslutat att de skall behandlas inom stängda dörrar på den grund att offentlig behandling kunde medföra särskild olägenhet för en part skall muntlig förhandling ske inom stängda dörrar.

Pensionsnämnden har rätt att för utförandet av sina uppdrag enligt denna lag få handräckning av polis och övriga myndigheter.

Genom förordning av statsrådet bestäms närmare om pensionsnämndens sammansättning vid avgörande av olika grupper av ärenden och behandlingen av ärenden i pensionsnämnden samt om pensionsnämndens förvaltning och behandlingen av förvaltningsärenden i pensionsnämnden. Pensionsnämnden fastställer en egen arbetsordning.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

Genom denna lag upphävs 20 § lagen den 9 augusti 2002 om temporär ändring av lagen om pension för arbetstagare (646/2002).

Pensionsnämndens ordförande och ledamöter förordnas första gången enligt denna lag för den mandatperiod som börjar den 1 januari 2004.

När personalen vid pensionsnämndens beredningsbyrå övergår i pensionsnämndens tjänst, förblir personalens anställningsvillkor oförändrade.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 246/2002
ShUB 46/2002
RSv 235/2002

Helsingfors den 30 december 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.