1315/2002

Given i Helsingfors den 30 december 2002

Lag om ändring av yrkessjukdomslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i yrkessjukdomslagen av den 29 december 1988 (1343/1988) 3 a § 1 mom. och 4 §, av dessa lagrum 3 a § 1 mom. sådant det lyder i lag 1643/1992, samt

fogas till lagen en ny 4 a § som följer:

3 a §

Om en yrkessjukdom framträder under en tid för vilken arbetstagaren har beviljats rätt till sådan grundpension som avses i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare (395/1961) eller till sådan arbetslöshetspension som avses i de lagar som nämns i momentet eller i 20 § 1 mom. 3 punkten folkpensionslagen (347/1956) och den exponering som orsakat yrkessjukdomen har upphört före pensioneringen, fastställs årsarbetsförtjänsten med avvikelse från 28 § lagen om olycksfallsförsäkring enligt den arbetsförtjänst som arbetstagaren hade innan det arbete avslutades för vilket arbetstagaren fick nämnda pension. Av en yrkessjukdom orsakad nedsättning av arbetsförmågan fastställs på motsvarande sätt utan hinder av 17 § 3 mom. och 18 § lagen om olycksfallsförsäkring genom bedömning av arbetstagarens förmåga att efter yrkessjukdomen utföra det arbete för vilket han eller hon fick nämnda pension. Härvid beaktas inte vad som föreskrivs i 28 § 6 mom. andra meningen lagen om olycksfallsförsäkring.


4 §

Genom förordning av statsrådet kan närmare föreskrivas om

1) fastställande av en sjukdom och de faktorer som kan orsaka den, och

2) verkställigheten av denna lag.

4 a §

Senskideinflammation och epikondylit i överarmen ersätts som en yrkessjukdom som har orsakats av en fysikalisk faktor, om arbetstagarens arbete innan symtomen framträder har inneburit ofta upprepade och ensidiga eller för arbetstagaren ovana rörelser.

Karpaltunnelsyndrom ersätts som en yrkessjukdom orsakad av en fysikalisk faktor, om arbetstagarens arbete innan symtomen framträder under en lång tid har inneburit handledsrörelser som avviker från handledens normalställning och belastar handleden.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

Lagens 3 a § 1 mom. tillämpas också på yrkessjukdomar som har framträtt innan denna lag har trätt i kraft och som ligger till grund för ersättningsärenden som inte före ikraftträdandet av denna lag har avgjorts genom beslut som vunnit laga kraft.

Genom denna lag upphävs 4 § yrkessjukdomsförordningen av den 29 december 1988 (1347/1988).

RP 245/2002
ShUB 37/2002
RSv 178/2002

Helsingfors den 30 december 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.