1313/2002

Given i Helsingfors den 30 december 2002

Lag om gemensamma utredningsgrupper

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Inrättande av en gemensam utredningsgrupp

En behörig förundersökningsmyndighet kan tillsammans med en behörig myndighet i en främmande stat ingå en överenskommelse om inrättande av en gemensam utredningsgrupp (utredningsgrupp) för förundersökning av brott.

Begäran om inrättande av en utredningsgrupp skall behandlas som en begäran om rättshjälp.

2 §
Utredningsgruppens sammansättning

En utredningsgrupp består av behöriga myndigheter i de stater som inrättat gruppen. I enlighet med vad som särskilt bestäms i överenskommelsen kan även andra personer höra till utredningsgruppen. Utredningsgruppens sammansättning skall anges i överenskommelsen om inrättandet av utredningsgruppen.

3 §
Utredningsgruppens allmänna verksamhetsbetingelser

I Finland arbetar en utredningsgrupp under finska myndigheters ledning och tillsyn i enlighet med finsk lagstiftning.

4 §
Befogenheter i Finland för en person som hör till utredningsgruppen

En person som hör till en utredningsgrupp har rätt att enligt finsk lag vara närvarande när åtgärder i anslutning till utredningen vidtas. Denna person har vid förundersökningar rätt att delta i behandlingen av ärendet och ställa frågor till dem som blir hörda, om förundersökningsmyndigheten tillåter det.

På en person som hör till en utredningsgrupp kan tillämpas det som i 4 kap. 8 § och 5 kap. 4 § 1 mom. tvångsmedelslagen (450/1987) bestäms om sakkunniga eller andra personer.

En främmande stats tjänsteman som hör till en utredningsgrupp får i enlighet med undersökningsledarens förordnande hålla förhör under dennes ledning och tillsyn, om den stat vars tjänsteman det är fråga om tillåter det.

5 §
Vidtagande av åtgärd utan begäran om rättshjälp

Om det då en utredningsgrupp är verksam i en främmande stat är nödvändigt att för utredningarna vidta åtgärder i Finland, skall åtgärderna på begäran av den finska medlemmen vidtas på samma villkor som de skulle vidtas om gärningen hade begåtts i Finland under motsvarande förhållanden.

6 §
Begränsningar i användningen av uppgifter

Finska myndigheter får för det ändamål för vilket en utredningsgrupp har inrättats använda uppgifter som erhållits i samband med utredningsgruppens verksamhet och som de finska myndigheterna inte på annat sätt skulle ha tillgång till. Med tillstånd av den stat där uppgifterna har erhållits eller som har lämnat uppgifterna får uppgifterna även användas för förundersökning av andra brott och för väckande av åtal.

Uppgifterna får även användas för förhindrande av ett överhängande och allvarligt hot mot liv eller hälsa. För andra ändamål får uppgifterna användas i den mån de stater som inrättat utredningsgruppen kommit överens om.

Utöver vad som bestäms i 1 och 2 mom. skall iakttas vad som bestäms om begränsningar i användningen av uppgifter i ett gällande avtal mellan Finland och en främmande stat, i en överenskommelse om inrättande av en utredningsgrupp eller i villkor som ställts av en främmande stat.

7 §
Ansvar för skada som orsakats av en utländsk tjänsteman som hör till en utredningsgrupp

En utländsk tjänsteman som hör till en utredningsgrupp och som vållar skada i tjänsteuppdrag på finskt territorium likställs vid fastställandet av ersättningsskyldigheten med en finsk tjänsteman.

8 §
Förhållande till andra lagar och internationella förpliktelser

På inrättande av och verksamheten i en utredningsgrupp tillämpas utöver vad som bestäms i denna lag i tillämpliga delar lagen om internationell rättshjälp i straffrättsliga ärenden (4/1994).

Utan hinder av bestämmelserna i denna lag gäller i fråga om utredningsgrupper dessutom vad som särskilt avtalas eller bestäms om dem.

9 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

RP 186/2002
FvUB 13/2002
RSv 208/2002
Rådets rambeslut 2002/465/RIF; EGT nr L 162, 20.6.2002, s. 1

Helsingfors den 30 december 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.