1306/2002

Given i Helsingfors den 30 december 2002

Lag om Utbildningsfonden

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Utbildningsfonden

Utbildningsfonden är en fond som förvaltas av arbetsmarknadsparterna. Fondens syfte är att främja de färdigheter som krävs i arbete genom att bevilja stöd för yrkesinriktad utbildning och utveckling.

2 §
Förmåner

Fonden beviljar yrkesexamensstipendier och vuxenutbildningsstöd som förmåner. Om vuxenutbildningsstöd bestäms i lagen om vuxenutbildningsstöd (1276/2000).

3 §
Organ och fastställande av stadgar

Fondens organ är förvaltningsrådet och styrelsen. Social- och hälsovårdsministeriet utnämner medlemmarna av förvaltningsrådet, som representerar fondens högsta beslutanderätt, för tre kalenderår i sänder på förslag av arbetsgivarnas och löntagarnas mest representativa centralorganisationer.

Närmare bestämmelser om fondens förvaltning och uppgifter ges i fondens stadgar, som utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.

2 kap.

Yrkesexamensstipendium

4 §
Yrkesexamensstipendium

Fonden stöder utvecklingen av examenssystemet i arbetslivet genom att bevilja yrkesexamensstipendier.

Den som ansöker om stipendium skall ges ett skriftligt beslut när ett yrkesexamensstipendium beviljas, förvägras eller återkrävs.

5 §
Förutsättningar för beviljande av yrkesexamensstipendium

Yrkesexamensstipendium kan beviljas en person som avlagt en sådan yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen som avses i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998).

En förutsättning för yrkesexamensstipendium är att stipendietagaren har fyllt 30 men inte 61 år och före examen varit minst fem år i anställnings- eller tjänsteförhållande till en finländsk arbetsgivare.

6 §
Yrkesexamensstipendiets storlek

Yrkesexamensstipendiet är 236 euro.

Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet justeras beloppet i 1 mom. vid behov, dock minst vartannat år i förhållande till förändringen i kostnadsnivån. Ministeriet skall höra fonden innan förordningen ges.

7 §
Ansökan om och utbetalning av yrkesexamensstipendium

Yrkesexamensstipendium skall sökas inom sex månader efter det att examen avlagts. Ansökan skall undertecknas av den sökande eller av ett av honom eller henne befullmäktigat ombud.

Ansökan om yrkesexamensstipendium skall behandlas och ett beviljat stipendium betalas in på ett av personen uppgivet konto i ett penninginstitut i Finland utan obefogat dröjsmål. Om det inte är möjligt att betala in stipendiet på ett konto, kan stödet utbetalas på annat sätt.

Närmare bestämmelser om ansökan om och utbetalning av yrkesexamensstipendium kan ges i fondens stadgar, som utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.

8 §
Tillämpning av lagen om vuxenutbildningsstöd

I ärenden som gäller yrkesexamensstipendier tillämpas det som i 21―26 § lagen om vuxenutbildningsstöd bestäms om återkrav, ändringssökande, självrättelse, besvär som inkommit för sent, undanröjande av beslut och rättelse av fel, om inte annat följer av denna lag.

9 §
Den sökandes skyldighet att lämna uppgifter

Den sökande är skyldig att lämna fonden behövliga uppgifter om ålder, arbetshistoria och avlagd examen för att förmånen skall kunna beviljas.

10 §
Upplysningsplikt

Fonden skall på förhand på lämpligt sätt informera den som ansöker om förmån varifrån uppgifter om honom eller henne kan skaffas och vart de i regel kan utlämnas.

11 §
Rätt att få och lämna ut uppgifter

Fonden och besvärsinstansen enligt denna lag har utan hinder av sekretessbestämmelser och övriga begränsningar i fråga om erhållande av uppgifter rätt att avgiftsfritt ta del av följande uppgifter för avgörande av ett ärende som hänför sig till yrkesexamensstipendium eller i övrigt för verkställande av en uppgift i enlighet med denna lag:

1) uppgifter om anställning från pensionsskyddscentralen och pensionsanstalter,

2) uppgifter om utbildning från läroanstalten, samt

3) uppgifter om examen från examenskommissionen.

Fonden har utan hinder av sekretessbestämmelser och övriga begränsningar i fråga om erhållande av uppgifter rätt att för tillsynen över fonden till Försäkringsinspektionen lämna behövlig information om dem som beviljas yrkesexamensstipendium.

12 §
Teknisk anslutning

De uppgifter som avses i 11 § kan erhållas och utlämnas med hjälp av teknisk anslutning. Den som ber om uppgifter skall på förhand underrätta den som ansöker om förmån om denna möjlighet. Innan en teknisk anslutning öppnas skall den som ber om uppgifter lämna en redogörelse för att uppgifterna skyddas på behörigt sätt.

I fråga om hemlighållande av uppgifter tillämpas bestämmelserna i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

13 §
Finansiering

Den arbetslöshetsförsäkringsfond som nämns i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) svarar för finansieringen av yrkesexamensstipendiet och fondens förvaltningskostnader. I fråga om personer i statens tjänst svarar staten för finansieringen av yrkesexamensstipendiet.

3 kap.

Särskilda bestämmelser

14 §
Förvaltningsförfarandet

Vid behandlingen av ett förmånsärende iakttas i tillämpliga delar lagen om förvaltningsförfarande (598/1982), språklagen (148/1922), lagen om användningen av samiska hos myndigheter (516/1991), lagen om översändande av handlingar (74/1954) och lagen om delgivning i förvaltningsärenden (232/1966). Beträffande offentlighet i fråga om fondens handlingar och verksamhet gäller lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

En tjänsteman vid fonden kan utan hinder av vad som i 10 § 1 mom. 4 och 5 punkten föreskrivs behandla ett ärende som gäller fonden som arbetsgivare.

15 §
Tillsyn

Tillsyn över fondens verksamhet utövas av Försäkringsinspektionen.

16 §
Upplösning av fonden

Om fonden upplöses eller upphör med sin verksamhet används dess medel till finansiering av arbetslöshetsförsäkringsfondens verksamhet. Om detta inte är möjligt, anvisas medlen till något annat motsvarande allmännyttigt ändamål på det sätt som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer på förslag av förvaltningsrådet.

17 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

Genom denna lag upphävs lagen den 15 juni 1990 om utbildnings- och avgångsbidragsfonden (537/1990) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

18 §
Övergångsbestämmelser

Om det i någon annan lag eller i bestämmelser som utfärdats med stöd av den hänvisas till lagen om utbildnings- och avgångsbidragsfonden, till yrkesutbildningsbidrag som betalas på basis av fristående examen eller till yrkesexamenspenning, anses hänvisningen avse motsvarande bestämmelser och motsvarande yrkesexamensstipendium i denna lag, om inte annat följer av denna lag.

Avgångsbidrag på basis av anställnings- eller tjänsteförhållande som upphört innan denna lag trädde i kraft beviljas med iakttagande av bestämmelserna om avgångsbidrag och villkoren för beviljande av det i lagen om utbildnings- och avgångsbidragsfonden och stadgarna för utbildnings- och avgångsbidragsfonden, som gällde innan lagen trädde i kraft.

Vuxenutbildningstillägg till avgångsbidraget på basis av utbildning som inletts innan denna lag trädde i kraft beviljas och betalas med iakttagande av bestämmelserna om förutsättningarna för vuxenutbildningstillägg till avgångsbidraget i lagen om utbildnings- och avgångsbidragsfonden och stadgarna för utbildnings- och avgångsbidragsfonden, som gällde innan lagen trädde i kraft.

Yrkesexamensstipendium betalas på basis av examen som avlagts efter lagens ikraftträdande. Yrkesexamensstipendium betalas på basis av examen som avlagts innan lagen trädde i kraft, förutsatt att stipendietagaren på basis av samma examen inte har beviljats yrkesutbildningsbidrag eller yrkesexamenspenning med stöd av föreskrifter och bestämmelser som gällde innan lagen trädde i kraft.

Ansökningar om i förordningen om avgångsbidrag för statstjänstemän (999/1994) avsedd yrkesexamenspenning som är anhängiga vid statskontoret när denna lag träder i kraft överförs för avgörande till Utbildningsfonden. Om en ansökan om yrkesexamenspenning har inkommit till statskontoret inom den tidsfrist på sex månader som anges i 7 § 1 mom., anses den ha anlänt inom utsatt tid.

Rättigheterna och skyldigheterna för den utbildnings- och avgångsbidragsfond som avses i den upphävda lagen om utbildnings- och avgångsbidragsfonden övergår till Utbildningsfonden enligt i denna lag, om inte annat bestäms i någon annan lag.

RP 219/2002
ApUB 8/2002
RSv 210/2002

Helsingfors den 30 december 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.