1287/2002

Given i Helsingfors den 30 december 2002

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om beviljande av stöd för flisning av energivirke och om stödets maximibelopp

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 23 § 5 mom. lagen den 12 december 1996 om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996), sådant det lyder i lag 1284/2002 och 1285/2002:

1 §
Stödets maximibelopp

För flisning av energivirke beviljas stöd under förutsättning att det virke för vilket flisningsstöd söks kommer från ett område där arbetet för vård av ungskog eller tillvaratagande av energivirke har finansierats med stöd av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996). I stöd kan beviljas 1,70 euro per flisad kubikmeter löst mått.

2 §
Beviljande av stöd

Stöd kan på ansökan beviljas enskilda markägare eller andra sökande som avses i 2 § lagen om finansiering av hållbart skogsbruk, såsom värmeentreprenörer och flisningsentreprenörer samt skogsvårdsföreningar som organiserar vård av ungskog och förmedlar flis eller andra sammanslutningar eller yrkesutövare med tillräcklig yrkeskunskap i skogsfrågor.

Den som ansöker om stöd skall göra en verkställighetsutredning gällande flisningen av energivirke.

3 §
Ansökan om stöd

Stödet söks efter att användaren har tagit emot den flis han eller hon köpt för energibruk. Stödansökan kan gälla energivirkespartier från virke som tillvaratagits i ett eller flera objekt för vård av ungskog.

4 §
Giltighetstid

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003 och gäller till den 31 december 2007.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning om beviljande av stöd för flisning av energivirke och om stödets maximibelopp (1312/2001).

Helsingfors den 30 december 2002

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Forstråd
Jouko Paloniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.