1285/2002

Given i Helsingfors den 30 december 2002

Lag om ändring av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 12 december 1996 om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996) 29 § 4 mom.,

ändras 9 § 1 mom., 11 §, 12 § 4 mom., 23 § 2 och 5 mom. samt 29 § 3 mom., av dessa lagrum 11 § och 23 § 2 mom. sådana de lyder i lag 350/2001 samt 23 § 5 mom. sådant det lyder i lag 718/1999, och

fogas till lagen nya 29 a och 29 b § som följer:

9 §
Finansieringsbelopp och finansieringsgrunder

För bestämmande av storleken på stödet för verkställighetskostnader indelas landet i zoner. Stödets maximibelopp är 70 procent av de faktiska kostnaderna eller av de motsvarande genomsnittliga kostnader som årligen fastställs genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet. Vid tillvaratagandet av energivirke är stödets maximibelopp dock ett genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet fastställt eurobelopp per kubikmeter fast mått som överlåtits för energianvändning.


11 §
Finansiering av sysselsättningsarbeten

För sådan vård av ungskog som utförs av arbetslös arbetskraft kan stöd beviljas till högst 80 procent av verkställighetskostnaderna. Om användning av arbetslös arbetskraft för vård av ungskog (sysselsättningsarbete) bestäms genom förordning av arbetsministeriet. Vid tillvaratagande av energivirke som utförs som sysselsättningsarbete kan stödets maximibelopp, som avses i 9 § 1 mom., höjas med ett eurobelopp per kubikmeter fast mått, som fastställs genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

12 §
Lånevillkor

Om minimibeloppet för lån som beviljas, om den tidpunkt då betalningen av annuiteter skall börja, om uppbörd av annuiteterna samt om extra amortering av fordran och om övriga lånevillkor föreskrivs genom förordning av statsrådet.


23 §
Beloppet av stöd

För bekämpning av rotticka i riskområden för utbredning av rotticka kan i samband med avverkning på mineraljord från början av maj till slutet av oktober den som utför avverkningsarbete beviljas stöd till ett belopp som motsvarar kostnaderna för bekämpningsmedel samt stöd för kostnaderna för spridning av bekämpningsmedel. Alternativt kan ett stöd som högst ligger på en motsvarande nivå beviljas för mekanisk bekämpning av rotticka på skadeområden som har konstaterats i samband med förnyelseavverkning. Om riskområden för utbredning av rotticka, om stödobjektet och stödbeloppet samt om bekämpningsmetoderna bestäms genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.


Vid flisning av energivirke är stödets maximibelopp ett genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet fastställt eurobelopp per kubikmeter löst mått flis som framställts. Närmare bestämmelser om förutsättningarna för beviljande av stödet kan utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

29 §
Påföljder av återkrav

I fråga om fortgående eller upprepade gärningar börjar den preskriptionstid om fyra år som avses i 2 mom. löpa den dag då missbruket har upphört. Tiden för verkställighet av ett lagakraftvunnet beslut som gäller en påföljd är tre år.

29 a §
Återkravsränta

På det stöd som på basis av 15 § 3 och 4 mom., 16 § och 28 § 1 och 2 mom. skall återbetalas och på den ränteförmån som återkrävs med stöd av 29 § 1 mom. skall erläggas en årlig ränta enligt 3 § 2 mom. räntelagen (633/1982) ökad med tre procentenheter från den dag då det beviljade stödet betalats ut i sin helhet eller från den dag då beslut fattades om att ränteförmånen skall betalas tillbaka.

29 b §
Dröjsmålsränta

Om betalningen av lånet fördröjs skall en årlig dröjsmålsränta enligt den räntesats som anges i 4 § räntelagen uppbäras för den del av kapitalet som är fördröjt.

Om det stöd som skall återbetalas eller en annan statlig fordran eller del därav inte betalas inom utsatt tid uppbärs på det kapital som skall återbetalas dröjsmålsränta enligt den räntesats som avses i 4 § räntelagen räknat från förfallodagen för respektive rat.

En dröjsmålsavgift på 5 euro kan uppbäras i stället för dröjsmålsräntan ifall dröjsmålsräntan underskrider detta belopp.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Lagens 23 § 2 mom. träder emellertid i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

Om finansiering har beviljats innan denna lag träder i kraft tillämpas dock bestämmelserna om ränta och dröjsmålsränta sådana de lyder före ikraftträdandet.

RP 179/2002
JsUB 12/2002
RSv 211/2002

Helsingfors den 30 december 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.